Diyabetlilerin artık bir yuvası var

diyabet vakfı
Prof. Dr. Temel Yılmaz

Türk Diya­bet Vak­fı Diya­bet Eği­tim Komp­lek­si ve Genel Mer­kez bina­sı tören­le açıl­dı. Türk Diya­bet Vak­fı Baş­ka­nı Prof. Dr. Temel Yıl­ma­z­’ın ev sahip­li­ği yap­tı­ğı töre­ne Ulus­la­ra­ra­sı Diya­bet Fede­ras­yo­nu Glo­bal Baş­ka­nı Mic­ha­el Hirst ve Ulus­la­ra­ra­sı Diya­bet Fede­ras­yo­nu Avru­pa Böl­ge Baş­ka­nı Joao Valen­te Naba­is de katıl­dı. Şiş­li Halas­kar­ga­zi Cad­de­si­’n­de res­to­re edi­len 7 kat­lı bina­da, diya­bet­li has­ta­la­ra yöne­lik eği­tim­le­rin yanı sıra diya­be­tin önlen­me­si ve bu konu­da bilinç kazan­dı­rıl­ma­sı adı­na far­kın­da­lık çalış­ma­la­rı da yürütülecek. 

10 YIL­DA YÜZ­DE 96 ARTACAK!

Vakıf Baş­ka­nı Prof. Dr. Yıl­maz, açı­lış­ta yap­tı­ğı konuş­ma­da, Tür­ki­ye­’­de diya­be­tin öngö­rü­le­mez, bütün tah­min­le­ri alt üst eder şekil­de art­tı­ğı­na dik­kat çek­ti. Rakam­lar­la diya­be­ti anla­tan Yıl­maz, şu bil­gi­le­ri ver­di: 1998 yılın­da Diabe­tes Care­’­de yayım­la­nan maka­le­ye göre, Tür­ki­ye­’­de 1995 yılın­da yüz­de 5,2 olan diya­bet ora­nı­nın 2025 yılın­da 7,2 olma­sı öngö­rül­müş­tü. Oysa bu raka­mı 2000 yılın­da aştık ve diya­bet­li has­ta ora­nı­mız yüz­de 7,6’ya yük­sel­di. 2010 yılın­da bu rakam yüz­de 13,6 ola­rak ger­çek­leş­ti. 2013 yılın­da dün­ya orta­la­ma­sı yüz­de 8,3, Avru­pa orta­la­ma­sı ise yüz­de 8,5 oldu. 20132035 yıl­la­rı ara­sın­da dün­ya­da diya­bet artı­şı­nın yüz­de 55, aynı yıl­lar ara­sın­da Avru­pa­’­da yüz­de 22,4 ola­ca­ğı öngö­rü­lür­ken Tür­ki­ye­’­de 20102020 yıl­la­rı ara­sın­da­ki 10 yıl­da artı­şın yüz­de 96 olma­sı bekleniyor.”

