Deva, CPhI Worldwide’ı iyi değerlendirdi

ARA­LIK 2015

Dün­ya­nın en büyük ve kap­sam­lı ilaç fuarı CPhI Worl­d­wi­de, bu yıl Madrid’de ger­çek­leş­ti­ril­di. 2500’den faz­la fir­ma­nın katıl­dı­ğı fuarı yak­la­şık 150 ülke­den 36,000’in üze­rin­de sağ­lık pro­fes­yo­ne­li ziya­ret etti. Ana faali­yet konu­su beşe­ri ilaç ve ilaç ham­mad­de­si üre­ti­mi ve pazar­la­ma­sı olan, bunun­la bir­lik­te vete­ri­ner ila­cı, kolon­ya ve tıb­bi ampul üre­ti­mi de ger­çek­leş­ti­ren DEVA, CPhI Worldwide’da yer aldı.

deva-WA000

Ham­mad­de, maki­ne, amba­laj çözüm­le­ri, söz­leş­me hiz­met­le­ri­nin yanı sıra, ken­di pazar­la­rın­da reka­bet­çi mali­yet­ler­le yer almak ama­cıy­la küre­sel ölçek­te teda­rik­çi­ler ile ilaç üre­ti­ci­le­ri­ni bir ara­ya geti­ren fuar­da, yak­la­şık 25 ülke­den 100’ün üze­rin­de iş orta­ğıy­la top­lan­tı­lar ger­çek­leş­ti­ren DEVA, geniş ürün gamı ve üre­tim kapa­si­te­si ile en çok ilgi gören fir­ma­lar­dan biri oldu.

İlgili Haberler

Leave a Comment