Diyabetik ayak uygun bakımla hijyen ve sağlık kazanıyor

Sibel Hacer Zorlu
Uzm. Sibel Hacer Zorlu

Diya­bet has­ta­la­rı­nın yak­la­şık yarı­sın­da görü­len diya­be­tik ayak soru­nu, özen­li bir ayak bakı­mı­nı da zorun­lu kılı­yor. Hem medi­kal hem de este­tik açı­dan iyi sonuç alı­na­bil­me­si için diya­be­tik ayak bakı­mın­da dik­kat edil­me­si gere­ken­le­ri Podi­at­ri Uzma­nı Sibel Hacer Zor­lu anlat­tı. Der­mas­lim Sağ­lık, Este­tik ve Güzel­lik Merkezi’nden Zor­lu, diya­be­tik ayak has­ta­la­rı­nın medi­kal bakım hiz­me­ti alma­la­rı­nın has­ta­lı­ğın kont­rol altın­da tutul­ma­sı açı­sın­dan çok önem­li oldu­ğu­na dik­kat çekiyor.

Zor­lu, Bakım kişi­ye özel fre­ze baş­lı­ğı ile itme tek­ni­ği­ne daya­na­rak yapıl­dı­ğı için hem çok daha hij­ye­nik hem de çok daha sağ­lık­lı­dır. Sıra­dan bir pedi­kür işle­mi bile, diya­be­tik ayak­lar­da büyük ve tela­fi­si zor sorun­lar yara­ta­bi­lir. Dola­yı­sıy­la diya­be­tik ayak prob­le­mi yaşa­yan kişi­le­rin, ayak sağ­lı­ğı mer­kez­le­rin­de uzman yar­dı­mı alma­la­rı doğ­ru ola­cak­tır” diyor.

Nele­re dik­kat edilmeli?

  • Ayak­lar mut­la­ka diya­be­tik ayak kre­mi” ile nem­len­di­ril­me­li­dir. Par­mak ara­la­rı­na krem sürmemelidirler.
  • Ayak tır­nak­la­rı düz ve köşe­le­ri yuvar­lak ola­cak şekil­de kesilmelidir
  • Ayak­lar her gün ılık suy­la yıka­nıp (en faz­la 37 dere­ce), kâğıt hav­lu ya da yumu­şak bir hav­lu ile par­mak ara­la­rı dâhil özen­le kurutulmalıdır.
  • Çorap­lar pamuk­lu ya da yün­lü ve yumu­şak doku­lu olma­lı­dır. Ayrı­ca çorap­la­rın topuk ve burun kısım­la­rı­nın dikiş­siz, bilek kısım­la­rı da las­tik­siz olmalıdır.
  • Aya­ğı sık­ma­yan, rahat ve yumu­şak ayak­ka­bı­lar giyil­me­li­dir. Ayrı­ca yük­sek topuk­lu ve san­da­let tar­zı ayak­ka­bı­lar giyilmemelidir.

İlgili Haberler

Leave a Comment