Dermotolojide Tedavi” ikincisiyle devam ediyor

cukurova-dermatolojiMAYIS 2016

11. Çuku­ro­va Der­ma­to­lo­ji Gün­le­ri, Çuku­ro­va Deri ve Züh­re­vi Has­ta­lık­lar Der­ne­ği ve böl­ge­nin beş üni­ver­si­te­si­nin katı­lı­mı ile 15 Hazi­ran tarih­le­ri ara­sın­da Adana’da düzen­le­necek. 11. Çuku­ro­va Der­ma­to­lo­ji Günleri’nin ana konu­su DER­MA­TO­LO­Jİ­DE TEDA­Vİ 2” ola­rak belir­len­di. Birin­ci gün koz­me­tik kurs­la­ra, ikin­ci ve üçün­cü gün­ler ana konu ve sate­lit sem­poz­yum­la­ra ayrıl­dı. Dör­dün­cü gün koz­me­tik workshop’larla devam edecek. Ser­best bil­di­ri­ler ikin­ci gün­de yer ala­cak, olgu sunum­la­rı ve iste­ni­len araş­tır­ma­lar pos­ter ola­rak kabul edi­lecek. Her Çuku­ro­va Der­ma­to­lo­ji Günleri’nin sonun­da yapı­lan sos­yal prog­ram bu yıl KKTC’de ola­cak. Sos­yal prog­ra­ma katı­lım kayıt önce­li­ği­ne göre değerlendirilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment