Doktorlar Seslerini Kullanarak Yazılı Rapor Hazırlayabilecek

SES tek­no­lo­ji­le­ri şir­ke­ti Sestek’in yeni çözü­mü Mer­ke­zi Rapor­la­ma Sis­te­mi (MRS), dok­tor­la­rın tele­fon ara­cı­lı­ğıy­la oto­ma­tik ola­rak rapor kay­dı oluş­tur­ma­la­rı­na ola­nak tanı­yor. MRS ile klav­ye­ye ihti­yaç olmak­sı­zın ses­li komut­lar­la yazı yazı­la­bi­li­yor. Dok­tor tele­fo­na rapo­ru­nu okur­ken, kayıt­lar yazı­ya çev­ri­li­yor ve sis­te­min rapor­lan­dır­ma ara­yü­zü­ne akta­rı­lı­yor. Böy­le­ce, telefona
kay­de­di­len rapor­la­rın, tek­rar din­le­ni­le­rek yazı­ya dönüş­tü­rül­me­si­ne gerek kalmıyor.

Bu modül, has­ta­ne­le­re mali­yet avan­ta­jı ile bir­lik­te verim­li­lik artı­şı sunu­yor. GVZ Medi­Talk saye­sin­de rapor­la­rı oluş­tu­rul­duk­la­rı anda yazı­ya çevi­ren sis­tem, bu metin­le­ri de oto­ma­tik ola­rak e‑posta ile ilgi­li birimlere
gön­de­re­bi­li­yor. MRS, dok­tor­la­rın belir­li tele­fon numa­ra­la­rı­nı ara­yıp rapor içe­ri­ği­ni oku­ya­rak rapor kay­dı oluş­tur­ma­la­rı­na ola­nak tanı­yor. Her dok­to­run ken­di­ne ait bir hesap bil­gi­si­ne sahip oldu­ğu sis­tem­de dok­tor­lar, ID ve şif­re tuş­la­ya­rak sis­te­me giriş yapabiliyorlar.

İlgili Haberler

Leave a Comment