Diyabette bir dönüm noktası: Yargı bu kez hastaları haklı buldu

DİY­AB­ET / TEM­MUZ 2016

Diya­bet has­ta­la­rı­nın kul­lan­dı­ğı şeker ölçüm çubu­ğu ile ilgi­li yaşa­nan öde­me sıkın­tı­sı­nın aşıl­ma­sı yönün­de yar­gı­dan önem­li bir karar gel­di. Danış­tay İdari Dava Daire­si Kuru­lu, şeker ölçüm çubu­ğu başı­na en faz­la 32 kuruş öde­ne­ce­ği yönün­de­ki Sağ­lık Uygu­la­ma Tebliği’ne yürüt­me­yi dur­dur­ma kara­rı ver­di. Şim­di konuy­la ilgi­li yeni Sağ­lık Uygu­la­ma Teb­li­ği­nin yayın­lan­ma­sı bekleniyor. 

Tür­ki­ye Diya­bet Vak­fı Yöne­tim Kuru­lu Üye­si Prof. Dr. Sel­çuk Dağ­de­len, bu kara­rı diya­bet için bir dönüm nok­ta­sı” ola­rak yorum­lar­ken, Tür­ki­ye Uzakdoğu’dan geti­ri­len çak­ma glu­koz ölçüm ciha­zı cen­ne­ti­ne dön­müş­tü. Yan­lış ölçüm yapan bu cihaz­lar ve çubuk­la­rı has­ta­la­rın haya­tı­nı teh­li­ke­ye atı­yor. Stan­dar­ta uygun cihaz­lar ve çubuk­la­rı için­se SGK geri öde­me yap­mı­yor­du. Bu duru­mu gün­de­me taşı­dık ama neti­ce ala­ma­dık. Şim­di bir diya­bet has­ta­sı­nın açtı­ğı dava ile bu kara­rı almış bulu­nu­yo­ruz ve ümit­li­yiz. Şu anda has­ta­la­rın ihti­ya­cı kadar güven­li stri­pe kavuş­ma­sı­nı sağ­la­dık” dedi.

Türkiye Diyabet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selçuk Dağdelen, Diyabetle Yaşam Derneği Başkanı Emine Alemdar, diyabet hastası ve vakfın hukuk kurulu üyesi Av. Çağrı Çakıcı, tip 1 diyabet hastası Bedircan ve annesi Arzu Eren.
Tür­ki­ye Diya­bet Vak­fı Yöne­tim Kuru­lu Üye­si Prof. Dr. Sel­çuk Dağ­de­len, Diya­bet­le Yaşam Der­ne­ği Baş­ka­nı Emi­ne Alem­dar, diya­bet has­ta­sı ve vak­fın hukuk kuru­lu üye­si Av. Çağ­rı Çakı­cı, tip 1 diya­bet has­ta­sı Bedir­can ve anne­si Arzu Eren.

SAVUR­GAN­CA KAN ŞEKE­Rİ ÖLÇÜYORUZ”

Türkiye’de yak­la­şık 1,21,4 mil­yon kişi­nin insü­lin kul­lan­dı­ğı­nı belir­ten Prof. Dr. Dağ­de­len, Sağ­lık Bakan­lı­ğı tara­fın­dan has­ta­lık­la­ra har­ca­nan para­nın 4 TL’sinden 1’inin diya­be­te git­ti­ği­ni hatır­la­ta­rak, Diya­bet zaten çok para har­ca­dı­ğı­mız bir has­ta­lık. Ver­gi­le­ri­miz­den har­ca­nan bu para­yı akıl­lı­ca ve verim­li bir şekil­de kul­lan­ma­lı­yız. Tip 2 diya­bet olup hap kul­la­nan kişi­le­rin evle­rin­de kan şeke­ri ölç­me­le­ri­ne gerek yok. Ama ülke­miz­de bu cihaz­lar­la savur­gan­ca misa­fir­le­rin, kom­şu­la­rın bile kan şeke­ri ölçü­lü­yor. Oysa Tip 1 diya­bet­li çocuk­la­rın ve genç­le­rin gün­de 810 kere evde kan ölç­me­le­ri gere­ki­yor. Bu savur­gan­lı­ğın önü­ne geçip bu çocuk­la­rı­mı­zın ihti­ya­cı­nı kar­şı­la­ma­lı­yız” diye konuştu. 

Diya­bet­le Yaşam Der­ne­ği Baş­ka­nı Emi­ne Alem­dar da, 2011 yılın­da yayın­la­nan bir genel­de ile diya­bet has­ta­la­rı­nın kaza­nıl­mış hak­la­rı­nın geri alın­dı­ğı­nı ifa­de ede­rek, şun­la­rı söy­le­di: 0,32 kuruş­luk öde­me yüzün­den has­ta­lar kali­te­siz cihaz ve ölçüm çubuk­la­rı­na iti­li­yor. Cihaz­lar yan­lış ölçüm yapı­yor. Böy­le bir durum komay­la sonuç­la­na­bi­lecek yan­lış insü­lin kul­la­nı­mı­na neden ola­bi­lir. Bir ayda der­ne­ği­mi­ze bu konuy­la ilgi­li 1500’e yakın şika­yet dilek­çe­si gel­di. Anne­ler yan­lış ölçüm yüzün­den ken­di elle­riy­le çocuk­la­rı­nı öldür­mek­ten kor­ku­yor. Ecza­ne­ler­den alı­nan bu ucuz cihaz­lar­la ilgi­li bir call center’a bile ula­şa­mı­yo­ruz, şir­ket­le­rin bir adres­le­ri bile yok. Fark öde­ye­rek stan­dart bir ürün alma­ya kalk­sak ecza­cı­lar her defa­sın­da fark­lı fark isti­yor. Üzer­le­rin­de bir band­rol yok. Fark öden­di­ğin­de bir aile­ye aylık 300350 lira mas­ra­fı oluyor.”

İKİ YIL­LIK HUKUK MÜCADELESİ

Tür­ki­ye Diya­bet Vak­fı, 2014 yılın­da Sağ­lık Bakan­lı­ğı aley­hi­ne, şeker ölçüm çubu­ğu­nun bedel­le­ri­ni belir­le­yen fiyat lis­te­si­nin ipta­li ve yürüt­me­yi dur­dur­ma dava­sı açmış­tı, ancak talep alt ve üst mah­ke­le­me­ler tara­fın­dan red­de­dil­miş­ti. Yak­la­şık 2 yıl süren müca­de­le­nin sonun­da Danış­tay İdari Dava Daire­si Kurulu’nun kara­rı çık­tı. SGK’nın 32 kuruş sını­rı­na son veril­di. Mah­ke­me kara­rı­na uygun şekil­de düzen­len­me­si bek­le­nen yeni Sağ­lık Uygu­la­ma Teb­li­ği­nin yayı­nı­na kadar has­ta­lar ölçüm çubuk­la­rı­nı fark ücre­ti öde­me­den ala­bi­lecek. Has­ta­lar, Sağ­lık Bakan­lı­ğı ve SGK’dan şeker ölçüm alet­le­rin­de kali­te­nin yük­sel­til­me­si için çalış­ma­lar yapıl­ma­sı­nı bek­li­yor. Bu alet­le­rin satış önce­si denet­len­di­ği komis­yon­da mut­la­ka sivil top­lum tem­sil­ci­le­ri­nin ve has­ta­la­rın da yer alma­sı talep ediliyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment