Diyabetle İlgili Güncel Bilgiler Diyabet Akademisi”nde

DİY­AB­ETLE ilgi­li has­ta ve hekim odak­lı pro­je­ler yürü­ten Lilly, inter­net orta­mın­da Diya­bet Aka­de­mi­si” kur­du. Lans­ma­nı 48. Ulu­sal Diya­bet Kong­re­sin­de yapı­lan elekt­ro­nik bil­gi por­ta­lı ara­cı­lı­ğıy­la hekim­ler, diya­bet teda­vi­si ve ürün­le­ri­ne iliş­kin en gün­cel bil­gi­le­re tek bir tık­la ula­şa­bi­lecek. www.lillydiyabetakademisi.com bil­gi plat­for­mu, hekim­ler için diya­bet ala­nın­da bir danış­ma mer­ke­zi olma­yı hedefliyor.
Diya­bet Aka­de­mi­si’ tüm gün­cel bil­gi­le­re tek bir tık­la ula­şı­la­bil­me­si­ni sağ­lı­yor. Ayrı­ca yine aynı plat­form üze­rin­den hekim­ler­le inte­rak­tif görüş­me yapa­bil­me imka­nı­na da sahip olan Lilly tıb­bi tanı­tım tem­sil­ci­le­ri, diya­be­te iliş­kin hekim­ler­den gele­bi­lecek her tür­lü bil­gi ve içe­rik tale­bi­nin de Lilly’nin Medi­kal Bil­gi Ser­vi­si tara­fın­dan hız­la yanıt­lan­ma­sı­nı sağlıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment