Hedef: Diyabetli yaşamı kolaylaştıracak projeler…

DİY­AB­ET / ARA­LIK 2015

Sanofi’nin, üni­ver­si­te öğren­ci­le­ri ara­sın­da baş­lat­tı­ğı, bu yıl ikin­ci­si düzen­le­nen Sen Bul Diya­bet Kolay­laş­sın” adlı pro­je yarış­ma­sın­da kaza­nan­lar bel­li oldu. Diya­bet­li has­ta­la­rın gün­lük hayat­la­rı­nı kolay­laş­tı­ra­cak fikir­ler üre­til­me­si ama­cıy­la yürü­tü­len yarış­ma­da ürün kate­go­ri­sin­de Başak Kebapçı’nın Kansız/Acısız Sürek­li Gli­koz Ölçü­mü’’ pro­je­si birin­ci olur­ken, ser­vis kate­go­ri­sin­de de Emre Uzun Han ve Engin Can Yıldız’ın Gele­ce­ğe Sağ­lık­lı Adım­lar” ortak pro­je­si birin­ci oldu.

Ürün kate­go­ri­sin­de yarış­ma­nın birin­ci­si ODTÜ öğren­ci­si Başak Kebap­çı NIR’le MEMS tek­no­lo­ji­si kul­la­na­rak geliş­tir­di­ği pro­je­si ile çok sık par­mak­tan gli­koz tes­ti yap­mak zorun­da olan diya­bet­li has­ta­la­rın iğne­siz ve acı­sız sürek­li gli­koz ölçü­mü yap­ma­sı­nı sağ­la­ya­rak, has­ta­nın yaşa­mı­nı kolay­laş­tır­ma­yı hedef­li­yor. Yarış­ma­da Üskü­dar Üni­ver­si­te­si öğren­ci­si Emre Uzun Han ve Ege Üni­ver­si­te­si öğren­ci­si Engin­can Yıl­dız ortak ola­rak geliş­tir­dik­le­ri pro­je ile ser­vis kate­go­ri­sin­de birin­ci­li­ğe layık görül­dü. Pro­je, diya­bet­li has­ta­lar­la bir­lik­te potan­si­yel diya­bet has­ta­la­rı ve tüm birey­le­ri diya­bet hak­kın­da bilinç­len­dir­mek ve has­ta­lı­ğın kont­rol altın­da tutul­du­ğu tak­dir­de sağ­lık­lı bir yaşam sür­me­nin müm­kün oldu­ğu­nu gös­ter­me­yi amaçlıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment