Diyabete dikkat çeken Guinness rekoru

Fey­zi­ye Mek­tep­le­ri Vak­fı (FMV) Işık Üni­ver­si­te­si, insan sağ­lı­ğı için büyük teh­dit­ler­den biri olan diya­be­te dik­kat çek­mek ama­cıy­la, Tür­ki­ye Diya­bet Vak­fı ve Lilly İlaç ile bir­lik­te kırıl­ma­sı zor bir dün­ya reko­ru­na imza attı. Işık Üni­ver­si­te­si­Şi­le Kampüsü’nde uzun hazır­lık­lar sonu­cu tur­bo trainer’lere bağ­lı 30 bisik­let, 120 pro­fes­yo­nel ve ama­tör bisik­let­çi­nin katı­lı­mı ile  bir saat­lik rekor dene­me­sin­de spor­cu­lar büyük per­for­mans gös­te­re­rek 8457,2 Watt’lık meka­nik ener­ji üre­ti­mi ile 8362 Watt’lık Guin­ness eski reko­ru­nu geç­me­yi başar­dı. Uzun hazır­lık­lar sonu­cun­da pedal­la­rı­nı diya­bet için çevi­ren bisik­let­çi­le­rin reko­ru İngiltere’deki Guin­ness yet­ki­li­le­rin­ce onay­lan­dık­tan son­ra ilan edilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment