Donald Trump’ın Başkanlık Yarışı…

alican-gorus-logo.qxpBİR GÖRÜŞ / OCAK 2016

Donald Trump, ülke gene­lin­de yüz­de 34.4 ile (Ara­lık 2015 anke­ti­ne göre) lider­li­ği­ni koru­yor. Trumpa en yakın aday Ted Cruz 17.1 ile ikin­ci. İlg­inç olan şu ki, Trump ne yapar­sa yap­sın anket­ler­de gerilemiyor.

Mek­si­ka­lı­lar hak­kın­da dedik­le­rin­den tutun da, Müs­lü­man­lar hak­kın­da­ki göç­men­lik refor­mu fikir­le­ri bile Trumpı geri­let­mi­yor. Görü­nü­şe göre Trump, Beyaz Saray’da otu­ra­bi­lecek. Peki, esas soru şu: Neden Trump, bağ­naz denil­di­ği hal­de, Ame­ri­ka­lı­la­rın bu kadar oyu­nu top­la­ya­bi­li­yor? Tabii, anket­le­re göre… Bu konu hak­kın­da çok yazıl­dı ve çizil­di. Eğer Ame­ri­kan haber kanal­la­rı­na baka­cak olur­sa­nız, bir gün geç­mi­yor ki, Trump man­şet olmasın.

Trump bu konu hak­kın­da Beni konu­şu­yor­lar ve bu hoşu­ma gidi­yor” diyor. Her­kes sert eleş­tir­se de, Trump bun­la­rı bir avan­taj ola­rak görü­yor. Yani, rek­la­mın kötü­sü olmaz man­tı­ğıy­la… Ben de Trumpın neden anket­ler­de bu kadar başa­rı­lı oldu­ğu­nu uzun süre­dir düşü­nü­yo­rum. Bir­kaç şey üze­rin­de kara­rı­mı ver­dim. Bun­la­rı size anlat­ma­dan önce anket­le­rin genel top­lu­mu ne kadar tem­sil etti­ği hak­kın­da kısa bir bil­gi aktarayım.

Anket­ler, + / ‑5 düzey­de 20 üze­rin­den 19 kere tutar­lı­lı­ğı­nı koru­yor. Bu demek­tir ki, 20’de 1 anket­ler, + / –5’ten faz­la yan­lış ola­bi­lir. Peki ben ne düşü­nü­yo­rum Trump hak­kın­da, neden anket­ler­de lider?

Önce­lik­le, Ame­ri­kan tari­hi oku­yan arka­daş­lar bilir ki Ame­ri­kan Rüya­sı” büyük bir fel­se­fe… Çoğu Ame­ri­ka­lı da bu fel­se­fe­ye dolay­lı bir şekil­de ina­nı­yor. Mese­la, Amerika’nın neoli­be­ral” dev­let biçi­mi, Ame­ri­kan Rüya­sı” fel­se­fe­si­ni ne kadar benim­se­di­ği­ni gös­te­ri­yor. Bel­ki de Trump, bu Ame­ri­kan Rüya­sı”nı başa­rı­yor. Ken­di­si mil­yar­der… Araş­tır­ma­yan top­lum onun sıfır­dan bu nok­ta­ya gel­di­ği­ni düşü­nü­yor. Fakat, bu doğ­ru değil.

Trump çalış­kan biri ola­bi­lir. Fakat baba­sı Fred Trump’tan ken­di­si­ne 300 mil­yon dolar civa­rın­da bir ser­vet kal­mış­tı. Bun­dan 3040 yıl önce­si­ne göre 300 mil­yon dolar, günü­mü­zün mil­yar dola­rı demek. Hat­ta, Cenk Uygur’un da The Young Turks” prog­ra­mın­da bah­set­ti­ği gibi, Trump bu kadar para­yı sırf bor­sa­da değer­len­dir­sey­di, şu anki 4.5 mil­yar dolar­lık ser­ve­tin­den daha faz­la ser­ve­ti olur­du. Bun­la­rı bir kena­ra bıra­kır­sak, Trump ger­çek­ten de kariz­ma­tik ve tam bir beyaz Amerikan.

Trump diyor ki, Mek­si­ka­lı­lar beni sevi­yor.” Bunun sebe­bi şu: Oy vere­bi­len Meksikalı’ların Trumpı sev­me­me­si için bir neden yok! Trump’ın hedef aldı­ğı Mek­si­ka­lı­lar ille­gal ola­rak Amerika’da yaşa­yan­lar… Onlar oy vere­me­di­ği için bir önem arz etmi­yor. Bu dedi­ğim tama­miy­le spe­kü­las­yon tabii… Ama, daha man­tık­lı sebep­ler de var, Trump’ın anket­le­re başı çek­me­si için…

Trump, doğ­ru zaman­da doğ­ru yer­de. Fransa’da olan terör olay­la­rı ve IŞİD’in bu kadar aktif olma­sı… Ve ayrı­ca Esadın bu kadar acı­ma­sız olma­sı güç­lü bir Ame­ri­kan lide­ri­nin olma­sı­nı gerek­ti­ri­yor hal­kın gözün­de… Maale­sef, Hil­lary Clin­ton bu gücü gös­te­re­me­di. Trumpın da söy­le­miy­le, Hil­larynin taka­ti ve kuv­ve­ti yok, bize güç­lü ve 7 gün 24 saat daya­nık­lı baş­kan lazım.

