Dil okulları cennet”i olan ülke: MALTA

Layout 1TEM­MUZ 2015

Orta Akdeniz’de ve Sicilya’nın güne­yin­de yer alan Mal­ta, 5 ada­dan oluşur.

Büyük­le­ri: Mal­ta, Gozo ve Comi­no. Takı­ma­da­lar ara­sın­da en büyü­ğü olan Mal­ta 237 km², Gozo 68 km² ve Comi­no 2 km² yüzöl­çü­mü­ne sahiptir.

Geç­mi­şi Neoli­tik döne­me daya­nan Malta’nın güne­yin­de Yeni Taş Dev­ri insan­la­rı­nın varo­luş kanıt­la­rı­na, Birzebbuga’nın yakı­nın­da­ki Ghar Dalam mağa­ra­sın­da rastlanmaktadır.

Büyük ihti­mal­le Sicilya’dan gel­dik­le­ri tah­min edi­len o dönem yaşa­mış olan Maltalı’lar, bin­ler­ce yıl­dan son­ra bile bugün hala ayak­ta kala­bil­me­yi başar­mış, hayat tarz­la­rı ve mede­ni­yet düzey­le­ri hak­kın­da biz­le­ri de hay­re­te düşü­ren yapı­lar bırakmışlardır.

420 bin nüfu­sa, 316 km2 yüzöl­çü­me, 23.500 USD kişi başı mil­li geli­re sahip olan Mal­ta, adı­nı baş­ken­tin­den almak­ta­dır. 13 Ocak 1974 tari­hin­de İngiltere’den ayrı­lan Mal­ta AB ülke­si olup, cum­hu­ri­yet­le yönetilmektedir.

malta-04

Akar­su­yu bulun­ma­yan Malta’nın, 137 kilo­met­re uzun­lu­ğun­da­ki kıyı­la­rı, güzel kum­sal­la­rı, koy­la­rı ve liman­la­rı var­dır. Yumu­şak geçen kış­la­rı ve sıcak yaz sezo­nuy­la sağ­lık­lı bir ikli­me sahip olan Mal­ta, gelir­le­ri­nin %97’sini turizm­den sağlamaktadır.

malta-01

50’den faz­la dil oku­lu bulu­nan Mal­ta, İng­ilt­ere, Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti, Lib­ya ve Suudî Ara­bis­tan ile eko­no­mik açı­dan iyi iliş­ki­ler içerisindedir.

İlgili Haberler

Leave a Comment