Diyabeti Durduralım Projesi’nin İkinci Yıl Değerlendirme Toplantısı Çankaya Köşkü’nde Yapıldı

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nın hima­ye­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len ve Tür­ki­ye Diya­bet Vakfı’nın yürüt­tü­ğü Diya­be­ti Dur­du­ra­lım Projesi”nin ikin­ci değer­len­dir­me top­lan­tı­sı Çan­ka­ya Köşkü’nde düzen­len­di. Top­lan­tı­da, pro­je­nin 3. yılı­na giri­lir­ken bugü­ne kadar yapı­lan­lar ile bun­dan son­ra yapıl­ma­sı plan­la­nan çalış­ma­lar ele alındı.

Top­lan­tı, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Genel Sek­re­te­ri Prof. Dr. Mus­ta­fa İsen, Sağ­lık Baka­nı Dr. Meh­met Müez­zi­noğ­lu, Diya­bet Vak­fı Baş­ka­nı Prof. Dr. Temel Yıl­maz,  Dörtok&Bersay İlet­iş­im Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Aydın Dör­tok ve diğer katı­lım­cı­la­rın des­te­ğiy­le ger­çek­leş­ti­ril­di. Top­lan­tı­da, pro­je­nin üçün­cü yılı­na giri­lir­ken alan uzman­la­rı neler yapı­la­bi­le­cek­le­ri konu­sun­da fikir­le­ri­ni paylaştılar.

GENEL SEK­RE­TER İSEN: PRO­JE­NİN AMA­CI TOP­LUM­DA FAR­KIN­DA­LIK OLUŞTURMAK”

Aynı zaman­da top­lan­tı­nın mode­ra­tör­lü­ğü­nü de yapan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Genel Sek­re­te­ri İsen, diya­bet konu­sun­da Tür­ki­ye için ade­ta teh­li­ke çan­la­rı­nın çal­dı­ğı­nı belir­te­rek top­lum­sal far­kın­da­lı­ğın öne­mi­ne vur­gu yap­tı. Genel Sek­re­ter İsen, Diya­be­ti Dur­du­ra­lım Projesi’ne, top­lum­da bu konu­da duyar­lı­lık oluş­tu­rul­ma­sı ama­cıy­la özel­lik­le Cum­hur­baş­ka­nı Abdul­lah Gül ve eşi Hay­rün­ni­sa Gül ile bir­lik­te pro­je­ye des­tek veril­di­ği­ni belir­te­rek, pro­je­den başa­rı­lı sonuç­lar alın­ma­sı­nı ümit ettik­le­ri­ni dile getir­di. Genel Sek­re­ter İsen, atı­la­cak bilinç­li adım­lar­la diya­be­te kar­şı sonuç alın­ma­sı­nın müm­kün oldu­ğu­nun özel­lik­le altı­nı çizdi.

BAKAN MÜEZ­Zİ­N­OĞLU: TOP­LUM­DA SAĞ­LIK­LI YAŞAM BİL­İN­Cİ­NİN OLUŞ­TU­RUL­MA­SI ÖNEMLİ”

Sağ­lık Baka­nı Meh­met Müez­zi­noğ­lu ise, katı­lım­cı­la­ra yap­tı­ğı konuş­ma­da, top­lum­da sağ­lık­lı yaşam bilin­ci oluş­tu­rul­ma­sı­nın önem taşı­dı­ğı­nı, yeni nesil­le­rin de bu bilin­ce sahip olma­sı gerek­ti­ği­ni belir­te­rek koru­yu­cu sağ­lık hiz­met­le­ri­nin geliş­ti­ril­me­si için çalış­ma­lar yürüt­tük­le­ri­ni söy­le­di. Has­ta­lık­la­ra kar­şı bilin­cin artı­rıl­ma­sı­nın, top­lu­mu bu has­ta­lık­lar­dan koru­du­ğu­na dik­ka­ti çeken Müez­zi­noğ­lu, çocuk ve genç­le­re sağ­lık­lı bes­len­me ve hare­ket­li yaşam tar­zı kazan­dı­rıl­ma­sı­nın büyük önem taşı­dı­ğı­nı ifa­de etti.

