Doktorlar da Hastalar da Bu Hastalığın Farkında Değil”

15 Nisan Akro­me­ga­li Günü dola­yı­sıy­la yapı­lan basın top­lan­tı­sın­da uzman­lar has­ta­lı­ğın görül­me sık­lı­ğı­nın gide­rek yük­sel­di­ği­ne dik­kat çekti.
Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si, İç Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı, Endok­ri­no­lo­ji ve Meta­bo­liz­ma Has­ta­lık­la­rı Ünitesi’nden Prof. Dr. Tom­ris Erbaş ve Doç. Dr. Sel­çuk Dağ­de­len, İst­anb­ul Tıp Fakül­te­si İç Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı, Endok­ri­no­lo­ji ve Meta­bo­liz­ma Has­ta­lık­la­rı Bilim Dalı öğre­tim üye­si Prof. Dr. Sema Yar­man, Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si, Beyin ve Sinir Cer­ra­hi­si Ana­bi­lim Dalı’ndan Prof. Dr. İbr­ah­im Ziyal, Akro­me­ga­li İle Yaşam Der­ne­ği Baş­ka­nı ve akro­me­ga­li has­ta­sı Dr. Meh­met Özden ile Genel Sek­re­ter Hasan Ayhan’ın katıl­dı­ğı top­lan­tı­da gene­tik araş­tır­ma­lar yay­gın­laş­tık­ça has­ta­lı­ğa neden olan yeni gen mutas­yon­la­rı­na rast­lan­dı­ğı belir­til­di. Uzman­lar, özel­lik­le Türkiye’de aile evli­lik­le­ri sebe­biy­le kalıt­sal akro­me­ga­li­nin diğer ülke­le­re göre daha yay­gın ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Dün­ya­da­ki araş­tır­ma­lar göre aile­sel akro­me­ga­li, tüm vaka­la­rın yüz­de 5’ini oluş­tu­ru­yor. Prof. Dr. Yar­man, bu ora­nın ülke­de daha yay­gın ola­bi­le­ce­ğin­den şüp­he­len­dik­le­ri­ni ve en kısa zaman­da ülke­de konuy­la ilgi­li bilim­sel araş­tır­ma­lar yapıl­ma­sı gerek­ti­ği­ni vurguladı.
Doç. Dr. Sel­çuk Dağ­de­len ise fizik­sel görü­nüm­le­ri nede­niy­le has­ta­la­rın tarih boyun­ca sirk­ler­de gös­te­ri yap­ma­ya zor­lan­dı­ğı­nı belirt­ti ve ekle­di: Bu çok has­sas bir nok­ta. Biz de has­ta­lı­ğa dik­kat çeker­ken, has­ta­la­rı­mı­zın gös­te­ri unsu­ru ola­rak kul­la­nıl­ma­ma­sı­na ve teş­hir edil­me­me­si­ne özen göstermeliyiz.”
Top­lu­mun akro­me­ga­li­den haber­dar olma­dı­ğı­nı söy­le­yen Prof. Dr. Tom­ris Erbaş ise bu neden­le ülke­de bili­nen has­ta sayı­sı­nın, öngö­rü­len mev­cut vaka sayı­sı­nın yarı­sın­dan bile az oldu­ğu­nu belirt­ti. Fizik­sel deği­şik­lik­ler yanın­da erken tanı kon­ma­dı­ğı tak­tir­de has­ta­lı­ğın kalp rahat­sız­lık­la­rı, diya­bet ve kan­ser gibi cid­di sağ­lık sorun­la­rı­na yol açtı­ğı­nı vur­gu­la­yan Prof. Dr. Erbaş söz­le­ri­ne şöy­le devam etti: Baş­ta aile hekim­le­ri ve diş hekim­le­ri olmak üze­re tüm uzman­lar, has­ta­la­rı­nı bir de akro­me­ga­li açı­sın­dan değer­len­di­rir­se erken tanı şan­sı­mız da artar. Aslın­da tanı­nın net­leş­me­si çok kolay. Sade­ce büyü­me hor­mo­nu ve baş­ka bir hor­mon tes­ti ile hipo­fiz MR’ı sonu­cu akro­me­ga­li tanı­sı kesinleşebilir.”
Has­ta­la­rın çoğu­nun ken­di­le­ri­ne tanı­dan son­ra ulaş­tı­ğı­nı belir­ten Prof. Dr. İbr­ah­im Ziyal de erken tanı­da hipo­fiz bezin­de­ki tümö­rün boyu­tu­nun da küçük oldu­ğu­nu ve burun­dan yapı­la­cak bir ope­ras­yon­la çıkar­tı­la­bil­di­ği­ni anlat­tı. Tümö­rün boyu­tu büyü­yün­ce cer­ra­hi ope­ras­yon da kafa­ta­sı kemi­ği kal­dı­rı­la­rak yapılıyor.”

İlgili Haberler

Leave a Comment