DEXPRO 25 mg Film Tablet

EMBİL İlaç Sana­yi, etken mad­de­si Deks­ke­top­ro­fen olan yeni ürü­nü Dexp­ro­’­yu tıp kul­la­nı­mı­na sun­du. Dexpro,erişkinlerde kas-iske­let sis­te­mi ağrı­la­rı, dis­me­no­re ve diş ağrı­la­rı­nın semp­to­ma­tik teda­vi­sin­de kullanılmaktadır.
Dexp­ro ağrı­nın cin­si­ne ve şid­de­ti­ne göre genel­lik­le her 46 saat­te bir 12.5 mg veya 8 saat­te bir 25 mg ola­rak kul­la­nıl­mak­ta­dır. Deks­ke­top­ro­fen tro­me­ta­mol S-(+)-2-(3‑benzoilfenil) pro­pi­yo­nik asi­din tro­me­ta­min tuzu, non-ste­ro­id anti­inf­la­ma­tu­var ilaç gru­bu­na (MO1A) dahil anal­je­zik, anti­inf­la­ma­tu­var ve anti­pi­re­tik bir ilaç­tır. Non-ste­ro­id anti­inf­la­ma­tu­ar ilaç­la­rın etki meka­niz­ma­sı, sik­lo­ok­si­je­naz yola­ğı­nın inhi­bis­yo­nuy­la pros­tag­lan­din sen­te­zi­nin azal­tıl­ma­sıy­la ilgi­li­dir. Özel­lik­le, pros­tag­lan­din­ler PGEı, PGE2, PGF2?, PGD2 ve aynı zaman­da pros­ta­sik­lin PGI2 ve trom­bok­san­la­rı (TxA2 ve TxB2) oluş­tu­ran, ara­şi­do­nik asi­tin sik­lik endo­pe­rok­sit­le­re, PGG2 ve PGH2, trans­for­mas­yo­nu­nun inhi­bis­yo­nu söz konu­su­dur. Ayrı­ca, pros­tag­lan­din sen­te­zi­nin inhi­bis­yo­nu, kinin gibi diğer inf­la­mas­yon medi­ya­tör­le­ri­ni de etki­le­ye­rek, direkt etki­ye ila­ve­ten indi­rekt bir etki­ye de neden olur.
Geniş Bil­gi İçin: Embil İlaç Sana­yii Ltd. Şti, Tel:  (0212) 365 93 30

İlgili Haberler

Leave a Comment