Diyabette geri ödeme mücadelesi

50’inci Diya­bet Kong­re­si önce­sin­de basın men­sup­la­rıy­la bir ara­ya gelen kong­re ve STK yöne­ti­ci­le­ri, has­ta­lık­la ilgi­li  son geliş­me­ler hak­kın­da bil­gi ver­di. Kong­re­de tar­tı­şı­la­cak geliş­me­ler­den oral ve solu­num yoluy­la insü­lin alı­mı ve tek kul­la­nım­lık enjek­si­yo­nu henüz öne­re­me­ye­cek­le­ri­ni söy­le­yen uzman­lar, kök hüc­re teda­vi­siy­le ilgi­li haber­le­re de dik­kat çeke­rek, henüz bu yön­tem­le ilgi­li bir sonuç alın­ma­dı­ğı uya­rı­sın­da bulun­du. Top­lan­tı­da dik­kat çeki­len bir baş­ka önem­li konu baş­lı­ğı da önle­yi­ci teda­vi oldu. Dün­ya­da artık diya­be­ti önle­yi­ci teda­vi­le­rin ön pla­na çık­tı­ğı­nı belir­ten uzman­lar, diya­be­te yat­kın kişi­ler için üre­ti­len ila­cın SGK tara­fın­dan mut­la­ka geri öde­me kap­sa­mı­na alın­ma­sı gerek­ti­ği­ni, STK­’­la­rın bu konu­da dev­le­ti ikna etmek için yoğun bir çaba ver­dik­le­ri­ni kay­det­ti.

TIP­TA YENİ ORTA ÇAĞ YAŞI­YO­RUZ”

Türk Diya­bet Vak­fı Baş­ka­nı Prof. Dr. Temel Yıl­maz, konuş­ma­sı­na Tıp­ta yeni bir Orta Çağ yaşan­dı­ğı” şek­lin­de tes­pit­le baş­lar­ken, bu süreç­te kong­re­le­rin çok daha önem­li hale gel­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Yeni­den otlar­la, bit­ki­ler­le teda­vi süre­ci­ne dönü­yo­ruz. Konu­sun­da uzman olan olma­yan, tıp­la ilgi­si bulu­nan bulun­ma­yan her­ke­sin tıp­la ilgi­li yorum yap­tı­ğı bu süreç­te bilim adam­la­rı­nın bil­gi­le­ri­ni pay­laş­tı­ğı kong­re­ler büyük önem kaza­nı­yor” diyen Prof. Dr. Yıl­maz, kök hüc­re teda­vi yön­tem­le­ri ile ilgi­li ola­rak şu uyar­da bulun­du: Diya­be­ti radi­kal ola­rak orta­dan kal­dı­ra­bi­lecek bil­di­ği­miz bir yön­tem yok. Oluş meka­niz­ma­sı çok komp­li­ke. Kök hüc­re­den elde edi­len hüc­re, sofis­tik insü­lin sal­gı­la­ya­mı­yor. Bu yön­tem­le ilgi­li tek­nik sorun­lar var, bun­lar üze­rin­de çalı­şı­lı­yor” dedi.

MEV­CUT TEDA­Vİ­YE DEVAM EDİN”

Gene­tik teda­vi­ler­le ilgi­li çalış­ma­la­rın sür­dü­ğü­nü belir­ten 50. Diya­bet Kong­re­si Baş­ka­nı Prof. Dr. Ali Rıza Uysal da, İnsan­lar ve hay­van­lar üze­rin­de yapı­lan deney­ler­de başa­rı­lı sonuç­la­ra ula­şıl­dı, ancak henüz kli­nik­te yeri­ni alma­mış­tır” uya­rı­sın­da bulun­du. Oral yol­lar­la alı­nan ilaç­lar­la ilgi­li bir soru­yu yanıt­la­yan Prof. Dr. Uysal, Bun­lar aynı sonu­cu ver­me­si için geliş­ti­ril­di, fakat şu anda bu sonuç­lar­da emin deği­liz. Ben şim­di­lik mev­cut teda­vi­ye devam edil­me­si­ni tav­si­ye ede­rim” dedi. Kong­re­nin genel sek­re­te­ri Prof. Dr. Demet Çorap­çı­oğ­lu tek kul­la­nım­lık enjek­si­yon­la ilgi­li soru­yu, Her has­ta­nın insü­lin ihti­ya­cı fark­lı­dır. Çocuk­lar için bir kere­li­ği­ne, alış­tır­mak ama­cıy­la tav­si­ye edi­le­bi­lir ama ide­ali insü­li­ni her yer­de yanın­da bulun­dur­ma­la­rı­dır. Kaç yaşın­da olur­sa olsun insü­li­ni deği­şen oran­lar­da kalem­le ken­di­si yapa­bil­me­li­dir” şek­lin­de yanıt­la­dı.

diyabet
AME­Lİ­YA­TIN OLUM­SUZ SONUÇ­LA­RI VAR

Tip II diya­bet­te ame­li­yat yön­te­mi ile ilgi­li bir soru üze­ri­ne söz alan Türk Diya­bet Cemi­ye­ti Baş­ka­nı Prof. Dr. Hasan İlko­va, 7 mil­yon has­ta­da cer­ra­hi teda­vi­nin kul­la­nıl­ma­sı­nın bir öne­ri ola­rak sunul­ma­sı­nın doğ­ru olma­dı­ğı­nı belir­te­rek, Bu ame­li­ya­tı yapan çok az kişi var. En yoğun yapan bir­kaç yüz kişi­ye yapa­bi­lir, top­lam­da mil­yon­lar­ca kişi­den sade­ce bir­kaç bini­nin ame­li­yat edi­le­bi­lir. Ame­li­yat seçil­miş vaka­lar­da fay­da­lı ola­bi­lir ama diya­be­tin çare­si değil, olamz da” diye konuş­tu. Prof. Dr. Yıl­maz da, ame­li­ya­tın ile­ri dönem sonuç­la­rı­nın henüz bilin­me­di­ği­ne dik­kat çeke­rek, ope­ras­yon­dan bel­li bir süre son­ra oste­opo­roz, böb­rek taşı, vita­min eksik­li­ği orta­ya çık­tı­ğı­nı söy­le­di. Yıl­maz, Sade­ce kit­le endek­si 40’ın üze­rin­de, baş­ka hiç­bir teda­vi ola­na­ğı kal­ma­mış has­ta­lar­da onay­lı­yo­ruz. Sağ­lam doku­yu kese­rek yapı­lan ope­ras­yon­la­rın uzun dönem sonuç­la­rı­nı bil­mi­yo­ruz” diye konuş­tu.

Prof. Dr. Hasan İlko­va, günü­müz­de diya­bet­ten korun­ma­nın ön pla­na çık­tı­ğı­na da dik­kat çeker­ken, şun­la­rı söy­le­di: Korun­ma için öde­me sis­te­mi­nin değiş­ti­ril­me­si­ni bek­li­yo­ruz. Diya­bet ris­ki taşı­yan­lar için ila­cın geri öde­me­si­nin SGK tara­fın­dan yapıl­ma­sı­nı tav­si­ye edi­yo­ruz. Cemi­ye­tin ve Vak­fın bu konu­da çalış­ma­la­rı var, uma­rız bu çaba­lar cid­di­ye alı­nır diye umut edi­yo­ruz.”

İlgili Haberler

Leave a Comment