Dev Tuzluğa Güçlü Darbe

8 Mart 2012 Dün­ya Böb­rek Günü dola­yı­sıy­la Türk Böb­rek Vak­fı tara­fın­dan Gala­ta­sa­ray Lise­si önün­de düzen­le­nen orga­ni­zas­yon­da böb­rek has­ta­la­rı ve gönül­lü­ler, hazır­la­nan dev tuz­lu­ğa yum­ruk attılar.
8 Mart 2012 Dün­ya Böb­rek Günü için her yıl bir tema belir­le­ni­yor. IFKF (Ulus­la­ra­ra­sı Böb­rek Vakıf­la­rı Fede­ras­yo­nu), bu yılın konu­su­nu Organ Nak­li” ola­rak belir­le­di. Ancak ülke­ler yerel önce­lik­le­ri doğ­rul­tu­sun­da tema belir­le­me hak­kı­na sahip oldu­ğun­dan, Türk Böb­rek Vak­fı Türkiye’nin tema­sı­nı tüke­tim­de­ki artış nede­niy­le tuz” ola­rak belir­le­di. Dün­ya Böb­rek Günü etkin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Türk Böb­rek Vak­fı evsa­hip­li­ğin­de düzen­le­necek orga­ni­zas­yon­da, Böb­rek sağ­lı­ğı­na dik­kat çekil­me­si hedefleniyor.
Dün­ya Böb­rek Günü nede­niy­le Boğa­zi­çi Köp­rü­sü de 8 Mart Geçe­si, Türk Böb­rek Vakfı’nın ren­gi olan Bor­do ile ışıklandırıldı.

İlgili Haberler

Leave a Comment