Dermatologlar güzelliği sahiplenmeli”

zekayi-11Tıb­bın işle­vi artık sade­ce has­ta­lık­la­rı iyi­leş­tir­mek, has­ta­lık­lar­dan koru­mak­la sınır­lı değil. Bir süre­dir genç kal­mak ve güzel görün­mek için de adre­si­miz hekim­ler hali­ne gel­di. İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Cer­rah­pa­şa Tıp Fakül­te­si Der­ma­to­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Doç. Dr. Zeka­yi Kutlubay’la tıb­bın güzel­lik için sun­du­ğu imkan­la­rı konuş­tuk. Tıb­bın genç­lik ve güzel­lik için sağ­la­dı­ğı en son yön­tem­le­ri anla­tan Kut­lu­bay, ehil olma­yan elle­rin bu işten uzak tutul­ma­sı için der­ma­to­log­la­rın koz­me­ti­ği sahip­len­me­si gerek­ti­ği­ni söylüyor. 

Koz­me­tik ne zaman­dır tıb­bın ilgi alanında? 

Der­ma­koz­me­tik, este­tik der­ma­to­lo­ji deni­len kav­ram aslın­da yeni. Son 1015 yıl­da orta­ya çık­ma­ya baş­la­dı. İlk zaman­lar pas­ta­nın bu kadar büyük ve cez­be­di­ci oldu­ğu bel­li olma­dı­ğın­dan dok­tor­lar da bu işle faz­la ilgi­len­mi­yor­du. Son­ra deği­şen şart­lar, bir sürü yeni ürü­nün orta­ya çık­ma­sı, hal­kın bilinç­len­me­si, daha genç görün­me iste­ği, beğe­nil­me arzu­su nede­niy­le rağ­bet art­tı bu işlem­le­re. İşl­eml­er de çeşit­len­di. 1015 yıl önce botoks­la, yüz mezo­te­ra­pi­si ile baş­la­dık, şim­di ışık dol­gu­su, ince dol­gu­lar, kalın dol­gu­lar, PRP’ler, kök hüc­re teda­vi­le­ri, lazer çeşit­le­ri var. O neden­le bizim der­ma­koz­me­ti­ği çok iyi bilip sahip­len­me­miz gere­ki­yor. Deri­yi tanı­ma­dan yapı­lan her teda­vi olum­suz geri döne­bi­li­yor. Yeni der­ma­to­lo­ji kuşa­ğı bu konu­da çok iyi. Eski­den bizim hoca­lar da der­ma­to­koz­mo­to­lo­ji­yi bil­mez­ler­di, yeni nesil hoca­lar bili­yor. Bizim­le bir­lik­te plas­tik cer­rah­lar ve medi­kal este­tik hekim­ler de bu işin içe­ri­sin­de­ler. Bir de hekim­le­rin dışın­da este­tis­yen­ler, cilt bakım uzman­la­rı, güzel­lik uzman­la­rı, kıs­men hem­şi­re­ler var. Bun­lar da çok cesur­lar, ancak heki­min yap­ma­ya cesa­ret ede­bi­le­ce­ği işlem­le­ri de yapı­yor­lar. Mer­di­ven altı yer­ler­de, kuaför salon­la­rın­da lazer­ler, botoks­lar yapıl­dı­ğı­nı duyu­yo­ruz. Bu da pas­ta­nın ne kadar cazip oldu­ğu­nun göstergesi. 

Mer­di­ven altı işlem­ler engel­le­ne­mi­yor mu? 

Ben bilir kişi­yim, masam­da sürek­li adli dava dos­ya­sı olu­yor. Pra­tis­yen hekim­ler ya da dok­tor olma­yan kişi­le­rin yap­tı­ğı bir sürü vaka kar­şı­mı­za geli­yor. Bir­ço­ğun­da da muh­te­me­len mah­ke­me aşa­ma­sı­na gel­me­den taraf­lar ara­la­rın­da anla­şı­yor­lar­dır bir şekil­de. Bura­da önem­li olan hal­kın bilinç­len­di­ril­me­si ve kanun koyu­cu­la­rın yasa yap­ma­sı. Bu işlem­le­rin der­ma­to­log­la­rın ya da plas­tik cer­rah­la­rın göze­ti­min­de yapı­la­bi­le­ce­ği­ne dair mad­de konul­ma­sı gerekiyor. 