HARE­KET­Lİ YAŞAM TAR­ZI­NIN ÖNEMİ

Evler­de­ki buz­do­lap­la­rın­da sağ­lı­ğa zarar­lı yiyecek ve içe­cek­ler bulun­ma­ma­sı gerek­ti­ği­ne deği­nen Müez­zi­noğ­lu, her­ke­sin buz­do­la­bı­nın içi­ni bir kez daha kont­rol etme­si çağ­rı­sın­da bulun­du. Hare­ket­li yaşam tar­zı­nın yetiş­kin­ler­ce de benim­sen­me­si gerek­ti­ği­ni kay­de­den Sağ­lık Baka­nı Müez­zi­noğ­lu; yüz­me, koş­ma ve yürü­me­nin yaşı­nın olma­dı­ğı­nı söyledi.

Müez­zi­noğ­lu, 1617 mil­yon öğren­ci­miz okul­lar­da beden eği­ti­mi der­sin­de tak­la atma­yı başar­dı başa­ra­ma­dı, buna göre not alı­yor­sa bun­da bir yan­lış­lı­ğı­mız var” dedi. Çocuk ve genç­le­re ener­ji­le­ri­ni tüke­te­bil­me alış­kan­lı­ğı kazan­dı­rıl­ma­sı gerek­ti­ği­ni belir­ten Müez­zi­noğ­lu, okul yöne­ti­ci­le­ri ve öğret­men­le­rin de bu konu­da örnek olma­sı gerek­ti­ği­ni bildirdi.

Bakan­lı­ğı­na spor ve yeşil alan tale­bi yeri­ne has­ta­ne ve MR ciha­zı tale­bi gel­di­ği­ni anla­tan Müez­zi­noğ­lu, sağ­lık­lı bes­len­me ve yaşam için kamu­oyun­da bilinç oluş­tu­ru­lur­sa diya­bet ve kro­nik has­ta­lık­lar­la müca­de­le­de kolay­la­şa­ca­ğı­nı kaydetti.

BAKAN MÜEZ­Zİ­N­OĞLU: DİY­AB­ETLE MÜCA­DE­LE­DE TARA­MA PROG­RA­MI­NA ÖNCE­LİK VERECEĞİZ”

Kötü alış­kan­lık­lar­la müca­de­le­de bilinç­li olun­ma­sı­na vur­gu yapan Müez­zi­noğ­lu, örnek dav­ra­nış­lar geliş­ti­ril­me­si gerek­ti­ği­ni örnek­ler vere­rek anlat­tı. Sağ­lık Baka­nı, Bir taraf­tan alkol zarar­lı­dır’ diye­ce­ğiz, bir taraf­tan da çocu­ğun kar­şı­sın­da hay­di şere­fe’ diye bar­da­ğı tuta­ca­ğız ama çocu­ğa bu zarar­lı­dır’ diye­ce­ğiz. Bütün bun­la­rı yeni­den çek etme­miz lazım” diye konuş­tu. Bakan Müez­zi­noğ­lu, diya­bet­le müca­de­le prog­ra­mı çer­çe­ve­sin­de tara­ma prog­ra­mı­na önce­lik vere­cek­le­ri­ni ve bu çer­çe­ve­de kan şeke­ri ölçüm­le­ri yapa­cak­la­rı­nın da müj­de­si­ni verdi.

Tür­ki­ye Diya­bet Vak­fı Baş­ka­nı Prof. Dr. Temel Yıl­maz ise 10 mil­yo­nu bulan Türkiye’deki diya­bet­li sayı­sı­nın dün­ya orta­la­ma­sı­nın iki katı oldu­ğu­nu ve bu has­ta­lar için yıl­da 13 mil­yar lira har­can­dı­ğı­nı açık­la­dı. Diya­be­tin art­ma­sı­nın 21. yüz­yı­lın getir­di­ği bes­len­me ve hare­ket­siz yaşam alış­kan­lı­ğın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­na işa­ret eden Yıl­maz, has­ta­la­ra eri­şi­min en büyük zor­luk oldu­ğu­nu ve bu neden­le akran eği­ti­mi prog­ra­mı uygu­la­dık­la­rı­nı söyledi.

Top­lan­tı­nın sonun­da pro­je­de eme­ği geçen­le­re pla­ket verildi.resize.aspx

İlgili Haberler

Leave a Comment