Diyabetle arkadaş oldular, kazandılar

Arkadasim_Diyabet_Kampi_GorsellerGÜN­CEL / AĞUS­TOS 2016

Koç Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si Çocuk Endok­rin ve Diya­bet Kli­ni­ği ile Diya­bet­li Çocuk­lar Vak­fı tara­fın­dan haya­ta geçi­ri­len ve bu yıl 20.’ncisi düzen­le­nen Arka­da­şım Diya­bet “ Diya­bet­li Çocuk­lar Kam­pı, İznik’te ger­çek­leş­ti­ril­di. 1997 yılın­dan buya­na düzen­le­nen kamp, bu yıl İzn­ik DSİ Eği­tim Tesisleri’nde Diya­bet­li Çocuk­lar Vak­fı Baş­ka­nı ve Koç Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si Çocuk Endok­ri­no­lo­ji ve Diya­bet Bölü­mü dok­tor­la­rın­dan Prof. Dr. Şük­rü Hatun ve Doç. Dr. Gül Yeşil­te­pe Mut­lu ile Diyar­ba­kır Eği­tim Araş­tır­ma Has­ta­ne­si dok­tor­la­rın­dan Doç. Dr. Meh­met Nuri Özbek lider­li­ğin­de Türkiye’nin fark­lı ille­rin­den 19 diya­bet­li­yi buluşturdu.

Tip 1 diya­bet­li Diya­be­tim ve Ben” inter­net site­si­ni­nin kuru­cu­su Esra Avcı, Tip 1 Diya­bet­li Bas­ket­bol­cu Alper Saru­han ve Tip 1 diya­bet­li mara­ton­cu Gür­kan Açık­göz diya­bet­li­ler­le bir ara­ya geldi.

diyabetMara­ton­cu Gür­kan Açık­göz; 21 yaşın­dan bu yana Tip 1 diya­bet­li­yim. Tıp­kı, dün­ya­da­ki mil­yon­lar­ca Tip1 diya­bet­li gibi insü­lin, enjek­si­yon, şeker ölçü­mü, HbA1C, haya­tı­mın en önem­li kav­ram­la­rı oldu. Dün­ya­da benim gibi bir­çok diya­bet has­ta­sı spor­cu var ve Diya­bet Spor Pro­je­si kap­sa­mın­da hepi­miz bir ara­ya geli­yo­ruz” dedi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment