Diyabet hastalarına uygun Türk malı stent Avrupa’da görücüye çıktı

HAZİ­R­AN 2016

Paris’teki EuroPCR Gir­şim­sel Kar­di­yo­lo­ji Kong­re­sin­de dün­ya çapın­da ünlü kar­di­yo­log­lar, can­lı vaka çalış­ma­sın­da diya­be­tik has­ta­ya Alvimedica’nın Cre8™ sten­ti­ni taktı.

Alvi­me­di­ca, EuroPCR 2016 Kong­re­sin­de Diya­be­tik has­ta­lar­da PCI-giri­şim­sel kar­di­yo­lo­ji müca­de­le­si­ni çözü­me dön­dür­mek” otu­ru­mu­na ev sahip­li­ği yap­tı. Bu otu­rum­da dün­ya­ca ünlü kar­di­yo­log­lar Prof. Dr. Tchetc­he ve Prof Dr. Dumon­te­il Toulo­use, Pas­te­ur Kliniği’nde bir diya­bet has­ta­sı üze­rin­de Alvi­me­di­ca tara­fın­dan üre­ti­len Cre8 sten­ti­ni kul­la­na­rak can­lı PCI vaka­sı uygu­la­dı. Can­lı vaka­dan son­ra, Prof. Dr. Byr­ne, Amp­hi­li­mus for­mü­las­yo­nu­nun diya­bet has­ta­la­rın­da nasıl çalış­tı­ğı­na ve PCI için nasıl bir etki yarat­tı­ğı­na dair bir sunum yap­tı. Ardın­dan Prof Dr. Sar­del­la kli­nik prog­ram ve Cre8’in özel­lik­le diya­bet has­ta­la­rı için kli­nik kanıt­la­rı­nı anlattı.

İlgili Haberler

Leave a Comment