Diş eksikliği bunama sebebi!

Diş Hekimi Pertev Kökdemir
Diş Heki­mi Per­tev Kökdemir

GÜN­CEL / MART 2016

Jour­nal of the Ame­ri­can Den­tal Association’da yayın­la­nan araş­tır­ma­nın sonuç­la­rı­na göre, buna­ma ile diş kay­bı ara­sın­da bağ­lan­tı oldu­ğu kanıt­lan­dı. Diş Heki­mi Per­tev Kök­de­mir, Amerika’da yapı­lan bir araş­tır­ma, diş kay­bı ve ağız has­ta­lık­la­rı­nın ile­ri­ki yaş­lar­da buna­ma ris­ki­ni artır­dı­ğı­nı orta­ya koy­du. Biz diş hekim­le­ri ola­rak buna­ma şika­ye­ti olan­la­rın genel popü­las­yo­na göre daha kötü ağız hij­ye­ni­ne sahip oldu­ğu­nu ve diş­le­ri­ni kay­bet­me ola­sı­lık­la­rı­nın daha faz­la oldu­ğu­nu bili­yo­ruz” diyor.

ARAŞ­TIR­MA 12 YIL SÜRDÜ

Buna­ma, bey­nin algı­la­ma (kog­ni­tif) fonk­si­yo­nu­nun kay­bı ile karak­te­ri­ze olan bir durum­dur. Bu duru­mun görül­dü­ğü kişi­ler­de; hafı­za kay­bı, dik­kat eksik­li­ği ya da konu­şu­la­nı anla­ya­ma­ma gibi prob­lem­le­re rast­la­na­bi­lir. İlerl­em­iş durum­da has­ta; tarih, ner­de oldu­ğu ya da kim oldu­ğu hak­kın­da fik­re sahip olma­ya­bi­lir. Ken­tucky Üniversitesi’nde 144 kişi üze­rin­de bir çalış­ma yapıl­dı. Bu araş­tır­ma 12 yıl devam etti, den­tal ve medi­kal kayıt­lar ince­len­di. Yapı­lan çalış­ma­da­ki kişi­ler 75 ve 95 yaş­lar ara­sın­day­dı. Bu araş­tır­ma­nın sonuç­la­rı­na göre, ağzın­da­ki diş sayı­sı dokuz­dan az olan katı­lım­cı­lar­da, diğer­le­ri­ne göre daha faz­la buna­ma görül­dü­ğü tes­pit edildi.

İlgili Haberler

Leave a Comment