Dijital çağda hipokrat yeminine sadık kalmak…

hastalar bilgi sakliyorDİJ­İT­AL / NİS­AN 2016

ABD’de 2015 yılın­da büyük sağ­lık hiz­me­ti ihlal­le­ri yaşan­dı­ğı­na dik­kat çeken ESET Kıdem­li Güven­lik Araş­tır­ma­cı­sı Step­hen Cobb, pek çok kişi­nin güven­lik ve giz­li­lik endi­şe­le­ri nede­niy­le sağ­lık hiz­me­ti sağ­la­yı­cı­la­rın­dan bil­gi sak­la­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı aktar­dı. Dok­tor­la­rın hip­pok­rat yemi­ni­ni hatır­la­tan Cobb, bunun­la giz­li­lik sözü de veril­di­ği­ni, diji­tal çağ­da bu sözün daha büyük önem kazan­dı­ğı­nı anlattı. 

ESET Kuzey Amerika’dan Kıdem­li Güven­lik Araş­tır­ma­cı­sı Step­hen Cobb’ın ver­di­ği bil­gi­ye göre geçen yıl ABD’de sağ­lık sek­tö­rün­de­ki altı büyük kuru­lu­şa ait 100 mil­yon­dan faz­la kişi­nin kay­dı risk altı­na gir­di ve bunun uzan­tı­sı ola­rak pek çok kişi ihlal atak­la­rı­na maruz kal­dı. Cobb, 2015 yılı­nın siber güven­lik tarih kitap­la­rı­na sağ­lık hiz­me­ti ihlal yılı’ ola­rak gir­me­si üze­ri­ne bu ihlal­le­rin has­ta-dok­tor bil­gi alış­ve­ri­şi­ne etki­si­ni araş­tır­ma­ya karar verdi. 

Bil­gi­le­ri giz­li­yor musunuz?

Step­hen Cobb bu geliş­me­ler ışı­ğın­da yaş­la­rı 18 ve üstü olan 750 Ame­ri­kan vatan­da­şı­na şu soru­yu sor­du: Tıb­bi kayıt­la­rı­nı­zın güven­li­ği ya da giz­li­li­ği hak­kın­da­ki endi­şe­le­ri­niz yüzün­den sağ­lık hiz­me­ti sağ­la­yı­cı­nız­dan bil­gi­le­ri­ni­zi giz­le­di­ği­niz oldu mu?”

Veri­len cevap­la­ra göre, soru soru­lan­la­rın %13.2’si giz­li­lik ile ilgi­li endi­şe­le­ri yüzün­den sağ­lık hiz­me­ti sağ­la­yı­cı­sın­dan bil­gi­le­ri­ni sak­la­mış. Cobb’a göre bura­da­ki %13’lük oran dik­ka­te değer bir oran­dır, çün­kü daha önce yapı­lan çalış­ma­lar­da ora­nın daha düşük oldu­ğu rapor­lan­mış. Örne­ğin; ABD Sağ­lık Bakan­lı­ğı – Sağ­lık Bil­gi Tek­no­lo­ji­si Ulu­sal Koor­di­na­tör Ofi­si (ONC), 2012’den 2014 yılı­na kadar has­ta­la­rın tıb­bi kayıt­la­rı­nın güven­li­ği ya da giz­li­li­ği hak­kın­da­ki endi­şe­le­ri yüzün­den sağ­lık hiz­me­ti sağ­la­yı­cı­sın­dan bil­gi­le­ri­ni giz­le­me­si­ni sıra­sıy­la %7, %8 ve %5 ora­nın­da tes­pit etmiş. 

Giz­le­me ora­nı iki katı­na çıkmış

2015 yılın­da yaşa­nan büyük çap­ta­ki tıb­bi kayıt­la­rın giz­li­lik ihlal­le­ri, has­ta­la­rın endi­şe­le­ri­ni iki katı­na çıkar­mış görü­nü­yor” diyen Step­hen Cobb, Ben­ce has­ta­la­rın teş­his ve teda­vi­yi bal­ta­la­ya­cak şekil­de bil­gi­le­ri sak­la­ma­sı ile orta­ya çıkan rakam­lar endi­şe veri­ci­dir. Sağ­lık sek­tö­rü IT yöne­ti­ci­le­ri için söy­le­ye­bi­li­riz ki, bah­si geçen oran­lar dik­ka­te alı­na­rak daha iyi bir bil­gi güven­li­ği­nin oluş­tu­rul­ma­sı, hem daha doğ­ru tıb­bi sonuç­la­rın alın­ma­sı­nı hem de tıb­bi sır­la­rın göz­ler­den uzak tutul­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak­tır” tes­pi­ti­ni yaptı. 

Has­ta bil­gi­le­ri­nin giz­li tutul­ma­sı, tıp bili­mi­nin ken­di­si kadar eski­dir. Hipok­rat yemi­ni­nin ori­ji­nal ver­si­yo­nun­da dok­tor­lar has­ta bil­gi­le­ri­ni göğ­sün­de kut­sal ve giz­li’ ola­rak taşı­ya­ca­ğı­na yemin edi­yor. Has­ta­lar gerek­li bil­gi­le­ri dok­tor­la­rıy­la pay­laş­maz­lar­sa, dok­tor­lar güven­li ve etki­li bir teda­vi uygu­la­ya­maz­lar” diyen Step­hen Cobb, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dür­dü: Elbet­te, insan­la­rın bil­gi­le­ri­ni söy­le­me­me­yi ter­cih etme­si­nin altın­da pek çok sebep bulu­na­bi­lir. Çoğu sebep bil­gi­sa­yar­lar­dan önce geli­yor ve top­lu­mun ken­di­si kadar eski olan utanç, mah­cu­bi­yet ya da kınan­ma kor­ku­su ola­rak özet­le­ne­bi­lir. Fakat has­ta sağ­lık bil­gi­le­ri­nin diji­tal ola­rak sak­lan­ma­sı ve bunun­la bir­lik­te yet­ki­siz kişi­le­rin bil­gi­le­re eriş­me­si ve sui­is­ti­mal etme­si kor­ku­su, yeni bir endi­şe ola­rak orta­ya çıkı­yor. Sonuç ola­rak diji­tal çağ­da da, has­ta bil­gi­le­ri­nin giz­li­li­ği sözü­nü ver­di­ren hipok­rat yemi­ni­ni tek­rar hatır­la­mak­ta fay­da var. Bu yemin, tüm sağ­lık sek­tö­rü açı­sın­dan gide­rek daha anlam­lı hale geliyor.”

İlgili Haberler

Leave a Comment