Dert babaları daha az yaşıyor!

Uzm Psi. Cangül Tokmaktepe
Uzm Psi. Can­gül Tokmaktepe

GÜN­CEL / ŞUBAT 2016

Baş­ka­sı­nın der­di­ni çok sık din­le­yen­ler ikin­ci el stre­se maruz kalı­yor. Yakın çev­re­sin­de çok faz­la stres­li yaşam olay­la­rı­na tanık olan­lar, ikin­ci el stres­ten daha çok etki­le­ni­yor. Yapı­lan çalış­ma­la­ra göre bu kişi­le­rin kan­da­ki stres hor­mon­la­rı yüz­de 40’a kadar yük­se­le­bi­li­yor, bu durum ise ömrün kısal­ma­sı­na neden oluyor.

Medi­cal Park Bah­çe­li­ev­ler Hastanesi’nden Uzman Psi­ko­log Can­gül Tok­mak­te­pe, Özel­lik­le etra­fın­da­ki kişi­le­rin prob­lem­le­ri­ni içsel­leş­ti­ren, ken­di der­diy­miş gibi görüp bun­lar için çok faz­la sorum­lu­luk alan kişi­ler­de kay­gı, düşük ruh hali, bit­kin­lik gibi dep­re­sif belir­ti­ler daha sık görü­lü­yor” dedi. Psi­ko­log Tok­mak­te­pe, şu bil­gi­le­ri verdi:

Yapı­lan bir araş­tır­ma­ya göre, kişi­ler stres­li bir duru­ma maruz kal­dık­la­rın­da, kan­da­ki kor­ti­zol yani stres hor­mon­la­rı art­mak­ta­dır. Araş­tır­ma­da, stres­li duru­ma maruz kalan katı­lım­cı­la­rı göz­lem­le­yen kişi­le­rin yüz­de 26’sında da kor­ti­zol sevi­ye­si­nin yük­sel­di­ği görül­müş­tür. Eğer katı­lım­cı ile göz­lem­ci ara­sın­da duy­gu­sal bir iliş­ki var­sa, bu etki yüz­de 40’a kadar çık­mak­ta­dır. Etki­le­şim halin­de olmak, kişi­nin duy­gu­la­rı­nın kar­şı taraf­tan da algı­lan­ma­sı­nı sağlar.”

İlgili Haberler

Leave a Comment