Dermokil Zararlı UV’den Koruyor

DER­MO­KİL nem­len­di­ri­ci krem, içe­ri­ğin­de bulu­nan SPF15 for­mü­lü ile cilt yaş­lan­ma­sı­nın en büyük nede­ni olan Güne­şin UVA ve UVB ışın­la­rı­na kar­şı cil­di­ni­zin korun­ma­sı­na yöne­lik kal­kan oluş­tu­rul­ma­sı­na yar­dım­cı olu­yor. Der­mo­kil nem­len­di­ri­ci krem, içer­di­ği zen­gin kil mine­ral­le­ri ile cil­din nem ihti­ya­cı­nı sağ­lı­yor. Bu mine­ral­ler aynı zaman­da cil­di sıkı­laş­tı­ra­rak, hüc­re yeni­len­me­si­ni de hızlandırıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment