Dermatoimmünolojide gelişmeler heyecanla bekleniyor

yeni_dermatoimmunolojibannerr1-1AĞUS­TOS 2016

Der­mo­to­im­mü­no­lo­ji 6. Güz Oku­lu, 710 Eylül tarih­le­ri ara­sın­da Bodrum’da yapı­la­cak. Der­ma­to­im­mü­no­lo­ji ve Aller­ji Der­ne­ği tara­fın­dan iki yıl­da bir düzen­le­nen okul­da bu yıl da gün­cel ve tar­tış­ma­lı konu­la­rın seçi­le­ce­ği yoğun bir bilim­sel prog­ram hedeflendi. 

Der­ma­to­lo­ji dalın­da immü­no­lo­jik ve aller­jik çalış­ma­lar ile yep­ye­ni pato­ge­nez yolak­la­rı­nın aydın­lan­dı­ğı ve teda­vi seçe­nek­le­ri­nin çeşit­len­di­ği olduk­ça hare­ket­li ve yoğun bir dönem geçi­ri­li­yor. 6. Güz Okulu’nda konu­sun­da yet­kin yer­li ve yaban­cı konuş­ma­cı­la­rın katı­lım­la­rı ile gün­cel tar­tış­ma ve öne­ri­ler­le dolu ola­cak otu­rum­lar, uydu sem­poz­yum­la­rı, pos­ter ve sözel bil­di­ri­le­re yer verilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment