Diş hekimleri, Ezgi Mola ile ağız sağlığı için yollara çıkıyor

Tankut_Turnaoglu_Ezgi_Mola_Taner_Yucel-1Türkiye’nin ve dün­ya­nın tanın­mış uzman­la­rı, İpana&Oral‑B Araş­tır­ma mer­ke­zi­nin düzen­le­di­ği, ağız ve diş sağ­lı­ğın­da yeni pers­pek­tif­le­rin konu­şul­du­ğu 3X pane­lin­de bir ara­ya gel­di. Pane­le Este­tik Diş Hekim­li­ği Aka­de­mi­si Der­ne­ği kuru­cu­su ve aynı zaman­da New York Üni­ver­si­te­si tara­fın­dan iki sene­de bir dün­ya­nın en iyi este­tik diş hekim­le­ri­ne veri­len The Smi­gel’ ödü­lü­nü alan ilk Türk Diş Heki­mi Dr. Galip Gürel, dün­ya çapın­da ağız ve diş bakım trend­le­ri ve ino­vas­yon konu­la­rın­da çalış­ma­lar yapan Dr. Guy Gof­fin ve P&G Alman­ya ofi­sin­de Ağız Bakım Ar-Ge’de görev alan Adam Boul­ding konuş­ma­cı ola­rak katıldı.
Tür­ki­ye ve dün­ya­da­ki ağız ve diş bakım trend­le­ri­nin ve en son yeni­lik­le­rin konu­şul­du­ğu top­lan­tı­nın en dik­kat çeki­ci konu baş­lık­la­rı, ağız ve diş sağ­lı­ğı ile ilgi­li iki büyük pro­je duyu­ru­su oldu. Panel­de bir ara­ya gelen P&G Tür­ki­ye ve Kaf­kas­ya Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Tan­kut Tur­na­oğ­lu, Türk Diş­he­kim­le­ri Bir­li­ği Genel Baş­ka­nı Prof. Dr. Taner Yücel ve İpana’nın mar­ka yüzü olan oyun­cu Ezgi Mola, Tür­ki­ye çapın­da ağız ve diş bakı­mı­nın daha üst sevi­ye­le­re taşın­ma­sı­na kat­kı sağ­la­ya­cak iki yeni pro­je­yi bir­lik­te duyurdular.

MOBİL KLİ­N­İK 6 İLİ DOLAŞACAK

6 büyük şehir­de dola­şa­cak olan Ağız Diş Sağ­lı­ğı Mobil Kli­ni­ğin­de ağız ve diş sağ­lı­ğı konu­sun­da far­kın­da­lık yara­tı­lıp birey­le­rin ağız içi muaye­ne­le­ri gerçekleştirilecek
Birey­le­rin yaşam­la­rı­nı iyi­leş­tir­me­ye odak­la­nan P&G ve Türk Diş­he­kim­le­ri Bir­li­ği (TDB), Tür­ki­ye çapın­da ağız ve diş sağ­lı­ğı muaye­ne­si ve far­kın­da­lık prog­ra­mı baş­la­tı­yor. Prog­ram kap­sa­mın­da ile­ri tek­no­lo­ji ile özel ola­rak hazır­la­nan Mobil Kli­nik ilk etap­ta altı büyük ili gezip genel sağ­lı­ğın ayrıl­maz bir bütü­nü olan ağız diş sağ­lı­ğı ile ilgi­li far­kın­da­lık yara­ta­cak ve muaye­ne­le­ri ger­çek­leş­ti­recek. Mobil Kli­nik­te görev­li diş hekim­le­ri İst­anb­ul, Anka­ra, İzm­ir, Bur­sa, Ada­na ve Gazi­an­tep ille­rin­de halk­la bir ara­ya gelecek. Mobil Kli­nik ile önü­müz­de­ki dönem­de altı ile daha gidil­me­si planlanıyor.