Cer­rah­pa­şa der­ma­koz­me­tik­te de ön pla­na çıkı­yor, bura­da­ki çalış­ma­la­rı­nız­dan bah­se­de­bi­lir misiniz? 

Biz yak­la­şık 4 yıl kadar önce Cer­rah­pa­şa Tıp Fakül­te­si bün­ye­sin­de der­ma­koz­me­tik biri­mi açtık. Bura­da botoks, dol­gu, mezo­te­ra­pi, PRP, lazer uygu­la­ma­la­rı yapı­yo­ruz. Biz­den çıkan asis­tan­lar bun­la­rı bile­rek çıkı­yor. Diğer fakül­te­ler bizim kadar şans­lı değil. Onla­rın yüz­de 90’ında der­ma­to­lo­ji kli­ni­ği yok, diğer­le­rin­de de basit lazer işlem­le­ri yapı­la­bi­lecek kadar var. Der­ma­to­lo­ji eği­ti­mi almış asis­tan­la­rın çoğu koz­me­te­lo­ji­yi öğren­me­den orta­ya çıkı­yor. O yüz­den bize rotas­yo­na gel­me­le­ri lazım. 35 aylı­ğı­na biz­den eği­tim alıp bir şekil­de öğren­miş ola­cak­lar. Cer­rah­pa­şa Tıp Fakül­te­si ola­rak 2 yıl­da bir koz­me­tik kong­re­si de yapı­yo­ruz. Gelecek yıl altın­cı­sı­nı yapa­ca­ğız. Sene­de bir ya da iki defa A’dan Z’ye der­ma­koz­me­tik uygu­la­ma­lar kur­su düzen­li­yo­ruz. İki gün boyun­ca yedi sınıf halin­de der­ma­to­log­la­rı has­ta­lar üze­rin­de bire bir uygu­la­ma ile eğitiyoruz. 

Sili­ko­nun yeri­ne geçi­ci yön­tem­ler

dolgu_nedir_2

Kalı­cı dol­gu­lar eski­den yapı­lır­dı, artık geçi­ci şey­ler yapı­yo­ruz. Sili­kon türe­vi dol­gu­lar ile­ri­de yer değiş­tir­me­ye baş­la­dı. El altın­da nohut nohut, fın­dık fın­dık kal­ma­ya baş­la­dı­lar. Örne­ğin dudak­ta yer değiş­tir­di, iğrenç görün­tü­ler orta­ya çık­tı. Bazı­la­rı ilti­hap­lan­dı, vücut kabul etme­di. Cera­hat­ler orta­ya çık­tı, yara­lar oluş­tu, onla­rı iyi­leş­ti­rir­ken izler kal­dı. Artık kalı­cı olma­yan, vücut­la uyum­lu, zaman­la etki­si geçen yön­tem­ler kullanıyoruz. 

Botu­li­num toxin, halk ara­sın­da yılan zeh­ri ola­rak bili­nir. Gaze­te­ler­de böy­le yan­lış bir haber çık­tı­ğı için hala öyle sanı­lı­yor. Botu­li­num toxin bir bak­te­ri tok­si­ni, yılan zehi­ri ile ala­ka­sı yok. Botoks sanıl­dı­ğı gibi felç etmez, kas­la­rın kasıl­ma­sı­nı engel­ler. Etki­si mak­si­mum altı ay sürer, altı ay son­ra hiç­bir şey kal­maz. Üç aydan son­ra mimik­ler orta­ya çık­ma­ya baş­lar. Bir kere yap­tı­rın­ca da ömür boyu yap­tır­ma­nı­za gerek yok. Altı ay son­ra, mem­nun kal­dıy­sa­nız bir daha yap­tı­ra­bi­lir­si­niz, kal­ma­dıy­sa­nız yap­tır­maz­sı­nız. Dozu­nu kişi­nin iste­ği­ne göre ayar­la­bi­lir­si­niz. Kaş kal­dı­ra­cak­sak ve kişi kaşı­nı çat­mak isti­yor­sa biz bunun dozu­nu ayar­la­ya­bi­li­riz. Ters bir şey oldu­ğun­da fark­lı bir yön­tem kul­la­na­rak etki­yi azal­ta­bi­li­yo­ruz. Dol­gu­lar da sen­te­tik bir mad­de değil. Deri­miz­de bulu­nan hya­lu­ro­nik asit dedi­ği­miz doğal bir mad­de­nin bak­te­ri fer­man­tas­yo­nu sonu­cu orta­ya çıka­rıl­mış jel bazın­da bir üründür. 

Reti­nol en iyi mad­de­ler­den biri

retinol

Her­han­gi bir ecza­ne­ye git­ti­ği­niz­de, ilaç­tan faz­la der­ma­koz­me­tik ürün görü­yor­su­nuz. Oysa ne kadar paha­lı olur­sa olsun hiç­bir kre­min kırı­şık­lık­la­rı yok edi­ci özel­li­ği yok. Öyle olsa kim­se gidip ope­ras­yon yap­tır­maz­dı. Ne diye o ris­ke gire­cek­sin, o meşak­ka­ti çeke­cek­sin? Bir kre­min kırı­şık­lar üze­rin­de­ki etki­si yüz­de 1015’ten faz­la değil­dir. Poli­pep­tit böy­le­dir. Fir­ma­lar, yüz­de 40, yüz­de 50 azal­ma iddi­ası ile ürün­ler sunu­yor­lar ama onla­rın ödem yap­tı­rı­cı özel­li­ği var ve uzun süre­li sonuç­la­rı­nı bil­mi­yo­ruz. Bir yıl, altı ay son­ra ne yapı­yor acaba? 

Reti­nol gibi Vita­min A içe­ren krem­ler uzun süre, altı ay, bir yıl süre son­ra işe yarı­yor. Deri altın­da kola­jen yapı­mı­nı uya­rı­yor, fib­rob­last dedi­ği­miz hüc­re­le­ri akti­ve ede­rek kola­je­ni artı­rı­yor. Reti­nol bunu uya­ran en iyi mad­de­ler­den bir tane­si. En az altı ay kul­lan­mak şar­tıy­la yüz­de 20, yüz­de 30 etki­li ola­bi­li­yor. Bunun dışın­da A, E, C vita­mi­ni içe­ren anti­ok­si­dan mad­de­ler var. 

Yeni çıkan büyü­me fak­tör­lü, epi­der­mal gro­wth fac­tor içe­ren ürün­ler, deri­yi yeni­li­yor, deri­de­ki hüc­re­le­rin çoğal­ma­sı­nı sağ­lı­yor, yeni kan dama­rı olu­şu­mu­nu uyarıyor. 

Krem­de­ki kök hüc­re çok işe yara­mı­yor. Krem­ler­de kul­la­nı­lan kök hüc­re­ler daha çok bit­ki­ler­den elde edi­li­yor. Uya­rı­yor­lar ama kişi­nin ken­di vücu­dun­dan elde edil­miş kök hüc­re­nin yap­tı­ğı­nı yap­mı­yor­lar. Bu krem­le­ri kul­lan­dı­ğı­nız zaman hem etken mad­de­sin­den dola­yı hem de nem­len­di­ri­ci etk­sin­den dola­yı da bir can­lan­ma, par­lak­lık, kırı­şık­lar­da azal­ma his­se­di­yor­su­nuz. Bura­da önem­li olan dev­re­ye cilt dok­to­ru­nun gir­me­si. Ecza­cı deri­nin ve cil­din eği­ti­mi­ni almı­yor, nor­mal bir halk kadar, bel­ki onlar­dan biraz daha iyi bilir. Ne ecza­cı, ne cilt bakı­mı yapan este­tis­yen tar­zı kişi­ler, ne de diğer branş­lar­da­ki dok­tor­lar size bir ürün verebilir. 

Her akne­ye ayrı teda­vi

Akne teda­vi­sin­de bir sürü ürün var. Hafif akne vaka­la­rı sade­ce sür­me ilaç­lar­la teda­vi edi­le­bi­li­yor. Orta vaka­lar­da hem sür­me ilaç­lar, hem anti­bi­yo­tik­ler kul­la­na­bi­li­yo­ruz. Tek­rar­la­yan, ağır, direnç­li vaka­lar­da ise hap tar­zı ilaç­lar veri­yo­ruz. Bun­lar Vita­min A türe­vi hap­lar ya da güç­lü anti­bi­yo­tik içe­ren hap­lar­dır. Olmaz­sa lazer teda­vi­si, peeling var. Has­ta­nın kli­ni­ği­ne göre uygun bir teda­vi seçi­yo­ruz. Siyah nok­ta­sı faz­lay­sa soyu­cu ora­nı daha yük­sek bir krem ter­cih edi­yo­ruz. İlt­ih­aplı sivil­ce­ler var­sa anti­sep­tik yönü daha kuv­vet­li bir krem veri­yo­ruz. Yıka­ma jeli­ni, sabu­nu­nu cilt tipi­ne uygun ola­rak seçiyoruz. 

15 fak­tör yeterli

gunes-kremi3

Güneş bil­di­ği­miz eski dost değil, her­ke­sin güneş­ten korun­ma­sı şart. Yazın her­ke­sin, kışın has­sas ya da güne­şe, ışı­ğa bağ­lı bir has­ta­lı­ğı olan­la­rın korun­ma­sı gere­ki­yor. Güneş koru­yu­cu­lar­da yanıl­tı­cı olan şu: Bizim için 15 fak­tör ve üze­ri bir kişi­nin güneş­ten korun­ma­sı için yeter­li ama mak­si­mum 45 saat. 45 saat­ten son­ra han­gi fak­tör olur­sa olsun tek­rar uygu­lan­ma­lı. 50 fak­tör, 100 fak­tör olma­sı bir şeyi değiş­tir­mi­yor, boşu boşu­na içi­ne bir sürü kim­ya­sal mad­de katı­lı­yor. 15 fak­tör zaten yüz­de 95 koru­yor. 30 fak­tör yüz­de 97, 50 fak­tör yüz­de 99 koru­yor. Önem­li olan düz­gün­ce sürül­me­si ve ter­le­di­ği­niz­de, yıka­dı­ğı­nız­da, deni­ze gir­di­ği­niz­de, eli­niz­le yüzü­nü­zü ova­la­dı­ğı­nız­da etki­si git­ti­ği için tek­rar sür­me­niz. Sabah sürü­len güneş kre­mi akşa­ma kadar koru­maz. Asıl korun­ma­mız gere­ken öğle saat­le­rin­de etki­si kal­maz. Evden dışa­rı çık­ma­dı­ğı­nız­da pen­ce­re­den giri­yor, bal­ko­na çıkı­yor­su­nuz, yine güne­şe maruz kalı­yor­su­nuz. Ara­ba­da da cam­dan güneş görü­yor­su­nuz. Ora­lar­da da sür­mek zorundasınız. 

Güneş kre­mi seçer­ken yine bir der­ma­to­lo­ğa baş­vur­mak gere­ki­yor. Leke­ye yat­kın cil­de, akne­li cil­de, yağ­lı cil­de, kuru cil­de, kar­ma, nor­mal cil­de uygun fark­lı krem seçil­me­li. Bebek­ler için, çocuk­lar için ayrı olma­lı. Yüz için ayrı, vücut için ayrı ürün kullanılmalı. 

