Dikkat eksikliğine en etkili tedavi, ilaç”

Prof. Dr. Bengi Semerci
Prof. Dr. Ben­gi Semerci

HAZİ­R­AN 2016

Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji Derneği’nin Beyin Aklı­mız­da” slo­ga­nı ile düzen­le­di­ği 8. Ulus­la­ra­ra­sı Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji Kong­re­si & 4. Çocuk ve Ergen Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji­si Sempozyumu’nda konu­şan Prof. Dr. Ben­gi Semer­ci, Dik­kat Eksik­li­ği Hipe­rak­ti­vi­te Bozuk­lu­ğu­nun çocuk­luk çağın­da görül­me ora­nı­nın %10’lara var­dı­ğı­nı belir­tir­ken Bilim­sel veri­ler elde bulu­nan ilaç­la­rın ve des­tek tera­pi­si­nin halen en etkin teda­vi oldu­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir” dedi.

Dok­to­ra ve teda­vi­ye ula­şı­la­bi­lir­li­ğin sağ­lan­ma­sı, has­ta­lar ve aile­le­ri kadar top­lum ve dev­let­ler için de yarar­lı ola­ca­ğı­nı belir­ten Semer­ci, şun­la­rı söy­le­di: Dik­kat Eksik­li­ği Hipe­rak­ti­vi­te Bozuk­lu­ğu 1902 yılın­dan beri bili­nen bir has­ta­lık­tır. Has­ta­lı­ğın ilaç­la teda­vi­si­ne 1960’larda baş­lan­mış olup, o zaman­dan beri kul­la­nı­lan ilaç­la­rın yeni ve daha kolay alı­nan form­la­rı ve ekle­nen yeni ilaç­lar­la devam edil­mek­te­dir. İlaçl­ar­ın yanı sıra has­ta ve aile­nin eği­ti­mi, des­tek­len­me­si teda­vi­nin bütü­nü­nü oluş­tur­mak­ta­dır. Çocuk­luk çağın­da görül­me ora­nı %10’lara varan DEHB’nin teda­vi­si için yeni teda­vi yak­la­şım­la­rı sürek­li aran­mak­ta­dır. DEHB’nin teda­vi­sin­de etkin oldu­ğu söy­le­nen ve araş­tı­rı­lan teda­vi­ler; bazı özel diyet­ler, vita­min ve besin des­tek­le­ri (D ve B, fer­ri­tin, omega‑3), neuro­fe­ed­back, ışık teda­vi­si, spor ola­rak sıra­la­na­bi­lir. Ama bu yön­tem­le­rin hiç­bi­ri ile yapı­lan yeter­li bilim­sel çalış­ma bulun­ma­mak­ta­dır ve teda­vi­de etkin­lik­le­ri bilim­sel ola­rak ispat­la­na­ma­mış­tır. Bilim­sel veri­ler elde bulu­nan ilaç­la­rın ve des­tek tera­pi­si­nin halen en etkin teda­vi oldu­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. DEHB’in getir­di­ği dep­res­yon, kay­gı bozuk­lu­ğu, mad­de ve alkol bağım­lı­lı­ğı, kaza­lar ve suç işle­me gibi ek sorun­lar düşü­nül­dü­ğün­de DEHB ala­nın­da yapı­lan her yeni­lik, ekle­nen tanı ve teda­vi yön­tem­le­ri yanın­da bozuk­lu­ğun top­lum tara­fın­dan bili­nir­li­li­ği­nin art­ma­sı­nın yanı sıra dok­to­ra ve teda­vi­ye ula­şı­la­bi­lir­li­ğin sağ­lan­ma­sı has­ta­lar ve aile­le­ri kadar top­lum ve dev­let­ler için de yarar­lı olacaktır.”

İlgili Haberler

Leave a Comment