Diyabetlilerin yarısında nöropati var

Dr. Gülis­tan Halaç

Diya­bet has­ta­la­rı­nın ortak sorun­la­rın­dan biri de el ve ayak­lar­da uyuş­ma, karın­ca­lan­ma, iğne­len­me, don­ma ve yan­ma­dır. Bir­çok diya­bet­li­nin bu duru­mun bir has­ta­lık haber­ci­si oldu­ğu­nun far­kın­da olma­dı­ğı­nı belir­ten Medis­ta­te Kava­cık Has­ta­ne­si Nöro­lo­ji Uzma­nı , El ve ayak­lar­da­ki yan­ma ve uyu­şuk­luk gibi belir­ti­le­rin diya­be­tin olum­suz bir nöro­lo­jik soru­nu ola­rak orta­ya çık­mak­ta­dır. Yük­sek şeker düze­yi sonu­cu olu­şan ve diya­be­tik nöro­pa­ti ola­rak bili­nen sinir hasar­la­rın­da, bu gibi şika­yet­ler yaşan­mak­ta, erken teş­his edi­le­me­me­si halin­de ile­ri saf­ha­lar­da diya­bet has­ta­la­rı­na cid­di prob­lem­ler yarat­mak­ta­dır.” dedi.

YIL­DA BİR KEZ EMG ÇEKİLMELİ

Hiperg­li­se­mi sonu­cu orta­ya çıkan sinir hasa­rı olan diya­be­tik nöro­pa­ti­nin en bili­nen şek­li­nin el, ayak ve bacak­lar­da­ki ağrı, dokun­ma ve sıcak­lık duyu­la­rı­nı bey­ne ile­ten sinir­le­rin hasar gör­me­si oldu­ğu­nu belir­ten Halaç, Nöro­pa­ti geli­şi­mi­nin erken saf­ha­lar­da tes­pit edi­le­rek kötü­ye gidi­şi­ni engel­le­mek için yıl­da 1 kez mut­la­ka EMG çekil­me­si gere­kir” şek­lin­de konuş­tu. Diya­bet has­ta­lı­ğı far­ke­dil­me­den önce bile bu şika­yet­le­rin baş­la­ya­bi­le­ce­ği­ni belir­ten Halaç, baş­lan­gıç­ta sinir hasa­rı nede­niy­le orta­ya çıkan şika­yet­le­rin has­ta tara­fın­dan önem­sen­me­me­si sonu­cu zaman­la sürek­li bir hal aldı­ğı­nı belir­te­rek ayak­lar­da­ki uyu­şuk­lu­ğun artı­şıy­la suyun sıcak­lı­ğı­nın dahi his­se­di­le­me­di­ği­ni, eller­de­ki kuv­vet kay­bı nede­niy­le anah­tar çevir­me­de ya da kava­noz açma­da güç­lük­ler yaşa­na­bil­di­ği­ni söy­le­di. Nöro­pa­ti deni­len sinir sıkış­ma­sı­nın diya­bet­li­ler­de yaşa­nan par­mak çürü­me ve kop­ma­la­rı­nın en önem­li nede­ni oldu­ğu­nun altı­nı çizen Dr. Gülis­tan Halaç, Diya­bet has­ta­la­rı­nın el ve ayak duyu­la­rı­nın yıl­da bir kez EMG ile test edil­me­siy­le, nöro­pa­ti geli­şi­mi erken evre­ler­de sap­ta­na­bi­lir ve zama­nın­da müda­ha­le edi­le­rek daha kötü­ye gidi­şi engel­le­ne­bi­lir. EMG sıra­sın­da sinir­le­rin bazı vücut alan­la­rın­da sıkış­tı­ğı sap­ta­nır­sa, bu sinir­ler cer­ra­hi işlem­le bası­dan kur­ta­rı­lıp el ve ayak­la­ra tek­rar duyu kazan­dı­rı­la­bi­lir” şek­lin­de konuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment