Diyabetle mücadelede eğitim seferberliği başlıyor

diyabetARA­LIK 2015

Tür­ki­ye Sağ­lık Bakan­lı­ğı, Tür­ki­ye Halk Sağ­lı­ğı Kuru­mu (THSK) ile Sano­fi Grup Tür­ki­ye, diya­bet hak­kın­da top­lum­da far­kın­da­lık oluş­tu­rul­ma­sı, has­ta ve has­ta yakın­la­rı­nın diya­bet hak­kın­da daha faz­la bil­gi sahi­bi ola­bil­me­si ama­cıy­la Diya­be­te Des­tek Prog­ra­mı” pro­je­si­ni başlattı.

Her iki kurum ara­sın­da yapı­lan pro­to­kol çer­çe­ve­sin­de hazır­la­nan prog­ram, sağ­lık­lı birey­le­rin diya­bet­ten korun­ma­sı ama­cıy­la Diya­bet­ten Korun­ma Eği­tim­le­ri”, Tip 2 Diya­bet­li birey­le­rin diya­bet eği­tim­le­ri­ni sağ­la­mak üze­re Sınıf Eği­tim Hiz­met­le­ri” ve tüm diya­bet­li, sağ­lık­lı popü­las­yo­nun far­kın­da­lı­ğı­nı artır­mak üze­re oluş­tu­ru­la­cak bir web site­si­ni ve kamu spo­tu­nu içeriyor.

Pro­je­nin tanı­tım top­lan­tı­sın­da konu­şan Sağ­lık Baka­nı Meh­met Müez­zi­noğ­lu, Bes­len­me ve yaşam tar­zın­da­ki yan­lış­lık­la­ra bağ­lı ola­rak son yıl­lar­da top­lum­da diya­bet pre­va­lan­sı hız­la artı­yor. Bu çok büyük bir teh­li­ke, bu konu­da hal­kı bilinç­len­dir­mek için hepi­mi­ze cid­di bir sorum­lu­luk düşü­yor. Sağ­lık Bakan­lı­ğı Temel Sağ­lık Hiz­met­le­ri Genel Müdür­lü­ğü tara­fın­dan hazır­la­nan Tür­ki­ye Diya­bet Önle­me ve Kont­rol Prog­ra­mı’, 20102014 yıl­la­rı ara­sın­da bu konu­da far­kın­da­lık oluş­tur­mak için ilk adı­mı attı. Diya­be­te Des­tek Prog­ra­mı’ da bu kap­sam­da yap­tı­ğı­mız çalış­ma­la­rın deva­mı nite­li­ğin­de­dir” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment