Dezira

İLKO İlaç, Alz­he­imer tipi deman­sın semp­to­ma­tik teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan Dezi­ra adlı ürü­nü­nü 5 ve 10 mg’­lık form­lar­da tıp kul­la­nı­mı­na sun­du. Etken mad­de­si Done­pe­zil hid­rok­lo­rür olan Dezi­ra DEZİ­RA hafif ve orta şid­det­te Alz­he­imer tipi deman­sın semp­to­ma­tik teda­vi­sin­de endi­ke­dir. Bu endi­kas­yon­da kul­la­nı­mı Alz­he­imer tipi demans tanı­sı­nı koy­mak­ta ve has­ta­lı­ğı teda­vi etmek­te dene­yim­li olan bir dok­tor tara­fın­dan baş­la­tıl­ma­lı ve yön­len­di­ril­me­li­dir. Tanı, kabul edi­len yöner­ge­le­re (örnek, DSM IV, ICD 10) göre konul­ma­lı­dır. Done­pe­zil teda­vi­si, sade­ce has­ta­nın ilaç alı­mı­nı düzen­li kont­rol ede­bi­lecek sorum­lu bir kişi (has­ta yakı­nı, bakı­cı v.b.) oldu­ğu zaman baş­la­tıl­ma­lı­dır. Has­ta ilaç­tan tera­pö­tik fay­da sağ­la­dı­ğı müd­det­çe, teda­vi devam etme­li­dir. Bu sebep­le, done­pe­zi­lin kli­nik avan­taj­la­rı bel­li süre­ler­le tek­rar değer­len­di­ril­me­li­dir. Tera­pö­tik etki­nin var­lı­ğı­na dair kanıt kal­ma­dı­ğı zaman ila­cın kesil­me­si­ne karar verilmelidir.
Geniş Bil­gi İçin: İlko İlaç San. ve Tic. A. Ş. Tel: (0216) 419 86 88

İlgili Haberler

Leave a Comment