Hal­kın gözüy­le bu duru­ma baka­cak olur­sak, Ame­ri­ka her zaman güç­lü­lü­ğüy­le önde bulun­du ve baş­kan her zaman büyük bir önem arz etti. Çün­kü, baş­kan, hem dev­le­ti hem de ülke­yi tem­sil edi­yor. Mese­la baş­ba­kan dev­le­ti tem­sil edi­yor, ama ülke­yi genel sek­re­ter ya da cum­hur­baş­ka­nı tem­sil edi­yor. Yani, baş­kan Amerika’da her zaman bir güç sem­bo­lü oldu. Ancak unut­ma­ya­lım ki, Ame­ri­ka Anayasası’nın çiz­di­ği kural­la­ra göre üni­ter bir ülke­nin baş­ba­ka­nı Amerika’nın baş­ka­nın­dan daha güç­lü… Çün­kü Ame­ri­ka, yıl­lar önce Mon­te­s­qu­i­eunun güç­ler ayrı­lı­ğı fel­se­fe­si­ni ana­ya­sa­sı­na taşı­mış­tı. Bu da bizi esas konu­ya getiriyor.

Önce­lik­le, Trumpın vaat etti­ği şey­le­ri yap­ma­sı nere­dey­se imkan­sız. Çün­kü, Trump mec­li­si ve sena­to­yu ikna etme­den hiç­bir şeyi değiş­ti­re­mez. Yani, Trumpın Mek­si­ka­lı­lar ve Müs­lü­man­lar hak­kın­da dedi­ği reform­la­rı yeri­ne getir­mek Ame­ri­kan baş­kan­lık sis­te­min­de çok zor… Sena­to­da­ki ve mec­lis­te­ki demok­rat­lar siz­ce Trumpın öne sür­dü­ğü şey­le­ri kabul edecek mi sanıyorsunuz?

Oba­ma sağ­lık sis­te­min­de­ki deği­şik­lik­le­ri yap­mak için yıl­la­rı­nı har­ca­dı. Kısa­ca­sı, Trumpın baş­kan ola­bil­me ihti­ma­li­ne üzü­len kişi­le­re şunu söy­le­mek gere­kir: Merak etme­yin Geor­ge Was­hing­ton ve Tho­mas Jef­for­son bu ihti­ma­li düşün­dü ve kon­fe­de­ras­yon­dan çıka­rıp Amerika’yı fede­ral yaptı.

trumpDonald TRUMP kimdir?

14 Hazi­ran 1946’da dün­ya­ya gelen Trump, ABD’li işa­da­mı, siya­set­çi, yöne­ti­ci, giri­şim­ci ve yazar. Baba­sı emlâk­çı­lık yapan Trump, 1960’lı yıl­lann başın­da lise­yi kötü hal ve gidi­şi yüzün­den terk etmek zorun­da kal­dı. Ardın­dan aske­ri aka­de­mi­de oku­du ve 1968’den son­ra Pennsylvania’daki Whar­ton Institute’de işlet­me bilim­le­ri eği­ti­mi gördü.

cenkCenk UYGUR kimdir?

1970’de İstanbul’da doğan Uygur Türk asıl­lı ABD’li gaze­te­ci ve poli­ti­ka yorum­cu­su. Uygur, 8 yaşın­day­ken aile­siy­le bir­lik­te ABD’ye göç etti. The Young Turks” adlı rad­yo prog­ra­mı­nın kuru­cu­su ve aynı zaman­da sunucusudur.

ted cruzTed CRUZ kimdir?

1970 Kana­da doğum­lu Rafa­el Edward Ted” Cruz, Ame­ri­ka­lı poli­ti­ka­cı ve ABD’nin Tek­sas Eya­le­ti sena­tö­rü. 20042009 ara­sın­da, Tek­sas Üniversitesi’nin Hukuk bölü­mün­de, ABD Yüce Mah­ke­me­si­nin kar­şı­laş­tı­ğı dava­lar­la ilgi­li ola­rak, üni­ver­si­te­de pro­fe­sör sıfa­tıy­la misa­fir öğre­tim görev­li­si ola­rak ders­ler veren Cruz, 2016 ABD baş­kan­lık seçim­le­rin­de, Cum­hu­ri­yet­çi Parti’den aday ada­yı oldu.

hilaryHil­lary CLİ­NT­ON kimdir?

1949 Şika­go doğum­lu, eski ABD Baş­ka­nı Bill Clinton’un eşi olan Hil­lary Rod­ham Clin­ton, ABD’nin 67. Dışiş­le­ri baka­nıy­dı. 20012009 ara­sın­da ABD Senatosu’nda New York eya­le­ti­ni tem­sil eden Clin­ton, 2008 baş­kan­lı şeçi­min­de aday­lı­ğı­nı koy­du, ancak az fark­la Barack Obama’ya kaybetti.

montesquieuMon­te­s­qu­i­eu kimdir?

Fizo­lof Char­les-Lou­is de Secon­dat, baron de La Brè­de et de Mon­te­s­qu­i­eu, daha çok bili­nen adıy­la Mon­te­s­qu­i­eu, bir Fran­sız poli­tik düşü­nür­dür. 1689’da doğan ve 1755’de ölen Mon­te­s­qu­i­eu, kuv­vet­ler ayrı­mı esa­sı­nı orta­ya atmış­tır. 20 yıl üze­rin­de çalış­tı­ğı De l’esprit des lois adlı kita­bın­da yasa­ma, yürüt­me ve yargı’yı bir­bir­le­rin­den ayır­ma­nın öne­mi­ni vurgulamıştır.

- Wikipedia’dan

İlgili Haberler

Leave a Comment