Leke­yi lazer geçiriyor

Doğuş­tan gelen bir leke mi, leke mi yok­sa damar geniş­le­me­si mi, ya da baş­ka bir has­ta­lık­tan kay­nak­la­nan bul­gu mu? Önce bun­la­ra dik­kat etmek gere­ki­yor. Gebe­lik leke­si mi, güne­şe bağ­lı olu­şan bir leke mi, fizik­sel ya da psi­ko­lo­jik bir rahat­sız­lık­tan kay­nak­la­nan bir leke mi? Siga­ra­dan, stres­ten kay­nak­la­nan yüzün mat bir renk alma­sı da leke kabul edi­lir. Leke­le­rin cin­si­ne göre fark­lı teda­vi seçe­nek­le­ri var. Fark­lı krem, ilaç, temiz­le­yi­ci­nin yanı sıra leke­nin derin­li­ği­ne göre peeling, enzim peeling dedi­ği­miz özel mas­ke­ler, leke laze­ri seçe­nek ola­bi­li­yor. Leke laze­ri, hem cil­di soya­rak leke­nin cilt­ten uzak­laş­tı­rıl­ma­sı­nı sağ­lı­yor, hem de leke­yi oluş­tu­ran mela­nin pig­men­ti­ni par­ça­la­ya­rak vücut­ta­ki hüc­re­le­rin onu yiyip uzak­laş­tır­ma­sı­nı sağ­lı­yor. İki haf­ta­da bir de yapı­la­bi­lir, üç ayda bir de. Buna leke­ye göre karar veri­yo­ruz. Kom­bi­ne teda­vi­yi de seçe­bi­li­yo­ruz. 12 seans peeling yapıp, leke­nin ren­gi­ni açtık­tan son­ra lazer yapa­bi­li­yo­ruz. Bu teda­vi­yi baş­ka bir hekim ya da este­tis­yen yapa­maz, sade­ce cilt dok­to­ru karar verebilir. 

Vita­min-mine­ral des­te­ği şart

Vita­min­le­rin çoğu yar­dım­cı des­tek ürü­nü. Hem hüc­re reje­ne­ras­yo­nun­da ara basa­mak­la­rı kata­li­ze ede­rek etki ede­bil­dik­le­ri gibi anti­ok­si­dan etki­le­ri de var. Selen­yum, bakır, çin­ko, koen­zim Q10 gibi mine­ral­le­rin de anti­ok­si­dan nite­li­ği var. Bun­lar, zaman­la hüc­re­le­re sal­dı­rıp onla­rı yok eden oksi­jen türe­vi mad­de­le­ri yok edi­yor. Dola­yı­sıy­la yaş­lan­ma­ya kar­şı anti-aging ola­rak etki gös­te­ri­yor­lar. A vita­mi­ni deri altın­da­ki bağ doku­su­nu güç­len­di­re­rek kola­jen ve elas­tin sen­te­zi­ni sağ­lı­yor. Böy­le­ce kırı­şık­lar aza­lı­yor. B komp­leks vita­min­le­ri hüc­re çoğal­ma­sı­nı sağ­lı­yor. C vita­mi­ni anti­ok­si­dan­dır. Kola­jen yapı­mın­da rol oynu­yor. D vita­mi­ni hem cilt sağ­lı­ğı için önem­li, hem kemik sağ­lı­ğı için. E vita­mi­ni de anti-aging özel­lik gös­te­rir. Biyo­tin diye geçen H vita­mi­ni, saç, deri ve tır­nak sağ­lı­ğı için şarttır.Saç dökül­me­si­ni engel­ler, saçı kalın­laş­tı­rır, saç mor­fo­lo­ji­sin­de­ki düzen­siz­lik­le­ri gide­rir. Den­ge­li bes­len­me yeter­li ama ekst­ra bir etki isten­di­ğin­de mut­la­ka bun­la­rın tak­vi­ye tar­zın­da alın­ma­sın­da fay­da var. Çoğu­muz den­ge­li bes­le­ne­mi­yo­ruz, yeter­li vita­min­le­ri ala­mı­yo­ruz, alsak da hava kir­li­li­ği, tra­fik, stres gibi çev­re­sel fak­tör­ler yüzün­den bun­lar vücu­da yet­mi­yor. Mul­ti­vi­ta­min kul­la­nı­la­bi­lir. Saç dökü­lü­yor­sa biyo­tin, çin­ko, bakır alma­lı­dır. Tır­nak­ta kırıl­ma var­sa gene biyo­tin tak­vi­ye edil­me­li. Vücut güzel­li­ği için hya­lu­ro­nik asit, koen­zim Q10 kap­sül­le­ri, Omega’lar kullanılmalı. 

İlgili Haberler

Leave a Comment