Dijital Hastalık Takip ve Yönetimi Uygulaması onKOlay Artık Kanser Hastalarıyla Buluşmaya Hazır

Uçtan uca diji­tal has­ta­lık yöne­ti­mi ve tele sağ­lık uygu­la­ma­sı onKO­lay, Albert Health ve Türk Kan­ser Der­ne­ği işbir­li­ği ve Roc­he spon­sor­lu­ğuy­la geliş­ti­ril­di. Ala­nın­da öncü ve yeni­lik­çi bir uygu­la­ma olan onKO­lay ile kan­ser has­ta­la­rı­nın teda­vi taki­bi­nin kolay­laş­tı­rıl­ma­sı amaç­la­nır­ken, veri­le­rin has­ta ona­yı ile hekim­ler­le pay­la­şı­la­rak has­ta­lı­ğın daha iyi yöne­til­me­si de hedef­le­ni­yor. onKO­lay uygu­la­ma­sı Ara­lık ayı iti­ba­rıy­la has­ta ve has­ta yakın­la­rı tara­fın­dan kullanılabiliyor.

Sağ­lık hiz­met­le­ri eko­sis­te­mi­nin gele­ce­ği­ne yön ver­mek üze­re 125 yıl­dır has­ta odak­lı bir yak­la­şım­la çalış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Roc­he, kan­ser has­ta­la­rı­nın yaşam­la­rı­nı iyi­leş­tir­me­ye yöne­lik güç­lü iş bir­lik­le­ri­ne imza atma­ya devam edi­yor. Roc­he Tür­ki­ye, Türk Kan­ser Der­ne­ği ve diji­tal sağ­lık giri­şi­mi Albert Health işbir­li­ği ile geliş­ti­ri­len onKO­lay uygu­la­ma­sıy­la kan­ser has­ta­la­rı­nın kan­ser ile müca­de­le­sin­de yaşam­la­rı kolay­laş­tır­ma­yı hedef­li­yor. Bu doğ­rul­tu­da, yeni­lik­çi bir tele sağ­lık uygu­la­ma­sı olan onKO­lay ara­cı­lı­ğı ile kan­ser has­ta­la­rı için teda­vi taki­bi kolay­laş­tı­rı­lır­ken pra­tik bir şekil­de semp­tom gün­lü­ğü­nün tutul­ma­sı da müm­kün olu­yor. Uygu­la­ma­yı kul­la­nan has­ta ve has­ta yakın­la­rı, sağ­lı­ğım’ bölü­mün­de yer alan ilaç hatır­la­tı­cı­sı­nın yanı sıra ölçüm geç­miş­le­ri­ne, tah­lil sonuç­la­rı­na ve duy­gu­du­rum taki­bi­ne de ula­şa­bi­li­yor. Kul­la­nı­cı dene­yi­mi göz önün­de bulun­du­ru­la­rak has­sas detay­lar­la şekil­len­di­ri­len uygu­la­ma ayrı­ca ses­li asis­tan ile kolay kul­la­nım özel­li­ği de bulun­du­ru­yor. Has­ta yol­cu­lu­ğu­na inte­rak­tif des­tek sağ­la­mak üze­re sınır­lı kon­ten­jan ile uzak­tan ücret­siz psi­ko­log ve diye­tis­yen des­te­ği de onKO­lay uygu­la­ma­sı­nın dik­kat çeken özel­lik­le­rin­den biri ola­rak öne çıkıyor.

onKO­lay uygu­la­ma­sı, has­ta­lı­ğın etkin yöne­ti­mi ve taki­bin­de kolay­laş­tı­rı­cı fonk­si­yon­lar sunuyor

onKO­lay diji­tal sağ­lık uygu­la­ma­sı ile has­ta­la­rın yan etki takip­le­ri­nin yapıl­ma­sı, has­ta gün­lü­ğü­nün tutul­ma­sı ve bu veri­le­rin hekim­le­re doğ­ru ve düzen­li bir şekil­de rapor­lan­ma­sı sağ­la­na­bi­li­yor. onKO­lay ile has­ta­lar kan­ser tür­le­ri, onko­lo­jik terim­le­rin anla­mı ve sos­yal yaşam hak­kın­da bil­gi­le­re ula­şa­bi­li­yor. Ayrı­ca uygu­la­may­la has­ta­la­rın fizik­sel egzer­siz, psi­ko­lo­ji ve bes­len­me konu­la­rın­da­ki gün­cel bil­gi­ler­den fay­da­lan­ma­sı, ilaç hatır­la­tı­cı­la­rı­nı kur­ma­sı, gün­lük su tüke­ti­mi, tan­si­yon, nabız ve vücut kit­le indek­si gibi bil­gi­le­ri­ni takip etme­si, kan­ser­le yaşam hak­kın­da uzman görüş­le­ri vide­ola­rı ve has­ta hak­la­rı konu­sun­da bil­gi­len­di­ri­ci mater­yal­le­re ulaş­ma­sı, ihti­yaç duy­duk­la­rın­da da belir­le­nen kon­ten­jan­lar kap­sa­mın­da psi­ko­log ve bes­len­me uzman­la­rı ile uzak­tan ücret­siz görüş­me yapa­bil­me­si sağlanabiliyor.

Diji­tal has­ta taki­bi­nin teda­vi süreç­le­ri­ne ve hekim kont­rol­le­ri­ne de olum­lu etki­le­ri bulu­nu­yor. Yapı­lan çalış­ma­lar diji­tal has­ta taki­bi­nin akci­ğer kan­se­ri has­ta­la­rın­da 9 ay ve metas­ta­tik evre kan­ser has­ta­la­rın­da 5 ay genel sağ­ka­lı­ma kat­kı­sı oldu­ğu­nu gös­te­ri­yor.1-2 Ayrı­ca diji­tal has­ta taki­bi ile yüz­de 45 ora­nın­da heki­min (hekim­le­rin yüz­de 22’sinin 5 dk ve altı, yüz­de 19’unun 610 dk ve yüz­de 4’ünün 1115 dk kadar) kli­nik vizit süre­le­ri­nin de kısal­dı­ğı görü­lü­yor.3

onKO­lay uygu­la­ma­sı­na nasıl ulaşılabilir?

1 Ara­lık iti­ba­rıy­la onKO­lay uygu­la­ma­sı­na çeşit­li kanal­lar­dan ulaş­mak müm­kün. Tüm onko­lo­ji has­ta­la­rı aşa­ğı­da yer alan jene­rik QR koduy­la uygu­la­ma­yı indi­rip kul­la­na­bi­lir­ler. Roc­he Türkiye’nin kan­ser­le müca­de­le kap­sa­mın­da haya­ta geçir­di­ği Yaşam İçin’ plat­for­mu üze­rin­den de QR kodu­na ula­şı­la­bi­li­yor. Has­ta­lar aynı zaman­da prog­ram hak­kın­da bil­gi sahi­bi olan hekim­le­rin yön­len­di­re­ce­ği QR kod­la­rı­nı kul­la­na­rak uygu­la­ma­yı kullanabilirler. 

Refe­rans­lar:

1Denis F et al. Two-Year Sur­vi­val Com­pa­ring Web-Based Symp­tom Moni­to­ring vs Routi­ne Sur­ve­il­lan­ce Fol­lo­wing Tre­at­ment for Lung Can­cer. JAMA 2019;321:3067 (Eri­şim: 23.11.2022)

2 Basch E et al. Ove­rall Sur­vi­val Results of a Tri­al Asses­sing Pati­ent-Repor­ted Out­co­mes for Symp­tom Moni­to­ring During Routi­ne Can­cer Tre­at­ment. JAMA 2017;318:1978 (Eri­şim: 23.11.2022)

3 Sch­malz O et al. Pos­ter pre­sen­ted at the Euro­pe­an Soci­ety of Medi­cal Onco­logy Immu­no-Onco­logy Annu­al Con­fe­ren­ce. Gene­va, Swit­zer­land, 1114 Decem­ber 2019 (Eri­şim: 23.11.2022)

Roc­he Hakkında
1896 yılın­da İsviçre’nin Basel şeh­rin­de kuru­lan ve mar­ka­lı ilaç­la­rın ilk endüst­ri­yel üre­ti­ci­le­rin­den biri olan Roc­he, dün­ya­nın en büyük biyo­tek­no­lo­ji şir­ke­ti ve In Vit­ro Diag­nos­tik (vücut dışı tanı) ala­nın­da dün­ya lide­ri­dir. Roc­he, dün­ya çapın­da insan­la­rın yaşam­la­rı­nı iyi­leş­tir­mek için tanı ve teda­vi çözüm­le­ri geliş­tir­mek üze­re bilim­sel mükem­mel­li­ğe ulaş­mak için çalışmaktadır.

Kişi­ye özel sağ­lık hiz­met­le­ri ala­nın­da öncü olan Roc­he, sağ­lık hiz­met­le­ri­ni top­lum üze­rin­de­ki etki­si­ni artı­ra­cak şekil­de dönüş­tür­mek için çalış­ma­la­rı­nı sür­dür­mek­te­dir. Roc­he, her bir bire­ye en iyi sağ­lık hiz­me­ti­ni sun­mak için bir­çok pay­daş­la iş bir­lik­le­ri­ne imza ata­rak, tanı ve teda­vi ala­nın­da­ki güç­lü konu­mu­nu kli­nik uygu­la­ma­lar­dan elde edi­len veri içgö­rü­le­riy­le desteklemektedir.

Roc­he, çalış­ma alan­la­rın­da benim­se­di­ği uzun vade­li bakış açı­sı saye­sin­de Dow Jones Sür­dü­rü­le­bi­lir­lik Endeks­le­ri tara­fın­dan üst üste 13 kez ilaç endüst­ri­sin­de­ki en sür­dü­rü­le­bi­lir şir­ket­ler­den biri ola­rak seçil­miş­tir. Bu, Roche’un faali­yet gös­ter­di­ği her ülke­de, yap­tı­ğı yerel ortak­lar ile bir­lik­te sağ­lık hiz­met­le­ri­ne eri­şi­mi artır­ma çaba­la­rı­nın bir sonucudur.

Roc­he Gru­bu Amerika’da bulu­nan Genentech’in tama­mı­na, Japonya’da bulu­nan Chu­gai Phar­ma­ce­uti­cal şir­ke­ti­nin de çoğun­luk his­se­si­ne sahiptir. 

Ayrın­tı­lı bil­gi için www.roche.comu ziya­ret ediniz.

Bu açık­la­ma­da kul­la­nı­lan veya bah­se­di­len tüm tica­ri mar­ka­lar yasa­lar­la korunmaktadır.

Türk Kan­ser Der­ne­ği Hakkında
Türk Kan­ser Der­ne­ği, 1964 yılın­da kurul­muş, T.C. Bakan­lar Kurulu’nun 1964÷6÷3728 sayı­lı kara­rıy­la Kamu Yara­rı­na Çalı­şan Der­nek” sta­tü­sü­ne sahip olmuş, Türkiye’nin en say­gın sivil top­lum kuru­luş­la­rın­dan biridir.

Kurul­du­ğu gün­den bugü­ne kadar Türk Kan­ser Der­ne­ği, 4.000.000’un üze­rin­de vatan­da­şa; tara­ma, teda­vi, takip, psi­ko­lo­jik des­tek, bes­len­me danış­man­lı­ğı, ikin­ci görüş, mad­di des­tek, konak­la­ma, onko­lo­ji koç­lu­ğu gibi pek çok hiz­met ile ücret­siz des­tek olmuş ve olma­ya devam edecektir.

Albert Health Hakkında
Albert Health kro­nik has­ta­lık yöne­ti­mi ve tele­sağ­lık çözüm­le­ri sunan İng­ilt­ere mer­kez­li bir diji­tal sağ­lık giri­şi­mi­dir. 2018 yılın­da İngiltere’de kuru­lan şir­ket, ulus­la­ra­ra­sı yatı­rım­cı­lar­dan top­lam­da $1.500.000 yatı­rım almış­tır. Albert Health geliş­tir­di­ği yapay zeka taban­lı mobil ve web çözüm­ler ile kro­nik has­ta­la­rın teda­vi uyu­mu­nu artır­ma­ya yar­dım­cı olur­ken sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri­nin haya­tı­nı kolay­laş­tır­mak­ta­dır. Çalış­ma­la­rı­nı Acı­ba­dem Üni­ver­si­te­si Kuluç­ka Mer­ke­zi­’n­de sür­dü­ren giri­şim; ilaç şir­ket­le­ri, sigor­ta şir­ket­le­ri ve has­ta­ne grup­la­rı ile yap­tı­ğı işbir­lik­le­ri ile şu ana kadar top­lam­da 150.000’den faz­la has­ta­ya ulaş­mış­tır. Ayrın­tı­lı bil­gi için https://albert.health i ziya­ret ede­bi­lir­si­niz.

İlgili Haberler