DNA’ya müdahale kliniğe geliyor

dna onarimiTEM­MUZ 2016

DNA hasa­rıy­la zarar­lı pro­te­in üre­ti­mi­ne neden olan bozuk­luk­la­rın DNA’da yapı­la­cak müda­ha­le ile orta­dan kal­dı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­yan CRISPR/Cas9 yön­te­mi hız­lı­ca dün­ya­ya yayı­lır­ken ülke­miz­de­ki ilk uygu­la­ma­lı çalış­tay Üskü­dar Üniversitesi’nde ger­çek­leş­ti. Yön­te­min gelecek yıl kli­nik­te uygu­lan­ma­sı plan­la­nı­yor. Bilim dün­ya­sın­da dik­kat çeken ve gide­rek daha faz­la ilgi oda­ğı olan bu yön­tem ile has­ta­lık­la­rın önce­den tes­pit ve teda­vi edi­le­bi­le­ce­ği öngörülüyor. 

HIZ­LI, KOLAY VE UCUZ

Has­ta­lık etme­ni bozuk DNA’nın düzel­ti­le­rek has­ta­lık­lı yer­ler­de­ki hüc­re­le­re tek­rar veril­me­si nede­niy­le DNA ameliyatı/DNA ope­ras­yo­nu tek­ni­ği ola­rak da bili­nen yön­te­min, bu özel­lik­le­riy­le de önü­müz­de­ki yıl­lar­da gene­tik has­ta­lık­la­rın orta­dan kal­dı­rıl­ma­sı açı­sın­dan olduk­ça önem­li bir yer tuta­ca­ğı düşü­nü­lü­yor. 2012 yılın­da orta­ya konu­lan bu yön­tem, hız­lı, kolay ve ucuz olma­sıy­la de dik­kat çeken bir metot ola­rak görü­lü­yor. Özel­lik­le kalıt­sal neden­le­re bağ­lı has­ta­lık­la­rın orta­dan kal­dı­rıl­ma­sı için kul­la­nı­la­bi­lecek bir yön­tem olma­sı da ayrı bir özelliği. 

İlgili Haberler

Leave a Comment