DEV­LET SAHİ­PL­ENM­ED­İK­ÇE ÇABA­LAR BOŞUNA

Diya­bet­te­ki bu artı­şın neden­le­ri­ne de deği­nen Yıl­maz, Tür­ki­ye­’­de en önem­li sorun­lar­dan biri­nin tek­no­lo­ji tüke­ti­mi oldu­ğu­nu belir­te­rek, Avru­pa­’­da bir kafe­ye git­ti­ği­niz­de masa­la­rın üze­rin­de tek bir tele­fon göre­mez­si­niz” dedi. Bir diğer nede­nin de fast food alış­kan­lı­ğı oldu­ğu­nu ifa­de eden Yıl­maz, Köy­den ken­te kayış­la fast food kül­tü­rü de yay­gın­la­şı­yor. Bu bil­di­ği­miz anlam­da­ki fast food değil sade­ce, Güney­do­ğu ve Arap mut­fa­ğı da buna dönü­şü­yor” diye konuş­tu. Kişi başı­na ayda 199 kilog­ram ile dün­ya­da en faz­la ekmek tüke­ten ülke oldu­ğu­mu­za da dik­kat çeken Yıl­maz, şöy­le devam etti: Bugü­ne kadar diya­bet artı­şı ile ilgi­li yapı­lan tüm tah­min­ler yan­lış çık­tı. Şim­di FDI da bizi şaşır­ta­cak. Bizim 21’inci yüz­yı­lın yeni hayat tar­zıy­la müca­de­le etme­miz gere­ki­yor, bu da diya­bet­le müca­de­le demek aynı zaman­da. Ancak poli­ti­ka olma­dan bunu başar­ma­mız müm­kün değil. Bu işe dev­let gir­me­dik­çe, sivil top­lum­la işbir­li­ği­ne giriş­me­dik­çe, glo­bal düzey­de bir müca­de­le ver­me­dik­çe, bizim bütün yap­tık­la­rı­mız temen­ni­den iba­ret kalı­yor” diye konuştu.

Ulus­la­ra­ra­sı Diya­bet Fede­ras­yo­nu (FDI) Glo­bal Baş­ka­nı Sir. Mic­ha­el Hirst de, hükü­met­le­rin sağ­lı­ğı yatı­rım ola­rak değil, mali­yet ola­rak algı­lan­dı­ğı­nın altı­na çiz­di. Diya­be­tin sade­ce sağ­lık­la ilgi­li bir sorun olma­dı­ğı­na aynı zaman­da bir kal­kın­ma soru­nu oldu­ğu­na işa­ret eden Hirst, dün­ya­da her 5 diya­bet vaka­sın­dan 4’ünün geliş­mek­te olan ülke­ler­de orta­ya çık­tı­ğı­nı, bu duru­mun da bu ülke­ler­de yaşa­yan insan­la­rın daha iyi bir hayat umu­du­nu azalt­tı­ğı­na dik­kat çeke­rek, Bu yüz­den poli­ti­ka­cı­la­rı etki­le­mek zorun­da­yız” dedi. 

DİY­AB­ETLE MÜCA­DE­LE YATIRIMDIR

Ulus­la­ra­ra­sı Diya­bet Fede­ras­yo­nu Avru­pa Böl­ge Baş­ka­nı Joao Valen­te Naba­is de, Tür­ki­ye­’­nin mükem­mel bir diya­bet pla­nı oldu­ğu­nu belir­te­rek, Önem­li olan bu pla­nı haya­ta geçir­mek” dedi. Nobo­is, Avru­pa­’­da da mali­ye bakan­la­rı­nın, sağ­lık baka­nın­dan hat­ta baş­ba­kan­dan daha güç­lü hale gel­di­ği­ni, poli­ti­ka­cı­la­rın sade­ce rakam­la­ra bak­tı­ğı­nı söy­le­di: Mali­ye bakan­la­rı diya­bet­le müca­de­le­yi bir yatı­rım ola­rak gör­mü­yor.” Top­lan­tı­da ilaç soru­nu da gün­de­me gel­di. Yıl­maz, dev­le­tin Tür­ki­ye­’­de ilaç fiyat­la­rı­nı düşür­mek için uğraş­tı­ğı­nı, bu yüz­den de yeni ilaç­la­rın paza­ra gire­me­di­ği­ni, has­ta­la­rın eski ilaç­la­rı kul­lan­mak zorun­da kal­dı­ğın­dan bah­set­ti. FDI Baş­ka­nı Hirst de dev­let­le­rin fiyat­la­rı indir­mek­te ısrar etme­si halin­de ima­lat­çı­la­rın yatı­rım yapa­ma­ya­ca­ğı uya­rı­sın­da bulu­nur­ken, Diya­bet­li­le­rin en iyi ilaç­la­ra ulaş­ma hak­kı var. Hükü­met­le­rin sorum­lu­luk­la­rı­nın far­kı­na var­ma­sı lazım” diye konuştu. 

İlgili Haberler

Leave a Comment