Diyabet cinselliği de vuruyor

Dr. Cüneyt İşeri
Prof. Dr. Cüneyt İşeri
Dr. Erdem Türemen
Dr. Erdem Türemen

DİY­AB­ET / MART 2016

Diya­be­tin göz­le­re, böb­rek­le­re ver­di­ği yan etki­ler bir­çok kişi tara­fın­dan bilin­se de has­ta­lı­ğın çok bilin­me­yen yan etki­le­ri de bulu­nu­yor. Bun­lar­dan bir tane­si­ni de has­ta­lı­ğın erkek­ler­de neden oldu­ğu cin­sel ve üro­lo­jik sağ­lık sorun­la­rı oluşturuyor.

Top­lu­mu­muz­da diya­be­te bağ­lı üro­lo­jik sorun­la­rın olduk­ça yay­gın oldu­ğu­nu söy­le­yen Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Endok­ri­no­lo­ji ve Meta­bo­liz­ma Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Dr. Erdem Türe­men ve Üro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Cüneyt İşeri, Sağ­lık­lı erkek­ler­de cin­sel işlev bozuk­lu­ğu ora­nı yüz­de 32 iken, tip 2 diya­bet­li­ler­de bu oran yüz­de 46’ya çıkı­yor. Ney­se ki, günü­müz­de­ki teda­vi yön­tem­le­ri ve şeke­rin kont­rol altı­na alın­dı­ğı yaşam şek­liy­le bu sorun­la­rın önü­ne geçi­le­bi­li­yor” dedi.

Diya­be­te bağ­lı üro­lo­jik sorun­la­rın görül­me sık­lı­ğı yük­sek olsa da hem has­ta hem de hekim açı­sın­dan diya­be­te bağ­lı önce­lik­li komp­li­kas­yon­lar kont­rol altı­na alı­nır­ken, üro­lo­jik sorun­lar biraz daha arka pla­na atılabiliyor.

Has­ta­la­rın fizik­sel sağ­lık­la­rıy­la bir­lik­te ruh­sal sağ­lık­la­rı­nı da etki­le­ye­bi­lecek bu duru­mun diya­bet­li­ler­de ön plan­da tutul­ma­sı gerek­ti­ği­ni ve teda­vi­si­nin müm­kün oldu­ğu­nu söy­le­yen Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Endok­ri­no­lo­ji ve Meta­bo­liz­ma Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Dr. Erdem Türe­men ve Üro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Cüneyt İşeri, diya­bet­li erkek­le­re reh­ber­lik edecek önem­li bil­gi­ler paylaştı.

DİY­AB­ET, CİNS­ELL­İĞİ NEDEN ETKİLİYOR?

Diya­bet­li­ler­de görü­le­bi­len beyin, omu­ri­lik ve sinir­ler­de­ki hasar (mer­ke­zi ve peri­fe­rik nöro­pa­ti), duyu­sal sinir­le­ri etki­le­di­ği gibi oto­nom sinir sis­te­mi­ni (haber­dar olma­dı­ğı­mız, bilin­cin dışın­da çalı­şan sinir sis­te­mi; kalp ve diğer organ­lar gibi) de etki­le­ye­bi­li­yor. Dola­yı­sıy­la nöro­pa­ti ile erek­si­yo­nu sağ­la­yan sinir ile­ti­sin­de mey­da­na gelen bozuk­luk ve damar iç yüze­yin­de­ki işlev bozuk­lu­ğu erek­si­yon prob­lem­le­ri­ne yol açı­yor. Erek­til işlev bozuk­lu­ğu başa­rı­sız­lık endi­şe­si­ne, bu ise cin­sel istek­siz­li­ğe neden olu­yor. Diya­bet, meta­bo­lik ve psi­ko­lo­jik neden­ler­le istek­siz­li­ğe yol açsa da esas ola­rak, erek­til işlev bozuk­lu­ğu­nun dolay­lı etki­siy­le cin­sel istek­siz­li­ği bera­be­rin­de getiriyor.

erkekte-cinsel-isteksizlik-nasil-giderilir-8688

Diya­be­tin neden oldu­ğu cin­sel sorun­la­rı erek­til işlev bozuk­lu­ğu ve böy­le­ce dolay­lı ola­rak orta­ya çıkan cin­sel istek­siz­lik oluş­tu­ru­yor. Diya­be­tin neden oldu­ğu diğer üro­lo­jik sorun­lar ara­sın­da nöro­pa­tik mesa­ne (sinir­sel köken­li mesa­ne işlev bozuk­lu­ğu) ve üro­lo­jik enfek­si­yon­la­ra eği­lim yer alıyor.

TEDA­Vİ­Sİ VAR

Diya­bet­li erkek­ler­de olu­şan cin­sel ve üro­lo­jik sorun­lar, ağız­dan alı­nan bir­ta­kım ilaç­lar, peni­se yapı­lan iğne (int­ra­ka­ver­nöz enjek­si­yon­lar), vakum cihaz­la­rı ve penis pro­tez­le­riy­le teda­vi edi­le­bi­li­yor. Yapı­lan bu teda­vi­ler­de ilaç teda­vi­si ile penis­te sün­ger­si cisim damar­la­rı­nın geniş­le­me­si artı­rı­lı­yor. Vakum cihaz­la­rı ile penis basın­cı­nı düşü­rüp peni­sin kan­la dol­ma­sı kolay­laş­tı­rı­lı­yor. Teda­vi için peni­se yapı­lan iğne ise oral ilaç­lar bulu­nun­ca­ya kadar kul­la­nı­lan ve günü­müz­de de bazı kişi­ler­de uygu­la­nan, ben­zer etki­li mad­de­le­rin uygu­lan­dı­ğı bir teda­vi yön­te­mi. Şayet bu yön­tem­ler başa­rı­lı olmaz­sa ya da has­ta bun­la­rı uygu­la­ya­maz­sa, baş­vu­ru­la­bi­lecek diğer bir teda­vi seçe­ne­ği ise penis pro­te­zi oluyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment