Diyabet ağız tadını kaçırıyor

Diş hekimi Pertev Kökdemir
Diş heki­mi Per­tev Kökdemir

DİY­AB­ET / AĞUS­TOS 2016

İyi kont­rol edi­le­me­yen hiperg­li­se­mi vaka­la­rın­da baş­ta ağız ve diş­ler olmak üze­re vücu­dun çeşit­li organ ve sis­tem­le­rin­de hasar­lar ya da fonk­si­yon bozuk­luk­la­rı görü­lür. Diş heki­mi Per­tev Kök­de­mir, Diya­bet has­ta­lı­ğı ağız ve diş sağ­lı­ğı­nı etki­li­yor’ diye­rek uyarıyor: 

Diş hekim­le­ri­nin diya­bet­li has­ta­lar­da­ki en önem­li göz­lem­le­ri­nin peri­odon­tal has­ta­lık­lar, ağız kuru­lu­ğu, ağız içi man­tar enfek­si­yon­la­rı ve cer­ra­hi giri­şim­ler­den son­ra yara iyi­leş­me­si­nin gecik­me­si oldu­ğu­nu söy­le­yen Kök­de­mir, Yük­sek kan şeke­ri, kan damar­la­rın­da kalın­laş­ma­ya ve tıkan­ma­ya neden olur. Kanın oksi­jen taşı­ma kapa­si­te­si azal­dı­ğın­dan doku­la­rın bes­len­me­si yeter­siz kalır ve dişet­le­ri­nin ilti­hap­lan­ma­ya kar­şı diren­ci düşer. Zaman­la diş ile dişe­ti ara­sın­da olu­şan cep­ler, bak­te­ri odak­la­rı­nın geliş­me­si­ni sağ­lar, dişe­ti ilti­ha­bı olu­şur ve teda­vi edil­me­di­ği tak­dir­de diş­le­rin etra­fın­da kemik yıkı­mı baş­lar” dedi. 

DİŞ TAŞI OLU­ŞU­MU HIZLANIYOR 

Tüm bun­la­rın sonu­cun­da diş­ler­de ağrı, sal­lan­ma hat­ta diş kayıp­la­rı görül­dü­ğü­nü belir­ten Diş Heki­mi Per­tev Kök­de­mir, Ayrı­ca tükü­rük­te­ki gli­koz ora­nı­nın art­ma­sı­na bağ­lı ola­rak tükü­rük sal­gı­sı­nın koyu­laş­ma­sı ve diş­le­ri yıka­yı­cı etki­si­nin azal­ma­sı da diş taşı olu­şu­mu­nu hız­lan­dı­ra­rak dişe­ti prob­lem­le­ri­ni tetik­ler. Bunun yanın­da tükü­rük akı­şı­nın azal­ma­sı has­ta­da ağız kuru­lu­ğu ve dil­de yan­ma gibi rahat­sız edi­ci durum­la­ra da sebep olmak­ta­dır. Hat­ta çok rahat­sız edi­ci boyu­ta ulaş­tı­ğın­da has­ta­ya yapay tükü­rük pre­pa­rat­la­rı öne­ri­le­bi­lir” diyor. 

TÜKÜ­RÜK­TE­Kİ YÜK­SEK ŞEKER MAN­TAR SEBEBİ 

Diş Heki­mi Kök­de­mir, Diya­bet­li has­ta­lar­da kar­şı­laş­tı­ğı­mız sorun­lar­dan bir diğe­ri ise ağız­da görü­len man­tar enfek­si­yon­la­rı­dır. Tükü­rük­te­ki yük­sek şeker nede­niy­le ağız man­tar enfek­si­yon­la­rı­na açık­tır. Özel­lik­le dudak­la­rın bir­le­şim yer­le­rin­de çat­lak ve kıza­rık­lık­lar halin­de ken­di­ni bel­li eder. Bu soru­nu önle­mek ancak iyi bir ağız hij­ye­niy­le sağ­la­na­bi­lir. Has­ta özel­lik­le takıp çıka­rı­lan hare­ket­li pro­tez kul­la­nı­yor­sa temiz­li­ği­ne dik­kat etme­li ve özen gös­ter­me­li­dir” diye­rek diya­bet­li has­ta­la­rı ağız hij­ye­ni­nin öne­mi konu­sun­da özel­lik­le uyarıyor.

dental

DİŞ HEKİ­Mİ DİY­AB­ET TEŞ­Hİ­Sİ KOYABİLİR

Kök­de­mir, Diya­bet­li has­ta­la­rın ağız sağ­lı­ğı­nı sağ­la­ma­nın yanın­da, has­ta­ya ilk teş­hi­sin kon­ma­sın­da da diş hekim­le­ri­nin rolü ola­bil­mek­te­dir’ diyor. Kök­de­mir, Diş hekim­le­ri, diya­bet teş­hi­si kon­ma­mış ancak teda­vi sıra­sın­da diya­be­tin ana semp­tom­la­rı­nın mev­cut oldu­ğu­nu tes­pit etti­ği ya da kli­nik muaye­ne sıra­sın­da iler­le­miş dişe­ti has­ta­lık­la­rı, ağız kuru­lu­ğu, ağız­da ase­ton koku­su gibi diya­be­ti düşün­dü­ren bul­gu­la­rı elde etti­ği has­ta­la­rı ile­ri tet­kik için dahi­li­ye uzma­nı­na sevk edip has­ta­lı­ğın orta­ya çık­ma­sı­na kat­kı sağ­la­ya­bi­lir” diye­rek zaman zaman has­ta­la­rı­na diya­bet teş­hi­si koya­bil­dik­le­ri­ni de belirtiyor.

ŞEKER HAS­TA­LA­RI TEDA­Vİ­YE SABAH ERKEN SAAT­TE GİTMELİ 

Diya­bet­li­ler­de iyi bir ağız sağ­lı­ğı için önce­lik­le iyi bir şeker kont­ro­lü sağ­lan­ma­sı ve düzen­li ağız hij­ye­ni gerek­mek­te­dir’ diyen Diş Heki­mi Per­tev Kök­de­mir, ağız hij­ye­ni ile ilgi­li tüyo­lar veriyor: 

Ağız sağ­lı­ğı­nı koru­mak adı­na diş fır­ça­la­ma, diş ipi ve gar­ga­ra kul­lan­ma­nın yanı sıra her altı ayda bir mut­la­ka diş heki­mi kont­ro­lü gere­kir. Ayrı­ca diş prob­le­mi nede­niy­le teda­vi­ye ihti­ya­cı olan diya­bet­li has­ta­lar, sabah erken saat­te teda­vi edil­me­li ve teda­vi süre­le­ri müm­kün oldu­ğun­ca kısa tutul­ma­lı­dır. Diya­bet­li has­ta­la­rın teda­vi­den önce kah­val­tı­la­rı­nı yap­ma­la­rı ve ola­ğan insü­lin ya da oral anti-diya­be­tik­le­ri­ni kul­lan­ma­la­rı önem­le vurgulanmalıdır.”

İlgili Haberler

Leave a Comment