Diyabette meyve tüketilir mi?

Prof. Dr. Temel Yılmaz
Prof. Dr. Temel Yılmaz

DİY­AB­ET / HAZİ­R­AN 2016

İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si İst­anb­ul Tıp Fakül­te­si Öğre­tim Üye­si ve İ.Ü. Diya­bet Araş­tır­ma ve Uygu­la­ma­la­rı Mer­ke­zi Müdü­rü Prof. Dr. Temel Yıl­maz, Türkiye’de diya­bet artış hızı­nın dün­ya orta­la­ma­sı­nın iki kat üze­rin­de oldu­ğu­nun altı­nı çize­rek, Türkiye’de diya­be­tin en yük­sek ora­nı­nın Güney­do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si ve bu mut­fa­ğın etki­li oldu­ğu şehir­ler­de oldu­ğu­nu görü­yo­ruz. Güney­do­ğu Ana­do­lu mut­fa­ğı fast food’a dönüş­tü ve tüm Türkiye’ye yayıl­dı” dedi.

MEY­VE­Yİ FAZ­LA VE HIZ­LI YİYORUZ

Mey­ve­nin diya­bet­li bir has­ta için şeker oldu­ğu­nu akta­ran Prof. Dr. Temel Yıl­maz, Ama diya­bet­li has­ta­nın mey­ve yeme­me­si de doğ­ru değil­dir. Mey­ve­yi yan­lış yiyo­ruz. Biz mey­ve­yi faz­la ve hız­lı yiyo­ruz. Diya­bet­te en önem­li fak­tör mey­ve­yi vücu­dun iste­di­ği kadar yemek ve yavaş yavaş yemek­tir. Küçük küçük kesi­lip çerez gibi yenil­me­li­dir. Mey­ve az ve yavaş tüke­ti­lir­se has­ta için bir mah­su­ru yok. Havuç­ta şeker var efsa­ne­si, böy­le bir şey yok. Diya­bet­li­ler havu­cu rahat­lık­la yiye­bi­lir. Bak­li­yat­la­rı sınır­lı mik­tar­da yemek gere­kir. Diya­bet­te en büyük sorun yiye­cek­le­rin yenil­me­si değil, faz­la yenil­me­si­dir” dedi.

10 YIL İÇİN­DE ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK

Gelecek 10 yıl için­de diya­bet­li bir has­ta­nın haya­tı­nın çok kolay ola­ca­ğı­nı vur­gu­la­yan Prof. Dr. Yıl­maz, Kan şeke­ri­ni ölç­me­den ilaç­la­rın doza­jı­nı ayar­la­mak, has­ta­lı­ğı yürüt­mek müm­kün değil. Şim­di par­ma­ğın ucun­dan bir cihaz­la belir­le­ne­bi­li­yor. Bu uygu­la­ma bile 30 sene önce­si­ne göre çok iyi. Ama gide­rek bun­lar da tari­he karı­şı­yor. 10 yıl için­de bun­la­rın yeri­ni sürek­li gli­koz izlem sis­tem­le­ri ala­cak. Bir küçük düğ­me ile cep tele­fo­nun­dan günün iste­ni­len saatin­de kan şeke­ri öğre­ne­bi­li­yor. Hiç kan­la temas olma­dan sade­ce bir saat gibi cihaz­la gli­koz değe­ri öğre­ne­bi­li­yor. Kök hüc­re nak­li ile ilgi­li çalış­ma­lar var. Akıl­lı insü­lin­ler üre­til­di. Aşı çalış­ma­la­rı da yapı­lı­yor” bil­gi­si­ni verdi.

İlgili Haberler

Leave a Comment