Doğru Omega 3 takviyesi nasıl seçilir?

inseed backgroundOME­GA 3 / NİS­AN 2016

Ecza­cı Meh­met Müder­ri­soğ­lu, bilinç­siz bir şekil­de tüke­ti­len balık yağ­la­rı­nın çeşit­li sağ­lık sorun­la­rı­na neden ola­bi­le­ce­ği uya­rı­sın­da bulun­du. Nere­de ve nasıl üre­til­dik­le­ri bel­li olma­yan Ome­ga 3 tak­vi­ye­le­rin­den uzak durul­ma­sı­nı gerek­ti­ği­ni belir­ten Ecz. Müder­ri­soğ­lu, doğ­ru Ome­ga 3 des­te­ği­nin doğ­ru şekil­de tüke­til­me­si duru­mun­da fay­da­la­rı­nın sınır­sız ola­ca­ğı­nı söyledi.
Sağ­lık ve ecza­cı­lık dün­ya­sı­nın önde gelen isim­le­rin­den Ecza­cı Meh­met Müder­ri­soğ­lu, şifa ve sağ­lık kay­na­ğı balık yağ­la­rı konu­sun­da yapı­lan yan­lış­la­ra dik­kat çeke­rek uya­rı ve öne­ri­ler­de bulun­du: Saf olup olma­dı­ğı­na, doza­jı­na, han­gi form­da oldu­ğu­na ve domuz jela­ti­ni içe­rip içer­me­di­ği­ne bakın.”
Ecz. Meh­met Müderrisoğlu’nun ver­di­ği bil­gi­ye göre, balık yağ­la­rın­da bulu­nan Ome­ga 3 yağ asit­le­ri soğuk deniz­ler­de­ki balık­lar­dan elde edi­li­yor. Deniz­ler­de git­tik­çe artan kir­len­me Ome­ga 3 yağ asit­le­ri kay­na­ğı olan balık­lar­da son dere­ce zehir­li olan cıva, kur­şun ve diğer ağır metal­le­rin bulun­ma­sı­na neden ola­bi­li­yor. Söz konu­su zehir­li mad­de­le­rin çok ağır sağ­lık sorun­la­rı­na ve kan­se­re neden ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Ecz. Müder­ri­soğ­lu, Ome­ga 3 yağ asit­le­ri içe­ren gıda tak­vi­ye­le­ri seçi­lir­ken nele­re dik­kat edil­me­si­ni gerek­ti­ği­ni anlattı.
Labo­ra­tu­var ana­li­zi var mı?
Alı­na­cak Ome­ga 3 tak­vi­ye­si­nin cıva, kur­şun ve diğer ağır metal­le­ri içe­rip içer­me­di­ğin­den emin olmak için ürü­nün Ulus­la­ra­ra­sı Balık Yağı Standartları’na (The Inter­na­ti­onal Fish Oil Stan­dards Prog­ram – IFOS) uygun olup olma­dı­ğı­nı bakıl­ma­sı gerek­ti­ği­ni ifa­de eden Ecz. Müder­ri­soğ­lu, Doğ­ru ve sağ­lık­lı Ome­ga 3 tak­vi­ye­si­nin IFOS ana­liz labo­ra­tu­va­rın­dan alın­mış ve her üre­tim şar­jı­na geçer­li rapo­ru olma­lı” dedi.
Bizim balık­lar­da Ome­ga 3 çok az
Sağ­lık açı­sın­dan muci­ze etki­le­re sahip olan EPA ve DHA­’­nın en önem­li kay­na­ğı­nın soğuk deniz balık­la­rı oldu­ğu­nun altı­nı çizen Ecz. Müder­ri­soğ­lu, Maale­sef ülke­miz deniz­le­rin­de­ki balık­lar­da iste­di­ği­miz fay­da­yı sağ­la­ya­cak mik­tar­da DHA ve EPA bulun­ma­mak­ta­dır. Ayrı­ca deniz kir­len­me­si nede­niy­le ülke­miz kıyı­la­rın­da tutu­lan balık­lar­da çok yük­sek ağır metal kir­li­li­ği bulun­mak­ta, bu da sağ­lı­ğı­mı­zı her yönüy­le teh­dit eder mahi­yet­te­dir” diye konuştu.
Han­gi for­mu daha etkili?
Ecz. Müder­ri­soğ­lu, dik­kat edi­lecek diğer bir husu­sun balık yağı­nın for­mu oldu­ğu­nu kay­de­de­rek, Ome­ga 3 balık yağ­la­rı ilk elde edil­dik­le­rin­de Eti­les­ter for­mun­da olur, daha son­ra bir kade­me daha saf­laş­tı­rı­la­rak Trig­li­se­rid for­mu­na geçer. Bu form­da­ki bir Ome­ga 3, Eti­les­ter for­mu­na oran­la 3 kat daha etki­li olur. Bu neden­le Trig­li­se­rid for­mun­da bir balık yağı ter­cih edil­me­li­dir” ifa­de­le­ri­ni kullandı.
Domuz jela­ti­ni içe­ri­yor mu?
Kap­sül şek­lin­de­ki Ome­ga 3 tak­vi­ye­le­rin­de kap­sü­lün elde edil­di­ği kay­na­ğın öne­mi­ne dik­kat çeken Ecz. Müder­ri­soğ­lu, şun­la­rı söy­le­di: Kap­sü­lün balık jela­ti­nin­den yapıl­mış olma­sı en ide­ali­dir ancak genel­de sığır jela­ti­ni kul­la­nı­lır. Yurt­dı­şın­dan gelen bazı ürün­ler­de İsl­am dini­ne göre kul­la­nı­mı haram olan domuz jela­ti­ni ola­bil­mek­te­dir. Jela­ti­ni­nin kay­na­ğı bel­li olan ürün­ler ter­cih edilmeli.”

KRİ­LL YAĞI
Ome­ga 3 yağ asit­le­ri­nin kari­des ben­ze­ri bir deniz can­lı­sı olan Krill’den de elde edi­le­bil­di­ği­ni belir­ten Ecz. Müder­ri­soğ­lu, Krill’deki EPA ve DHA değe­ri­nin gün­lük ihti­ya­cı kar­şı­la­ma açı­sın­dan düşük oldu­ğu­nu ifa­de etti. Ecz. Müder­ri­soğ­lu, bu kadar düşük mik­tar­la­rı gerek­li sevi­ye­le­re yük­selt­mek için kap­sül kul­la­nı­mı­nı art­tır­mak gerek­ti­ği­ni, bunun da kul­la­nım mali­yet­le­ri­ni artır­dı­ğı­nı kaydetti.

fishoil

NEDEN OME­GA 3 ALMALIYIZ?

Ecz. Müder­ri­soğ­lu, Ome­ga 3’lerin yarar­la­rı­nı şöy­le sıraladı:
• İsk­el­et, kas, eklem yapı­sı­nı güçlendirir
• Damar sert­li­ği­ni önler­ken kal­bin daha güç­lü çalış­ma­sı­nı sağlar
• Cil­din ve saç­la­rın yağ den­ge­si­nin sağ­lar, göz sinir­le­ri­ni güçlendirir
• Hafı­za­yı belir­gin bir şekil­de artırır
• Sürek­li doğ­ru bir Ome­ga 3 kul­la­nı­mı gele­cek­te Alz­he­imer has­ta­sı olma ris­ki­ni azaltır.

İlgili Haberler

Leave a Comment