Doğumsal kalp kusuru olan bebeklerde RSV’ye dikkat!

GÜN­CEL / MART 2016

Tüm doğum­sal has­ta­lık­lar ara­sın­da en sık görü­le­ni kal­bin yapı­sal bozuk­luk­la­rı­dır. Doğum­sal kalp has­ta­lı­ğı görül­me sık­lı­ğı­nın yak­la­şık %1 oldu­ğu göz önü­ne alın­dı­ğın­da ülke­miz­de her yıl yak­la­şık 12.000 yeni doğuş­tan kalp has­ta­sı dün­ya­ya gel­mek­te­dir. Doğum­sal kalp has­ta­lık­la­rı deği­şik şid­det­te ve şekil­de ola­bi­lir ve %40’ı hayat­la­rı­nın bir döne­min­de anji­yo ya da ame­li­yat yolu ile teda­vi gerek­ti­rir. Teda­vi ihti­ya­cı olan­la­rın 1/3’ünde her yön­den çok özel bir dönem olan bebek­lik döne­min­de bu işlem­le­rin yapıl­ma­sı hayat kur­ta­rı­cı olmak­ta­dır. Günü­müz­de doğ­ma­dan önce tanı koyu­la­bil­me­si ile teda­vi şan­sı yaka­la­ya­bi­lecek bebek sayı­sı gide­rek art­mak­ta­dır. Doğum­sal kalp has­ta­lık­la­rı­nın daha az cid­di olan­la­rı ise çocuk­luk yıl­la­rın­da ya da yetiş­kin­lik­te bile teş­his edi­le­bil­mek­te­dir. Ancak erken müda­he­le gerek­ti­ren bazı tip­le­ri­nin teş­hi­si­nin gecik­me­si teda­vi­yi ola­nak­sız hale getirebilmektedir.

Doğum­sal kalp has­ta­lı­ğı ve sonuç­la­rı hak­kın­da far­kın­da­lık yarat­mak, top­lum­sal bilin­ci artır­mak ve çocuk­la­rın kalp­le­ri­nin sağ­lı­ğı­na kavuş­ma­sı­na des­tek olmak ama­cıy­la 714 Şubat Dün­ya Doğum­sal Kalp Has­ta­lık­la­rı Far­kın­da­lık Haf­ta­sı’’ kap­sa­mın­da Türk Pedi­at­rik Kar­di­yo­lo­ji ve Kalp Cer­ra­hi­si Derneği’nin öncü­lü­ğü ve glo­bal biyo­far­ma şir­ke­ti AbbVie’nin des­te­ği ile bir basın top­lan­tı­sı düzenlendi.

dogumsal kalp

ÇOCUK KALP SAĞ­LI­ĞI HİZM­ETL­ERİ İLERL­EME GÖSTERİYOR

Türk Pedi­at­rik Kar­di­yo­lo­ji ve Kalp Cer­ra­hi­si Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Nazan Özbar­las, Hepi­mi­zin bil­di­ği gibi, ülke­miz­de­ki çocuk kalp sağ­lı­ğı hiz­met­le­ri son yıl­lar­da önem­li iler­le­me­ler gös­ter­miş­tir ve ne mut­lu ki gide­rek daha erken dönem­ler­de hat­ta anne kar­nın­da teş­his konu­la­bil­mek­te ve bir­çok mer­kez­de, çocuk kalp ame­li­yat­la­rı ve giri­şim­le­ri, büyük bir başa­rı ile yapıl­mak­ta­dır” dedi.

Özbar­las ayrı­ca; Doğum­sal kalp kusu­ru olan bebek­ler için en önem­li konu­lar­dan biri de bu bebek­le­rin enfek­si­yon­la­ra daha açık olup, Res­pi­ra­tu­ar Sin­sit­yal Virüs (RSV), inf­lu­en­za A, B, ade­no­vi­rus gibi solu­num yolu enfek­si­yon­la­rı­na daha kolay yaka­la­na­bil­me­le­ri­dir. RSV, bebek­lik­te ve erken çocuk­luk­ta çok sık görü­len bir virüs­tür. Bebek­le­rin haya­tı­nın birin­ci yılın­da görü­len bron­şi­yo­lit ve pnö­mo­ni­nin en yay­gın nede­ni­dir ve doğum­sal kalp kusu­ru olan bebek­le­rin bu virü­sü kap­ma ola­sı­lı­ğı diğer bebek­le­re oran­la daha yük­sek­tir. RSV ile olu­şan alt solu­num yolu enfek­si­yo­nu bu bebek­ler­de maale­sef daha şid­det­li sey­ret­mek­te, uzun sür­mek­te ve plan­la­nan anji­yo veya ame­li­ya­tın gecik­me­si­ne neden olmak­ta­dır’’ şek­lin­de konuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment