Dijital hızlı test teknolojisi ile GRİBE HIZLI TANI

Doç. Dr. Hül­ya Akan

Yeni nesil hız­lı tanı test­le­riy­le top­lum­da­ki inf­lu­en­za virüs infek­si­yon­la­rı­nın erken tanı­sı sağ­la­na­bi­li­yor. 1 Kasım 20141 Mayıs 2015 tarih­le­ri ara­sın­da, inf­lu­en­za A + B infek­si­yon­la­rı­nın hız­lı tes­pi­ti konu­sun­da yeni nesil diji­tal hız­lı test­ler­den Veri­tor tek­no­lo­ji­si­nin kla­sik test­le­re göre per­for­man­sı­nı değer­len­di­ren bir araş­tır­ma ger­çek­leş­ti­ril­di. Araş­tır­ma­ya, Ulu­sal İnfl­ue­nza Sür­ve­yans İzl­eme Sistemi’ne katı­lan ve İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Ulu­sal İnfl­ue­nza Laboratuvarı’na örnek gön­de­ren 9 aile heki­mi katıldı.

Araş­tır­ma kap­sa­mın­da, inf­lu­en­za ben­ze­ri has­ta­lık nede­niy­le teda­vi almak iste­yen ve ona­yı alı­nan has­ta­lar ince­len­di. İnfl­ue­nza ben­ze­ri has­ta­lık tanı­sı­nı doğ­ru­la­mak için DSÖ kri­ter­le­ri kul­la­nıl­dı ve tüm hekim­ler Bec­ton Dic­kin­son (BD) Veri­tor pren­sip­le­ri, doğ­ru test yön­tem­le­ri ve uygun örnek alma tek­ni­ği üze­ri­ne eği­tim aldı. Sonuç­la­rın kar­şı­laş­tı­rıl­ma­sı için has­ta­la­ra virü­sün gene­tik yapı­sı­nın tes­pit edil­di­ği mole­kü­ler temel­li test­ler ve yeni nesil BD Veri­tor tek­no­lo­ji­si olmak üze­re iki para­lel test yapıldı.

ARAŞ­TIR­MA SONUÇ­LA­RI­NIN HAS­TA-DOK­TOR İLİŞ­Kİ­Sİ­NE ETKİLERİ:

Diji­tal hız­lı test tek­no­lo­ji­si, hekim­le­rin hız­lı tanı ile anın­da ulaş­tı­ğı pozi­tif­lik sonuç­la­rı­na göre grip sal­gın­la­rı konu­sun­da erken far­kın­da­lık yarat­mış­tır. Kesin tanı­yı kolay­laş­tır­dı­ğı için hekim­le­rin tanı­ya güven­le­ri­ni artırmıştır.

Hekim­ler, ayrı­ca, hız­lı tes­tin has­ta­la­rın teda­vi­ye güve­ni­ni de artır­dı­ğı­nı ve hekim- has­ta iliş­ki­si üze­rin­de olum­lu etki­si oldu­ğu­nu ifa­de etmiş­tir. Buna ek ola­rak, hekim­ler has­ta­lık­tan korun­mak için alı­na­cak ted­bir­ler ve has­ta­lık hak­kın­da bil­gi ver­mek için has­ta­ya daha faz­la zaman ayırabilmiştir.

REÇE­TE ÜZE­Rİ­NE ETKİSİ:

Genel ola­rak, araş­tır­ma sonu­cu yeni nesil hız­lı test­le­rin hekim­le­rin, has­ta­la­ra anti­bi­yo­tik kul­lan­ma­ma konu­sun­da ikna etme fır­sa­tı yaka­la­dı­ğı­nı orta­ya koy­muş­tur. Ayrı­ca hız­lı sonuç­lar anti­vi­ral ilaç reçe­te etme­ye karar ver­me­yi kolay­laş­tır­mış­tır. Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Aile Hekim­li­ği AD Öğre­tim Üye­si Doç. Dr. Hül­ya Akan, Sal­gın sıra­sın­da tanı kli­nik ola­rak konu­la­bil­se de, özel­lik­le sal­gın baş­lan­gı­cın­da hekim­ler tanı­yı doğ­ru­la­ma gerek­si­ni­mi his­se­de­bil­mek­te­dir. Tanı­yı doğ­ru­la­ya­cak hız­lı sonuç veren bir yön­te­min olma­sı, hekim­le­rin ilaç baş­la­ma karar­la­rı ve has­ta taki­bi açı­sın­dan des­tek­le­mek­te­dir. Benim en çok önem ver­di­ğim konu ise, bula­şı­cı­lı­ğa kar­şı ted­bir­le­rin alın­ma­sı­dır. Grip çok bula­şı­cı­dır ve her sene mil­yon­lar­ca kişi­nin has­ta­lan­ma­sı­na neden olmaktadır.

Aşı­lan­ma oran­la­rı­nın düşük olma­sı da sal­gı­nın sınır­lan­dı­rı­la­bil­me­si için bula­şı­cı­lı­ğı engel­le­me­ye yöne­lik ted­bir­le­rin artı­rıl­ma­sı­nı gerek­li kıl­mak­ta­dır. Hem bizim yap­tı­ğı­mız çalış­ma hem de yurt dışın­da yapı­lan çalış­ma­lar, hız­lı test ile tanı­yı doğ­ru­la­ma­nın, hekim­le­rin has­ta­lı­ğın bulaş­ma­sı­nı önle­me­ye ted­bir öne­ri­le­ri için daha faz­la zaman ayır­dı­ğı ve has­ta­la­rın da daha faz­la bu öne­ri­le­re uydu­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Unut­ma­mak gere­kir ki, sağ­lık­lı bir kişi­nin grip olma­sı bir­kaç gün yatak isti­ra­ha­tı ile atla­tı­la­bi­lir­ken, bir­lik­te yaşa­dı­ğı sağ­lık soru­nu olan kişi­le­re bulaş­ma­sı has­ta­ne yatı­şı ve bazen de ölüm­le sonuç­la­na­bil­mek­te­dir” şek­lin­de açıkladı.

 

İlgili Haberler

Leave a Comment