DİŞ HEKİ­ML­ER­İNE ARAŞ­TIR­MA ÖDÜLÜ

İpana ve TDB’nin haya­ta geçi­re­ce­ği bir diğer pro­je, Koru­yu­cu Ağız Diş Sağ­lı­ğı Araş­tır­ma­la­rı Teş­vik Ödü­lü ise koru­yu­cu diş hekim­li­ği ala­nın­da yapı­lan araş­tır­ma­la­rı des­tek­le­yecek. Türkiye’de Koru­yu­cu Ağız Diş Sağ­lı­ğı ala­nın­da yapı­lan bilim­sel araş­tır­ma­lar TDB ve İpana’nın ortak­la­şa oluş­tur­du­ğu bilim­sel bir kurul tara­fın­dan değer­len­di­ri­lecek ve ödül­len­di­ri­lecek. Tür­ki­ye çapın­da­ki araş­tır­ma yapa­cak olan tüm diş hekim­le­ri­ne açık olan yarış­ma­ya www.tdb.org.tr veya http://www.agizbakimuzmani.com/ adres­le­rin­den baş­vu­ru­da bulu­nu­la­bi­lecek. Ödül kaza­nan­lar Mayıs 2016’da yapı­la­cak TDB Ulus­la­ra­ra­sı Diş­he­kim­li­ği Kongresi’nde açıklanacak.
Türk top­lu­mu haf­ta­da 1,4 kez dişi­ni fırçalıyor

HAF­TA­DA 1.4 KEZ FIRÇALIYORUZ

P&G Tür­ki­ye ve Kaf­kas­ya Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Tan­kut Tur­na­oğ­lu,  Bugün Türkiye’de diş fır­ça­la­ma oran­la­rı olduk­ça düşük sevi­ye­ler­de. Ağız ve diş bakı­mı konu­sun­da­ki tüke­ti­mi­miz, Ame­ri­ka ve Batı Avru­pa ülke­le­ri­nin sade­ce 4’te 1’i düze­yin­de. Ayrı­ca yıl­da 4 kişi­ye 1 diş fır­ça­sı satı­lı­yor.  Hane­ler­de diş macu­nu bulun­sa bile diş fır­ça­la­ma sık­lı­ğı olduk­ça düşük. Türk top­lu­mu­nun dişi­ni fır­ça­la­ma sık­lı­ğı haf­ta­da 1,4 kez” diye­rek ağzı ve diş sağ­lı­ğı konu­sun­da far­kın­da­lı­ğı artır­mak zorun­da olduk­la­rı­nı söyledi.

75 MİLY­ONDA AĞIZ VE DİŞ HAS­TA­LI­ĞI VAR

Türk Diş­he­kim­le­ri Bir­li­ği Genel Baş­ka­nı Prof. Dr. Taner Yücel, ağız ve diş sağ­lı­ğı­nın birey­le­rin genel sağ­lı­ğı­nı olum­suz etki­le­di­ği­ni söy­le­di ve şöy­le devam etti:
Dün­ya­da ve Türkiye’de nez­le­den son­ra en yay­gın ikin­ci has­ta­lık olan diş çürük­le­ri ve dişe­ti has­ta­lık­la­rı; ses­siz sal­gın ola­rak adlan­dı­rı­lır. Türkiye’de top­lu­mun yak­la­şık yüz­de 98’ini oluş­tu­ran 75 mil­yon insa­nı etki­le­yen bu has­ta­lık­lar, aynı zaman­da bire­yin genel sağ­lı­ğı­nı da olum­suz etki­le­mek­te; diğer taraf­tan cid­di iş gücü kay­bı­na da yol açmak­ta­dır. Koru­nu­la­bi­lir has­ta­lık­lar olan diş çürü­ğü ve dişe­ti has­ta­lık­la­rın­dan baş­ta diş fır­ça­sı ve flo­rür­lü diş macu­nu­nu doğ­ru tek­nik­ler­le kul­la­nı­la­rak korunabiliriz.”

İlgili Haberler

Leave a Comment