Doktorlar sesini akort ettiriyor

Doç. Dr. Kürşat Yelken
Doç. Dr. Kür­şat Yelken

KBB / HAZİ­R­AN 2016

Son yıl­lar­da sesin­den rahat­sız oldu­ğu için ses kalın­laş­tır­ma ame­li­ya­tı geçi­ren­le­rin sayı­sın­da artış var. Mes­le­ği­ni yapar­ken top­lu­luk­lar kar­şı­sın­da konu­şan avu­kat­lar, hakim­ler, dok­tor­lar, işa­dam­la­rı veya ter­fi alan orta yaş erkek­ler ses kalın­laş­tır­ma ame­li­yat­la­rı­na büyük ilgi gösteriyor.

Şim­di­ye kadar bir­çok kişi­ye ses kalın­laş­tır­ma ame­li­ya­tı yapan Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Bilim­le­ri Fakül­te­si Öğre­tim Üye­si Doç. Dr. Kür­şat Yel­ken, bu ilgi­nin neden­le­ri­ni şöy­le açıkladı:

Bura­da iki durum söz konu­su. Birin­ci­si, sesin kalın­laş­ma­sı bire­yin ken­di algı­sı­nı değiş­ti­ri­yor. Pek­çok has­ta, ses kalın­laş­tır­ma ame­li­ya­tın­dan son­ra ken­di­ne olan güve­nin art­tı­ğın­dan, hem sos­yal yaşa­mın­da hem de iş yaşa­mın­da başa­rı­sı­nın art­tı­ğın­dan söz edi­yor. İkinci durum ise kalın ve tok bir ses top­lum­da oto­ri­te algı­sıy­la para­lel sey­re­di­yor. Bir dok­tor ya da avu­kat için ince cılız bir ses, tem­sil etti­ği yöne­ti­ci pozis­yo­nuy­la bağ­daş­tı­rıl­mı­yor ancak kalın davu­di bir ses ikna edi­ci ve kit­le­le­ri peşin­den sürük­le­yen lider çağ­rı­şı­mı uyan­dı­rı­yor. Yıl­lar­ca ince sesin­den rahat­sız olma­yan bir subay, bin­ba­şı rüt­be­si­ne ter­fi ola­ca­ğı zaman bu ame­li­ya­tı olmuştu.”

Sese iste­nen kalın­lık verilebiliyor

Doç. Dr. Yel­ken, ses kalın­laş­tır­ma ame­li­yat­la­rı­nın yak­la­şık 45 daki­ka sür­dü­ğü­nü belir­te­rek, ope­ras­yo­na iliş­kin şu bil­gi­le­ri ver­di: Ses kalın­laş­tır­ma ame­li­ya­tı­nı bir müzik enst­rü­ma­nı­nın akor­tu gibi düşü­ne­bi­lir­si­niz. Akort sıra­sın­da enst­rü­ma­nı­nın sesi­ni iste­di­ği­miz kadar kalın­laş­tı­ra­bi­li­riz. Ses kalın­laş­tır­ma ame­li­ya­tı da aynı şekil­de­dir, sese iste­nen kalın­lık veya ince­lik veri­le­bi­lir. Ame­li­yat lokal anes­te­zi altın­da boyun­da küçük bir kesi­den yapı­lır ve yak­la­şık 45 daki­ka sürer. Ame­li­yat sıra­sın­da has­ta ile konu­şu­la­rak uygun ses fre­kan­sı ayar­la­nır, bu uygun­luk kara­rı hem has­ta­nın iste­ği­ne hem de ame­li­ya­tı yapan cer­ra­hi eki­bin değer­len­dir­me­si­ne göre verilir.”

Her­ke­sin sesi fark­lı par­mak izi gibi

Doç. Dr. Kür­şat Yel­ken, ame­li­yat olan­la­rın genel­lik­le tok sese sahip ünlü oyun­cu­la­rın sesi gibi bir ses iste­di­ği­ni, ancak tıp­kı par­mak izi gibi her kişi­nin sesi­nin fark­lı oldu­ğu­nu vur­gu­la­dı. Yel­ken, Bire­bir aynı sesi yap­mak müm­kün değil. Bura­da önem­li bir nok­ta da ses tonu­nu kişi­nin fizik­sel özel­lik­le­ri­ne ve yaşı­na göre ayar­la­mak­tır. Mese­la kısa boy­lu biri­si­ne çok kalın bir ses uyma­ya­cak­tır” dedi.

erkekSağ­lık­lı bir ses için öneriler

Doç. Dr. Kür­şat Yel­ken, Değe­ri­ni kay­be­din­ce anla­dı­ğı­mız sağ­lı­ğı­mız gibi sesi­miz de ancak kay­be­din­ce değe­ri­ni anla­ya­ca­ğı­mız bir hazi­ne­dir” diye­rek, sağ­lık­lı bir ses için şu öne­ri­ler­de bulundu:

Ses sağ­lı­ğı için uygun ton ve şid­det­te konuş­mak, bol su içmek ve düzen­li uyku çok önem­li. Sık ve şid­det­li boğaz temiz­le­me, sık ve şid­det­li öksü­rük ses tel­le­ri­ni tah­riş ede­ce­ğin­den bu dav­ra­nış­lar­dan kaçının.

Ses tel­le­ri­nin nem­li tutul­ma­sı ve tah­riş edi­ci mad­de­ler­den uzak durul­ma­sı önem­li­dir. Gün­de en az iki lit­re kafe­in­siz ve tein­siz sıvı tüke­tin. Kafe­in, tein (çay, kah­ve, kola), alkol, süt ürün­le­ri hüc­re için­de­ki suyu kurut­tu­ğun­dan ve bal­gam artı­şı­na sebep oldu­ğun­dan ses tel­le­rin­de hasar oluş­ma­sı­na sebep olur.

Yük­sek ses­le konuş­mak ses tel­le­ri­ni tah­riş ede­ce­ğin­den aşı­rı şid­det­te konuş­ma­yın, bağır­ma­yın, çığ­lık atmayın.

Sesi­ni­zi uza­ğa gön­der­mek yeri­ne siz ora­ya gidin.

Kuru, toz­lu, duman­lı, kli­ma­lı ve gürül­tü­lü yer­ler­de konuşmayın.

Siga­ra ses tel­le­ri­ni tah­riş etti­ğin­den siga­ra içmeyin.

Ref­lü­nüz var­sa teda­vi olun.

İlgili Haberler

Leave a Comment