Doğum Sonu Bakım Kongresi’nin ikincisi Antalya’da yapılacak

ulusal dogum sonrasiKASIM 2015

2. Ulu­sal Doğum Sonu Bakım Kong­re­si, 2526 Şubat 2016 tarih­le­ri ara­sın­da She­r­wo­od Bre­ezes Otel, Antalya’da yapı­la­cak. Akde­niz Üni­ver­si­te­si Hem­şi­re­lik Fakül­te­si Doğum ve Kadın Has­ta­lık­la­rı Hem­şi­re­li­ği Ana­bi­lim Dalı, Antal­ya İli Kamu Has­ta­ne­ler Bir­li­ği Genel Sek­re­ter­li­ği ve Antal­ya Halk Sağ­lı­ğı Müdür­lü­ğü ev sahip­li­ğin­de yapı­la­cak kong­re­nin ana tema­sı; İyi Bakım Uygulamaları”olarak belir­len­di. Bu tema kap­sa­mın­da kong­re­de doğum sonu döne­mi doğ­ru­dan ya da dolay­lı ola­rak etki­le­yen durum­la­rı alan­da çalı­şan sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri ile tar­tış­ma ola­na­ğı yaratılacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment