Doğru beslenen gebenin karnı daha az çatlıyor

Yrd. Doç. Dr. Gök­han Okan

GÜN­CEL / EYLÜL 2016

Hami­le­lik döne­min­de çat­lak olu­şu­mu, den­ge­li bes­len­me, bol su içme ve vücu­dun iyi nem­len­di­ril­me­siy­le önle­ne­bi­li­yor. Hami­le­lik son­ra­sı çat­lak teda­vi­sin­de ise lazer, der­mo­rol­ler ve kim­ya­sal peeling gibi etki­li yön­tem­ler öne çıkı­yor. Hami­le­lik döne­min­de­ki bir baş­ka önem­li cilt soru­nu olan leke teda­vi­sin­de C vita­mi­ni ve fitik asit gibi bit­ki­sel içe­rik­li doğal ürün­le­re baş­vu­ru­lu­yor. Leke teda­vi­si­ne lohu­sa­lık döne­min­den son­ra baş­lan­ma­sı gerek­ti­ği­ni söy­le­yen Medi­cal Park Bah­çe­li­ev­ler Has­ta­ne­si Der­ma­to­lo­ji Uzma­nı Yrd. Doç. Dr. Gök­han Okan, hami­le­lik­te olu­şan çat­lak ve leke­ler­den kur­tul­ma yol­la­rı için şun­la­rı söyledi: 

Gebe­lik döne­min­de çat­lak oluş­ma­sı­nı tama­men önle­yecek bir yön­tem bulun­ma­mak­ta­dır. Den­ge­li bes­len­mek, hız­lı kilo alıp ver­mek­ten kaçın­mak, düzen­li ama çok zor­la­yı­cı olma­yan egzer­siz­ler, vücu­dun nem­len­me­si­ne önem ver­mek, çat­lak­la­rın olu­şu­mu­nun azal­ma­sın­da etki­li­dir. Özel­lik­le ban­yo son­ra­sı mut­la­ka nem­len­di­ri­ci krem sürül­me­li­dir. Deri­nin nemi­ni, yağı­nı artı­ran, elas­ti­ki­ye­ti­ni koru­yan genel­lik­le lokal kul­la­nı­lan bir takım ürün­ler­le ola­bil­di­ğin­ce az oluş­ma­sı sağ­la­na­bi­lir. Ancak mut­la­ka hekim kont­ro­lün­de krem­ler kullanılmadır.”

İlgili Haberler

Leave a Comment