Diz ve kalça protezlerinde robotik cerrahi dönemi

Dr. Kay­han Turan

Diz ve kal­ça pro­te­zi ame­li­yat­la­rın­da hata payı, ağrı ve iyi­leş­me süre­si­ni mini­mu­ma indi­ren robo­tik cer­ra­hi yön­tem Türkiye’de. SGK’lı has­ta­la­rı da kap­sa­yan ame­li­yat­lar Bursa’da baş­la­dı. Robo­tik cer­ra­hi çalış­ma­la­rı­nı ABD’de tamam­la­yan Dr. Kay­han Turan, Robo­tik diz cer­ra­hi­si­nin en önem­li özel­li­ği, hata payı­nı  0,1 mm gibi mini­mu­ma indir­me­si­dir; hat­ta cer­ra­hın hata yap­ma­sı­na izin ver­mez de diye­bi­li­riz” dedi. Robo­tik pro­tez ame­li­yat­la­rı­nın SGK anlaş­ma­lı ola­rak yapı­la­bil­me­si, dar gelir­li has­ta­la­rın da yük­sek stan­dart­ta­ki bu yön­tem­den fay­da­lan­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Uzm. Dr. Kay­han Turan ve eki­bi tara­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len ame­li­yat son­ra­sı has­ta, aynı gün tabur­cu oldu. Bu ope­ras­yon son­ra­sı robo­tik ola­rak yapı­lan ame­li­yat sayı­sı şim­di­den 15’i bul­du. İstanbul’da da bir özel has­ta­ne­de diz ala­nın­da robo­tik cer­ra­hi yön­te­mi uygulanıyor.

HATA PAYI YOK GİBİ

Ame­li­ya­tı ger­çek­leş­ti­ren Dr. Kay­han Turan, bu tek­nik­le ame­li­ya­tın, kla­sik pro­tez ame­li­yat­la­rı­na göre avan­taj­la­rı­nı şöy­le sıralıyor:

  • Pro­tez ame­li­yat­la­rı­nın başa­rı­lı olma­sı için pro­te­zin diz ekle­mi­ne doğ­ru ye rleş­ti­ril­me­si çok önem­li­dir. Pro­te­zin elle yer­leş­ti­ril­di­ği kla­sik ame­li­yat­lar­da dok­to­run dene­yim ve bece­ri­si­ne bağ­lı ola­rak hata payı artar ya da aza­lır.  Robo­tik diz cer­ra­hi­si­nin en önem­li özel­li­ği, hata payı­nı 0,1 mm gibi mini­mu­ma indir­me­si­dir; hat­ta cer­ra­hın hata yap­ma­sı­na izin ver­mez de diyebiliriz.
  • Bu yön­tem­de önce has­ta­nın dizi­nin 3 boyut­lu hari­ta­sı bil­gi­sa­ya­ra yük­le­nir ve has­sas diji­tal ölçüm­ler­le özel hazır­la­nan, kemik yapı­sı­na çok ben­ze­yen pro­te­zin has­ta­ya en uygun, en ide­al şekil­de yer­leş­ti­ril­me­si sağlanır.
  • Ayrı­ca, ekle­min sade­ce sorun­lu kıs­mı­nın yeni­len­me­si­ne ola­nak tanı­dı­ğı için sağ­lık­lı doku ve kemi­ği koru­muş oluyor.
  • Kla­sik ame­li­yat­la­ra oran­la daha küçük kesi yeter­li oldu­ğun­dan kan kay­bı da daha az, iyi­leş­me süre­si çok daha hız­lı, ağrı da daha az olur.
  • Pro­te­zin has­ta­ya en uygun şekil­de yer­leş­ti­ril­me­si saye­sin­de ame­li­yat son­ra­sı diz­le­rin tam bükü­le­bil­me­si de müm­kün olur. Bu da has­ta­nın dizi­ni daha doğal his­set­me­si­ni,  gün­lük yaşa­ma ve akti­vi­te­le­re kolay dönüş yap­ma­sı­nı sağlar.

İlgili Haberler

Leave a Comment