Dermatokozmetoloji Günleri’nde 8’inci buluşma

Der­ma­to­koz­me­to­lo­ji Der­ne­ği ve Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Deri ve Züh­re­vi Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı işbir­li­ğin­de düzen­le­nen Ulu­dağ Der­ma­to­koz­me­to­lo­ji Gün­le­ri“ 14 Mart tarih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Bur­sa Karin­na Ote­l­’­de seki­zin­ci­si düzen­le­necek etkin­lik­te, yeni baş­la­yan­lar için temel der­ma­to­koz­me­to­lo­jik uygu­la­ma­la­rın yanın­da, konu­sun­da dene­yim­li uzman­la­rın algo­rit­mik kom­bi­ne teda­vi yak­la­şım­la­rı da yer bula­cak. Der­ma­to­koz­me­to­lo­ji gün­le­rin­de uygu­la­ma­lı kurs­lar da devam edecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment