Dişlerini kaybeden hastalar için lehimleme” yöntemi ile bir günde yepyeni dişler

Diş Hekimi Çağdaş Kışlaoğlu
Diş Heki­mi Çağ­daş Kışlaoğlu

SEK­TÖR / AĞUS­TOS 2016

Diş Heki­mi ve Pro­tez Uzma­nı Çağ­daş Kış­la­oğ­lu, diş­le­ri­nin tümü­nü kay­bet­miş veya hare­ket­li total pro­tez kul­la­nan has­ta­la­rın artık bir gün­de sabit diş­le­re kavu­şa­bi­le­ce­ği­ni belir­te­rek; Imp­lant teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan lehim­le­me yön­te­mi ile has­ta­lar bir gün­de sağ­lık­lı diş­le­re kavu­şa­bi­li­yor­lar” dedi.

Kış­la­oğ­lu şu bil­gi­le­ri ver­di: Imp­lant, eksik olan diş­le­rin fonk­si­yon ve este­ti­ği­ni tek­rar sağ­la­mak ama­cıy­la çene kemi­ği­ne yer­leş­ti­ri­len yapay diş kökü­dür. Geli­şen tek­no­lo­ji saye­sin­de diş­le­ri­nin tümü­nü kay­bet­miş veya hare­ket­li total pro­tez kul­la­nan has­ta­lar artık bir gün­de sabit diş­le­re kavu­şa­bi­lir. Diş kayıp­la­rı­na sağ­lık­lı çözüm­ler sunan imp­lant teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan ağız içi lehim­le­me yön­te­miy­le artık diş­siz olan çene­ye imp­lant­lar tek seans­ta yer­leş­ti­ri­lip özel bir titan­yum tel ile bir­bi­ri­ne ağız orta­mın­da lehim­le­ni­yor. Bu yön­tem saye­sin­de bir­bi­ri­ne titan­yum ile lehim­len­miş imp­lant­lar daha güç­lü bir sis­tem oluş­tur­muş olu­yor. Böy­le­ce aynı gün için­de size özel tasar­lan­mış diş­le­re kavuş­mak müm­kün oluyor.”

İlgili Haberler

Leave a Comment