Diyalizde son gelişmeler

Türk Nef­ro­lo­ji Derneği’nin 33. Ulu­sal Nef­ro­lo­ji, Hiper­tan­si­yon, Diya­liz ve Transp­lan­tas­yon Kong­re­si ile Türk Nef­ro­lo­ji, Diya­liz ve Transp­lan­tas­yon Hem­şi­re­le­ri Derneği’nin 26. Ulu­sal Böb­rek Has­ta­lık­la­rı, Diya­liz ve Transp­lan­tas­yon Hem­şi­re­li­ği Kong­re­si, 1923 Ekim tarih­le­rin­de Belek, Antalya’da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Kong­re­de nef­ro­lo­ji, hiper­tan­si­yon, diya­liz ve transp­lan­tas­yon ile ilgi­li gün­cel ve tar­tış­ma­lı konu­la­rı kap­sa­yan zen­gin bir bilim­sel prog­ram yer­li ve yaban­cı bilim insan­la­rı tara­fın­dan sunu­la­cak. Kong­re, diya­liz hekim­le­ri­nin ve diya­liz hem­şi­re­le­rin­nin yanı sıra iç has­ta­lık­la­rı uzman­la­rı, nef­ro­lo­ji yan dal araş­tır­ma görev­li­le­ri ve nef­ro­log­la­ra kadar her düzey­de­ki katı­lım­cı­yı hedefliyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment