Dermatolojide rehber tedavi protokolleri olmalı

Prof. Dr. Sibel Alper
Prof. Dr. Sibel Alper

DER­MA­TO­LO­Jİ / OCAK 2016

Der­ma­to­lo­jik rahat­sız­lık­la­rın teda­vi­sin­de en önem­li sorun­la­rı muaye­ne­ye ayrı­lan zama­nın yeter­siz­li­ği ve teda­vi pro­to­kol­le­ri­ni göz ardı etmek ola­rak özet­le­yen İst­anb­ul Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le Hastanesi’nden Prof. Dr. Sibel Alper, ürti­ker, ato­pik der­ma­tit, zona, viti­li­go ve saç dökül­me­si­ne kar­şı uygu­lan­ma­sı gere­ken doğ­ru yön­tem­le­ri anlattı.

Ürti­ke­re kor­ti­zon verilmez

Ürti­ker çok sık görü­len bir has­ta­lık. 6 aydan kısa, akut oldu­ğun­da görül­me sık­lı­ğı yüz­de 123 gibi. 6 haf­ta­dan son­ra kro­nik­leş­ti­ğin­de bu oran düşü­yor ama kro­nik ürti­ker 5 ila 7 yıl sür­dü­ğü için çok zor­la­yan bir has­ta­lık. Maale­sef 10 has­ta­nın 7’sinde bir neden bulu­na­mı­yor. Oto­im­mün ya da neden orta­dan kalk­mış ola­bi­li­yor. Ürti­ke­ri tetik­le­yen bir ilaç alın­dı­ğın­da, o ilaç bıra­kıl­sa bile o meka­niz­ma bir kere tetik­len­miş oldu­ğun­dan ürti­ker, aylar­ca, yıl­lar­ca devam ede­bi­li­yor. O yüz­den neden ara­ma­ya zaman ayrı­lır­ken teda­vi­ye odak­la­nı­la­mı­yor ve has­ta­lar bir tür­lü iyi­le­şe­me­dik­le­ri şika­ye­ti ile geliyorlar.

urtikerAkut ürti­ker­de çok detay­lı bir labo­ra­tu­var araş­tır­ma­sı yap­mı­yo­ruz. Çün­kü genel­de ya bir enfek­si­yo­na, ya ilaç­la­ra ya da gıda veya gıda kat­kı­la­rı­na kar­şı orta­ya çıka­bi­li­yor. Oysa kro­nik ürti­ker­de detay­lı bir araş­tır­ma yapı­yo­ruz. Tiro­id has­ta­lık­la­rı, aler­jik neden­le­ri, bağ doku­su has­ta­lık­la­rı, enfek­si­yon, para­zit, heli­ko­bak­ter arı­yo­ruz. Hiç­bir şey bula­ma­dıy­sak artık bura­dan uzak­la­şıp teda­vi­ye odak­lan­mak gere­ki­yor. Ürti­ker teda­vi­sin­de hedef, uzun süre­li ve etkin doz­da olmalıdır.

SEDA­TİF OLANLAR

Larenks öde­mi gibi yaşam­sal bir teh­dit yok­sa ya da 24 saat­te 50 tane kaba­rık­lık­tan daha şid­det­li değil­se ilk seçe­nek kor­ti­zon olma­ma­lı. Özel­lik­le acil­ler­de bu çok yapı­lı­yor, biz de hekim­le­ri­mi­zi bu konu­da sürek­li uya­rı­yo­ruz. Diye­lim ki kor­ti­zon yapıl­dı, mut­la­ka devam teda­vi­si veril­me­si gere­ki­yor. Çün­kü kor­ti­zo­nun etki­si geçin­ce ürti­ker şid­det­le­ne­rek tek­rar orta­ya çıkı­yor. Ürti­ker teda­vi pro­to­kol­le­rin­de kor­ti­zon sade­ce çok şid­det­li akut atak­lar­da ve larenks öde­min­de kullanılıyor.

Bunun dışın­da kalan durum­lar­da yük­sek doz non seda­tif anti­his­ta­mi­nik­ler kul­la­nı­yo­ruz. Orta şid­det­te bir ürti­ker­de 4 doz, yani gün­de 4 tab­let veri­yo­ruz. Bunu kul­lan­mak­tan hiç sakın­ma­mak lazım, bun­lar güven­li ilaç­lar­dır. Seda­tif olan­lar değil elbet­te, o zaman has­ta­lar yas­tık­tan başı­nı kal­dı­ra­mı­yor. Bu yet­mez­se üçün­cü basa­ma­ğa yeni ekle­nen ila­cı­mız var. Eski­den üçün­cü basa­mak­ta sade­ce sik­los­po­rin, lökot­ri­en inhi­bi­tör­le­ri var­dı. Şim­di oma­li­zu­mab dedi­ği­miz bir aşı, biyo­lo­jik bir ilaç eklen­di. Ayda bir yapı­lı­yor. Astım­da onay­lı bir ilaç­tı, artık ürti­ker­de de onay­lı. Türkiye’de var ve geri öde­me kap­sa­mın­da. Ürti­ker teda­vi­sin­de artık seçe­nek ola­rak önü­müz­de ve has­ta­la­ra çok fay­da­lı. Sonuç ola­rak ürti­ker­li has­ta­lar­da anti his­ta­mik­le­re yanıt yok­sa diğer seçe­nek­le­ri mut­la­ka düşün­mek lazım. Eğer oma­li­zu­mab kul­la­nı­yor­sak 6 ayda kes­me­yi düşün­me­li­yiz. Bir­kaç sub­ku­tan enjek­si­yon­da has­ta düzel­di diye kes­mi­yo­ruz, ara­lık­la­rı uza­ta­rak, bir buçuk ayda, son­ra iki ayda bir yapı­yo­ruz. Eğer has­ta­nın lez­yo­nu yok­sa ila­cı kes­me­yi düşünüyoruz.

kremAto­pik der­mo­tit­te kor­ti­zon­lu krem kullanılmalı

Ato­po­ik der­ma­tit Türkiye’de çok art­tı. Bir hij­yen teori­si var bunun­la ilgi­li. Bir ülke­nin sana­yi­leş­me­si art­tık­ça, sos­yo eko­no­mik sevi­ye­si yük­sel­dik­çe, çekir­dek aile yapı­sı yay­gın­laş­tık­ça, çocuk ne kadar hij­ye­nik bir ortam­da yeti­şir­se o kadar artı­yor. Ama biz henüz ato­pik der­ma­ti­ti çok faz­la düşün­me­ye alı­şık deği­liz. Oysa ato­pik der­ma­ti­ti önle­mek anne emzi­rir­ken baş­lı­yor. Anne veya baba ato­pik­se ve çocu­ğun ato­pik olma ihti­ma­li var­sa, anne­nin emzir­me döne­min­de aler­jen gıda tüket­me­si çocu­ğun ato­pik olma­sı­na yat­kın­lık yaratabiliyor.

Öte yan­dan bebek doğ­duk­tan son­ra çok iyi bir deri bakı­mı gere­ki­yor, çün­kü aero aler­jen­ler, ev toz­la­rı, polen­ler, boya­lar, kim­ya­sal­lar derin­den de emi­le­bi­li­yor. Sıcak suy­la ban­yo yap­ma­mak, ban­yo­dan son­ra­ki ilk 5 daki­ka için­de nem­len­dir­mek çok önem­li. Bu nem­len­di­ri­ci­ler bebek yağı olma­ma­lı, yağ­lar nem ver­mi­yor. Hya­lu­ro­nik asit içe­ren­ler gibi cid­di nem­len­di­ri­ci­ler kul­la­nıl­ma­sı gere­ki­yor. Bebe­ği çok sürt­me­den yıka­mak, oda ısı­sı­nın 22 dere­ce civa­rın­da sabit olma­sı, tüy­lü, yün­lü hiç­bir şeyin deri­ye temas etme­me­si, alı­nan giye­cek­le­rin mut­la­ka yıkan­dık­tan son­ra kul­la­nıl­ma­sı gere­ki­yor. Ek gıda­ya baş­lar­ken aynı anda hiç ver­me­di­ği­miz üç gıda­yı bir­den yedir­me­me­miz gere­ki­yor. Aksi hal­de aler­jik bir reak­si­yon mey­da­na gelir­se buna han­gi gıda­nın neden oldu­ğu­nu bile­me­yiz. Bebe­ğin kilo alma­ma­sı da çok önem­li. İlk iki yaş­ta obez bebek­ler­de ato­pi daha sık görü­lü­yor. Anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nın kısıt­lan­ma­sı önem­li. Aşı­rı hij­yen­den de kaçınılmalı.

BEBEK­LER­DE KORTİZON

Ato­pik der­ma­tit teda­vi­sin­de deri bakı­mı ilaç kadar önem­li. Bu eği­tim veril­dik­ten son­ra medi­kal teda­vi­ye geçil­me­li. Bebek­ler­de kor­ti­zon­lu krem kor­ku­su olu­yor, aslın­da uygun süre ve doz­da kul­la­nıl­ma­sın­da hiç­bir sakın­ca­sı yok. Orta potens­li bir kor­ti­zon­lu krem der­ma­tit aktif­ken sabah-akşam kul­la­nı­lır. Azal­dı­ğın­da gün­de bire düşü­rü­lür, daha son­ra da gün aşı­rı ve haf­ta­da üç gibi uygu­la­nıp kesi­lir. 6 aylık­tan büyük bebek­ler­de bunu ter­cih edi­yo­ruz. Çocuk iki yaşın­dan büyük­se kal­si­nö­rin inhi­bi­tör­le­ri kul­la­nı­la­bi­lir. Kal­si­nö­rin inhi­bi­tör­le­ri ile bir­lik­te pro­ak­tif teda­vi yapı­yo­ruz. Der­ma­tit olan yere sabah-akşam, sağ­lam deri­ye de haf­ta­da iki gece kal­si­nö­rin inhi­bi­tör­le­ri uygu­la­ma­ya pro­ak­tif teda­vi diyo­ruz. Bu uygu­la­ma­nın nük­sü önle­di­ği­ni düşü­nü­yo­ruz. Bu da güzel bir yeni­lik. Medi­kal teda­vi bit­tik­ten son­ra da deri bakı­mı­na devam edilmeli.

vitiligoViti­li­go gecik­mez­se teda­vi edilebilir

Son yıl­lar­da der­ma­to­lo­ji için­de viti­li­go en çok teda­vi yatı­rı­mı yapı­lan alan­lar­dan biri hali­ne gel­di. Viti­li­go teda­vi­si zor­dur çün­kü has­ta heki­me git­ti­ğin­de aynı sedef­te oldu­ğu gibi stres­ten kay­nak­lan­dı­ğı ve has­ta­nın bunun­la yaşa­ma­yı öğren­me­si gerek­ti­ği söy­len­di­ği için teda­vi gecik­ti­ri­li­yor. Has­ta­lık baş­la­dık­tan 510 yıl son­ra bunun teda­vi­si oldu­ğu­nu bir yer­den duyup gel­di­ğin­de geç kalın­mış olu­yor. Oysa erken ve etkin teda­vi başa­rı­yı çok etki­li­yor, viti­li­go­da teda­vi başa­rı­sı ora­nı yüz­de 50’dir.

Bu çok düşük bir oran değil, her iki viti­li­go­dan biri iyi­leş­ti­ği gibi teda­vi­ye ne kadar erken baş­la­nır­sa teda­vi şan­sı o kadar artı­yor. Artık tıp­ta bel­li teda­vi pro­to­kol­le­ri var. Bu reh­ber­ler kanı­ta daya­lı veri­ler ışı­ğın­da oluş­tu­ru­lu­yor. Dola­yı­sıy­la teda­vi­de eğer dene­yi­mi­niz de az ise mut­la­ka bu reh­ber­ler eşli­ğin­de git­mek çok doğ­ru olacaktır.

ANTİ­OKS­İD­A­NLAR

Viti­li­go­da teda­vi­ye yay­gın­lı­ğa göre karar veri­yo­ruz. Eğer lokal­se ilk ter­ci­hi­miz yük­sek potens­li kor­ti­zon­lu krem olu­yor. Hafif kor­ti­zon kul­la­na­ca­ğım diye zaman kay­bet­me­mek gere­ki­yor. Anti­ok­si­dan­la­rın eklen­me­si­nin yarar­lı oldu­ğu­na dair çok çalış­ma var. Viti­li­go­nun daha yay­gın oldu­ğu durum­lar­da ya da bu teda­vi­ye yanıt alı­na­ma­dı­ğın­da foto­te­ra­pi kul­la­nı­la­bi­lir. Kor­ti­zon­lu krem­le­ri uzun süre kul­la­na­ma­dı­ğı­mız için yine rotas­yo­nel teda­vi­ler yapı­yo­ruz ve kal­si­nö­rin inhi­bi­tör­le­ri­ni kul­la­nı­yo­ruz. İki haf­ta kor­ti­zon­lu krem, iki-dört haf­ta kal­si­nö­rin inhi­bi­tö­rü, iyi yanıt alı­yor­sak tek­rar kor­ti­zon­lu kre­me dön­me şek­lin­de bir uygu­la­ma yapı­yo­ruz. Has­ta­la­rı güneş­ten koru­yo­ruz. Çok hız­lı iler­le­yen jene­ra­li­ze olgu­lar­da sis­te­mik kor­ti­zon da verilebilir.

Şim­di hede­fe yöne­lik foto­te­ra­pi dedi­ği­miz exci­mer lazer teda­vi­le­ri var. 308 nano­met­re­lik UVB ışı­nı veri­yor­su­nuz. Foto­te­ra­pi kabin­le­rin­den far­kı, nor­mal deri­nin ışın­lan­ma­ma­sı ve dola­yı­sıy­la yan etki­nin, deri kan­se­ri ris­ki­nin az olma­sı. Bura­da ışı­nı sade­ce viti­li­go plak­la­rı­nın üze­ri­ne yük­sek doz­da ve kısa süre­li vere­bi­li­yor­su­nuz. Böy­le­ce hem etkin­lik artı­yor hem de daha güven­li bir yön­tem. 2025 seans gere­ke­bi­li­yor. Diğer topi­kal teda­vi­ler­le kom­bi­ne edilebiliyor.

sac-dokulmesini-onlemekSaç dökül­me­si koz­me­tik­le önlenmez

Son yıl­lar­da saç dökül­me­si şika­yet­le­ri de çok art­tı. Üste­lik genç insan­lar çok geli­yor. Saç dökül­me­sin­de hemen koz­me­tik yön­tem­le­re baş­vu­rul­ma­sı hiç doğ­ru değil, çün­kü örne­ğin tiro­it gibi bir has­ta­lı­ğın belir­ti­si ola­rak orta­ya çıka­bi­li­yor. Tiro­it var mı, demir, D vita­mi gibi eksik­lik­ler var mı diye bak­mak lazım. Ama bazen hiç­bir neden de bula­ma­ya­bi­li­yo­ruz. Genel­lik­le tele­jen dedi­ği­miz saç dökül­me­le­rin­de bir tetik­le­yi­ci olu­yor. Bu yoğun bir stres ya da ame­li­yat ola­bi­lir. Has­ta yak­la­şık iki ay son­ra saç dökül­me­si­ni fark edi­yor ve bu durum 78 ay sürebiliyor.

Teda­vi önce­lik­le medi­kal olma­lı. Ağız­dan alı­nan ya da dışa­rı­dan kul­la­nı­lan ilaç­lar var. Bu konu­da piya­sa­da cid­di bir kir­li­lik oldu­ğun­dan hekim­ler kanı­ta daya­lı veri­le­ri olan ilaç­la­rı ter­cih etmeli.

HOR­MON ETKİSİ

Saç ürü­nü sayı­sız ama çoğu­nun bir etkin­li­ği yok. FDA’in onay­la­dı­ğı, dışa­rı­dan kul­la­nı­lan minok­si­dil kul­la­nı­la­bi­lir. Elbet­te mezo­te­ra­pi, PRP gibi yön­tem­ler de ekle­ne­bi­lir ama ben­ce mut­la­ka medi­kal teda­viy­le bir­lik­te yön­len­di­ril­me­li. Zemi­nin­de yata­bi­lecek sis­te­mik has­ta­lık­lar, hor­mo­nal bozuk­luk­lar mut­la­ka araş­tı­rıl­ma­lı. Bazen hiç­bir neden bula­ma­dı­ğı­mız da olu­yor. O zaman has­ta tüket­ti­ği gıda­la­ra bir bak­ma­lı, içe­rik­le­rin­de­ki hor­mon etki­si olabilir.

Günü­müz­de pla­za ortam­la­rı gibi kapa­lı ortam­lar­dan etki­len­me­mek de müm­kün değil. Kul­la­nı­lan ürün­le­rin seçi­mi de çok önem­li. Saç her gün yıka­na­bi­lir ama ılık suy­la ve her gün­lük kul­la­nı­ma uygun bir ürün­le. Bebek şam­pu­anı gibi hafif sabun içe­ren ürün­ler her gün kul­la­nı­ma uygun­dur. Düz­leş­ti­ri­ci­ler de saç için çok sakın­ca­lı. Saçı­nı­zı boyat­tı­ğı­nız gün fön yap­tır­ma­ma­lı­sı­nız. Saç krem­le­ri nem­len­dir­me sağ­la­maz, yıka­ma son­ra­sın­da argan yağı gibi nem veri­ci baş­ka bir ürün kullanılmalı.

Zona aşı­sı tüm yaş­lı­la­ra yapılmalı

Zona­ya yöne­lik aşı­yı FDA daha önce onay­la­mış­tı, şim­di Sağ­lık Bakan­lı­ğı da onay­la­dı ve artık ülke­miz­de de yapı­la­bi­li­yor. 50 yaşın üze­ri­ne yap­mak ve tek doz uygu­la­mak gere­ki­yor. 8 yıl kesin, 10 yıla kadar koru­yu­cu­luk sağ­la­ya­bi­li­yor. Risk gru­bun­da olan has­ta­la­ra öne­ri­li­yor ama ben­ce her yaş­lı­ya yapı­la­bi­lir. Aşı­la­nan kişi zona geçir­se bile hafif geçer.

İlgili Haberler

Leave a Comment