Doğumda alınan mikrop bebeğin kaderi oluyor

Op. Dr. Birgül Karakoç
Op. Dr. Bir­gül Karakoç

KADIN DOĞUM / HAZİ­R­AN 2016

Anne ve anne kar­nın­da­ki bebe­ğin bir bütün oldu­ğu­na dik­kat çeken Kadı­köy­Şi­fa Ata­şe­hir Has­ta­ne­si Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Uzma­nı Op. Dr. Bir­gül Kara­koç, gebe­lik süre­cin­de yaşa­nan olum­suz olay­la­rın sade­ce o bebe­ği değil son­ra­ki nesil­le­ri bile etki­le­di­ği konu­sun­da uya­rı­yor: Anne ada­yı gebe­lik önce­si, için­de bulun­du­ğu koşul­lar ve taşı­dı­ğı risk­ler­le bir­lik­te değer­len­di­ril­me­li­dir” diyor. Kara­koç, şu bil­gi­le­ri veriyor:

Anne Kar­nın­da Bebek Kay­bı­nı Art­tı­ran Gebe­lik Riskleri:

Öykü­de: Sık doğum ara­lı­ğı, 20 yaş altı 35 yaş üstü doğum , kro­nik idrar yolu enfek­si­yo­nu ve has­ta­lı­ğı, sis­te­mik has­ta­lık­lar, yük­sek tan­si­yon, düşük doğum ağır­lık­lı bebek doğu­mu, kısa boy (1,50 cm’den küçük)

Gebe­lik­te: Kilo alma­ma, çoğul gebe­lik, gebe­lik zehir­len­me­si, vaji­nal kana­ma, idrar yolu enfek­si­yon tek­ra­rı, rahim ağzı yet­mez­lik, bebe­ğin suyu­nun faz­la­lı­ğı, erken doğum, kan­sız­lık, erken su gel­me­si, damar iltihabı.

Fetal ori­jin­ler” hipo­te­zi­ne göre anne kar­nın­da bebek bes­len­me­si ve hor­mo­nal durum deği­şik­lik­le­ri yapı, fiz­yo­lo­ji ve meta­bo­liz­ma­yı kalı­cı ola­rak değiş­ti­ren geli­şim­sel adap­tas­yon­la­ra neden olmak­ta ve bu adap­tas­yon­lar kişi­le­ri eriş­kin hayat­ta­ki kalp-damar, meta­bo­lik ve hor­mo­nal has­ta­lık­la­ra yat­kın hale getir­mek­te­dir. Bar­ker hipo­te­zi” ola­rak da bili­nen bu hipo­tez esas ola­rak Bar­ker ve arka­daş­la­rı­nın göz­lem­le­ri sonu­cun­da orta­ya çıkmıştır.

HAYAT­TA KAL­SA DA RİSK ALTINDA

İngiltere’de XX. yüz­yıl baş­la­rın­da bebek ölü­mü­nün yük­sek ola­rak sap­tan­dı­ğı bir böl­ge­de bir­kaç on yıl son­ra koro­ner kalp has­ta­lı­ğın­dan ölüm ora­nın­da artış oldu­ğu görül­müş­tür. Geri­ye dönük ola­rak ince­le­nen kayıt­lar­da en sık bebek ölüm nede­ni­nin düşük doğum ağır­lı­ğı olup, hayat­ta kala­bi­len bebek­ler­de eriş­kin dönem­de koro­ner kalp has­ta­lı­ğı ris­ki­nin arta­bi­le­ce­ği hipo­te­zi ile­ri sürülmüştür.

Anne kar­nın­da­ki hayat­ta geli­şi­min kri­tik oldu­ğu dönem­de­ki uya­rı­lar kalı­cı ve uzun dönem etki­le­re yol açmak­ta ve bu durum prog­ram­la­ma ola­rak ifa­de edil­mek­te­dir. Fetal prog­ram­la­ma­da; fetal bes­len­me, kor­ti­zon, gene­tik ve epi­ge­ne­tik bağ­lan­tı­lar, nesil­ler ara­sın­da­ki etki­ler, gebe­lik önce­si olay­lar önem­li rol oynamaktadır.

SAMSUNG CSC

SADE­CE BEBE­Ğİ DEĞİL, GELECEK NESİ­LL­ERİ DE ETKİLİYOR

Gebe­lik­te­ki olum­suz olay­lar sade­ce o çocu­ğu değil, daha son­ra­ki nesil­le­ri de etki­le­mek­te­dir. Anne­nin doğum ağır­lı­ğı çocu­ğun doğum ağır­lı­ğı­nı belir­le­me­de önem­li bir fak­tör­dür. Özel­lik­le bes­len­me­si yeter­siz olan bir anne­de rah­min hor­mo­nal çev­re­si­nin fetu­sun üre­me organ­la­rı­nın geli­şi­mi etki­le­di­ği düşü­nül­mek­te­dir. Doğ­du­ğun­da küçük olan anne­le­rin rahim boyut­la­rı da küçük olmak­ta ve rahim büyük­lü­ğü azal­dık­ça fetu­sun büyü­me­si­ni kısıt­la­yan vücut bas­kı artmaktadır.

Gebe­lik­te Hiper­tan­si­yon, Diabe­tes Mel­li­tus, Tiro­id prob­lem­le­ri, anne­de kalp damar has­ta­lık­la­rı, hema­to­lo­jik prob­lem­ler iyi bir şekil­de takip ve teda­vi edil­me­di­ği tak­dir­de bebek üze­rin­de de kalı­cı etki­ler bırak­mak­ta­dır. Ayrı­ca gebe­lik­te ilaç kul­la­nı­mı, alkol, siga­ra kul­la­nı­mı da önemlidir.

NOR­MAL DOĞUM TER­CİH EDİLMELİ

Doğum şek­li gebe­li­ğin duru­mu­na bağ­lı­dır ancak müm­kün oldu­ğun­ca nor­mal doğum öne­ril­mek­te­dir. Doğum önce­si ve son­ra­sın­da olan­la­rın kişi­nin tüm haya­tı üze­rin­de etki­si var­dır. Hat­ta bazı etki­ler gene­tik düzey­de olup son­ra­ki nesil­le­re akta­rı­lır. Vücu­dun hakim mik­rop­la­rı, bağı­şık­lık sis­te­mi­ni ve bazı has­ta­lık­la­ra (kan­ser, diya­bet, şizof­re­ni vb) yat­kın­lı­ğı belir­le­me­de rol oynar ve teme­li doğ­duk­tan hemen son­ra maruz kalı­nan mik­rop­lar ile atı­lır ve tüm hayat boyun­ca bu temel ile şekil­le­nir. Yani doğar­ken anne­nin doğum yol­la­rın­dan alı­nan ya da ner­de doğul­du­ğu­na bağ­lı ola­rak ev ya da has­ta­ne­de hakim olan mik­rop­lar bu teme­li oluş­tu­rur. Yapı­lan çalış­ma­lar­da ken­di­li­ğin­den doğum baş­la­dık­tan son­ra yapı­lan sezar­yen ve vaji­nal doğum ara­sın­da bu anlam­da bir fark bulun­ma­mış­tır. Doğu­mun bir prob­lem olma­dı­ğı süre­ce ken­di­li­ğin­den baş­la­ma­sı­na izin ver­mek ve anne mik­rop­la­rı ile kar­şı­laş­ma­ma­sı­nı sağ­la­mak gele­cek­te bebe­ğin sağ­lı­ğı açı­sın­dan önemlidir.

Doğum­da göbek kor­do­nu geç kesil­di­ğin­de bebekte:

Beyin kana­ma­sı­nın (her dere­ce­si) daha az geliştiği

Tan­si­yon­la­rı­nın daha düzen­li seyrettiği

Kan alma ihti­yaç­la­rı­nın daha az olduğu

Ağır bar­sak has­ta­lı­ğı­nın (NEK) daha az bulun­du­ğu gösterilmektedir

Tüm bu neden­ler­le, göbek kor­do­nun­da bulu­nan kanın bebe­ğe geç­me­si­ne izin ver­mek gereklidir.

Meme­li nöro­lo­ji bili­mi­ne göre erken ten tene temas temel biyo­lo­jik ihti­yaç­la­rın tamam­lan­ma­sı­nı sağ­lar. Bu temas bebe­ğin gelecek psi­ko­lo­ji­si ve dav­ra­nış­la­rı­nın şekil­len­me­sin­de has­sas bir peri­yo­du tem­sil edebilir.

Ten Tene Temas’ın emzir­me süre­si­ni arttırdığı,

Erken doğan bebek­ler­de erken Ten Tene Temas ile daha iyi solu­num sağlandığı

Erken doğan bebek­ler­de erken Ten Tene Temas ile doğum­dan son­ra­ki 7590 daki­ka­da kan şeke­ri değe­ri­nin önem­li dere­ce­de yük­sek oldu­ğu gözlenmiştir.

Sonuç ola­rak anne ve bebek bir bütün­dür. Her iki­si­nin de sağ­lık­lı ve mut­lu ola­bil­me­si için cid­di ve nite­lik­li izle­nim­le­rin devam­lı­lı­ğı gereklidir.

İlgili Haberler

Leave a Comment