Doktorlar sosyal medyayı doğru kullanıyor mu?

murat aksoy-logo.qxpAĞUS­TOS 2015

Son hız­la iler­le­me­si­ne devam eden tek­no­lo­ji, hayat­la­rı­mı­za yeni bir boyut kazan­dır­dı ve sanal bir dün­ya ekle­di. Baş­lan­gıç­ta den­ge­yi sağ­la­mak­ta güç­lük çek­sek de artık pek çoğu­muz, oran­tı­lı bir biçim­de iki dün­ya­yı da yaşa­ma­ya baş­la­dı. Bu den­ge­yi sağ­la­ya­ma­yan­lar için ise kli­nik­ler çok­tan açıldı.

Sanal dün­ya­nın ken­di­ne yer edin­me­siy­le, sağ­lık­çı­lar için de alı­şık olma­dık­la­rı fark­lı bir ile­ti­şim mec­ra­sı doğ­muş oldu. Dok­tor­lar ve sağ­lık işi ile uğra­şan­lar iyi bili­yor ki has­ta­la­rın büyük bir bölü­mü, inter­net­te araş­tır­ma yap­ma­dan bir sağ­lık kuru­lu­şu­na veya dok­to­ra baş­vur­mu­yor. Bu nok­ta­da doğan büyük sıkın­tı­lar­dan biri, has­ta ve has­ta yakın­la­rı­nın tec­rü­be­yi değil rek­la­mı seç­me eği­lim­le­ri. Bu neden­le mes­lek­te pek çok kişi sos­yal med­ya­yı daha faz­la kul­lan­ma­ya baş­la­dı. Ancak, dok­tor ola­rak pay­la­şım­lar sıra­sın­da dik­kat­li olmak gerekiyor.

Tele­viz­yon tec­rü­bem pay­la­şım­lar­da bize nor­mal görü­nen, ancak kan veya ame­li­yat görün­tü­le­ri gibi resim­ler içe­ren pay­la­şım­la­rın çoğun­luk tara­fın­dan sevil­me­di­ği­ni düşün­dü­rü­yor. Mut­la­ka, bu görün­tü­le­re de ilgi duyan kişi­ler var­dır ancak büyük kıs­mı­nın bu resim­ler­den hoş­lan­ma­dı­ğı­nı ifa­de etmek gerek. Resim seçi­mi­ni yanı sıra kul­la­nı­lan dil de önem­li. Önce­lik­le seçi­len tarz sade ve sami­mi olma­lı. Özel­lik­le tıb­bi terim­le­rin­den kul­la­nıl­ma­sın­dan kaçın­mak bana göre önem­li. Bil­gi pay­la­şı­mı yapı­la­cak­sa her­ke­sin anla­ya­bi­le­ce­ği keli­me­le­ri ve anla­tı­mı ter­cih etmek mesa­jın doğ­ru şekil­de ile­til­me­si­ni sağ­la­ya­cak­tır. Yapı­lan işlem veya ame­li­yat ile ilgi­li bil­gi veri­le­cek­se, gün­lük hayat­ta her­ke­sin yap­tı­ğı bir işi örnek gös­te­re­rek anlat­mak daha da etkin olacaktır.

İst­er tele­viz­yon ister sos­yal med­ya olsun, en risk­li konu­lar­dan biri bil­gi­nin doğ­ru­lu­ğu ve tam olu­şu. Günü­müz­de bil­gi peşin­de koşan her­kes, doğ­ru bil­gi­yi en hız­lı ve kolay şekil­de almak isti­yor. Bil­gi­yi tam ver­mek iste­di­ği­niz­de ken­di­si­ne uzun gel­di­ği için ya yazı­nın tama­mı­nı oku­mu­yor veya vide­oyu sonu­na kadar izle­mi­yor. Bu anlam­da hepi­mi­zin zor­lan­dı­ğı ve daha dik­kat­li olma­sı gerek­ti­ği bir gerçek.

IMG_2479Teda­vi­sin­den mem­nun kalan has­ta­la­rı­mı­zın resim­le­ri­ni pay­laş­mak, biz­le­re hem mes­le­ki güven sağ­lı­yor hem de sos­yal med­ya­da etki­li bir pay­la­şım olu­yor. Ama bu nok­ta­da maale­sef sıkın­tı yaşa­na­bi­lir. Bu pay­la­şım­lar­dan önce fotoğ­ra­fı çeki­len has­ta­nın ona­mı­nı almak aza­mi önem taşı­yor. Aksi hal­de res­mi bir süreç ile kar­şı kar­şı­ya kalın­ma­sı söz konu­su ola­bi­lir. Telif hak­la­rı­nın ola­sı oldu­ğu durum­lar­da da en azın­dan kay­nak gös­te­ril­me­si bizi pek çok sıkın­tı­dan kur­ta­ra­bi­lir. Google’dan bir resim kul­la­nıl­dı­ğın­da bile bir telif hak­kı geçer­li olabilir.

Sağ­lık konu­sun­da­ki ile­ti­şim diğer tüm tür­le­rin­den fark­lı­dır ve bunu kabul etme­miz gere­ki­yor. Biz­ler, her ne kadar işi­mi­zi diğer pro­fes­yo­nel­ler kadar gör­sek de sağ­lık dışın­da­ki­ler için çok daha fark­lı anlam taşı­yor sağ­lık konu­la­rı, bunu pek çok dost soh­be­tin­de siz de gör­müş­sü­nüz­dür. Bu neden­le daha dik­kat­li olmak gerek­li. Sos­yal med­ya ile sesi­ni­zi duyur­ma­ya çalış­mak zaman ister. Yoğun tem­po­nuz için­de buna ayı­ra­cak vak­ti­niz yok­sa, pro­fes­yo­nel kişi­ler­den de yar­dım ala­bi­le­ce­ği­ni­zi unut­ma­yın. Elbet­te sizi doğ­ru anla­ta­bi­lecek biri ile çalış­ma­nız önemlidir.

Sonuç­ta sos­yal med­ya­nın kul­la­nıl­ma­sın­da önem­li iki kri­ter­den biri etik kural­la­ra uyum­da eksik­lik yarat­ma­mak ve dip­lo­ma­la­rı alır­ken etti­ği­miz yemi­ne bağ­lı kalmaktır.

İlgili Haberler

Leave a Comment