Diyabetiklerin egzersiz programı özel olmalı

Doç. Dr. Defne Kaya
Doç. Dr. Def­ne Kaya

GÜN­CEL / MART 2016

Diya­be­tin kas-iske­let sis­te­mi üze­rin­de­ki duyu kay­bı, kas kuv­ve­tin­de azal­ma ve bozul­muş den­ge gibi olum­suz etki­le­ri oldu­ğu­nu belir­ten uzman­lar, Yoğun egzer­siz­ler ve faz­la yürü­mek olum­suz deği­şim­le­ri daha da artı­ra­bi­lir. Diya­be­tik­ler, tem­po­lu yürü­yüş prog­ra­mı­na yeni baş­la­dı­ğın­da gün­lük en faz­la bin, üçün­cü ayın sonun­da da gün­lük en faz­la 7 bin adı­ma ulaş­ma­lı­dır” uya­rı­sın­da bulunuyor.

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Bilim­le­ri Fakül­te­si (SABİF) Fiz­yo­te­ra­pi ve Reha­bi­li­tas­yon Bölüm Baş­ka­nı Doç. Dr. Def­ne Kaya, şun­la­rı söy­le­di: Diya­be­tik­le­rin gün­de 30 daki­ka ola­cak şekil­de haf­ta­nın en az beş günü orta şid­det­li aero­bik egzer­siz yap­ma­sı gere­ki­yor. Orta şid­det­li egzer­siz akti­vi­te sıra­sın­da konu­şa­bi­le­ce­ği­niz ama şar­kı söy­le­ye­me­ye­ce­ği­niz kadar yoru­la­ca­ğı­nız sevi­ye demek­tir. Şid­det­li akti­vi­te­ler­den (akti­vi­te sıra­sın­da nefe­si­ni­zin yet­me­di­ği, bir­kaç söz­cük­ten faz­la söy­le­ye­me­di­ği­niz) kaçı­nıl­ma­lı. Yürü­yü­şe baş­la­ma­dan önce­ki ide­al kan şeke­ri sevi­ye­si 120180 mg/dL ara­sın­da olma­lı­dır. Kan şeke­ri sevi­ye­si 100 mg/ dL’den düşük­se yürü­yü­şe baş­la­ma­dan önce kar­bon­hid­rat veya küçük şeker­ler alın­ma­lı, 250 mg/dL’nin üze­rin­de ise yürü­yüş yap­mak erte­le­ne­bi­lir. Yürü­yüş­ten son­ra da kan şeke­ri sevi­ye­si düzen­li ola­rak kont­rol edilmeli.”

İlgili Haberler

Leave a Comment