Derin Ven Trombozu’nda tedavi seçenekleri

murat aksoy-logo.qxpNİS­AN 2015

Dün­ya­nın sayı­lı tenis oyun­cu­la­rın­dan biri olan Sere­na Williams’ın haya­tın­da aslın­da her şey yolun­da gidi­yor­du. Ekim 2010’da aya­ğın­da­ki bir sakat­lık nede­ni ile ame­li­yat olmuş­tu ve fiz­yo­te­ra­pi süre­ci bek­len­di­ği gibi git­mek­te idi. İyi sonuç­la­nan bir cer­ra­hi ile kari­ye­ri­nin zede­len­me­di­ği­ni düşün­mek­tey­di. Şubat 2011’de New York-Los Ange­les ara­sı uçu­şu yap­tık­tan son­ra baca­ğı hafif şişin­ce ters giden bir durum oldu­ğu­nu düşün­müş ama geçe­ce­ği­ni ümit etmiş­ti. Oscars Partisi’ne katıl­ma­yı düşün­dü­ğü gece ise nefes dar­lı­ğı onu zor­lar hale gel­miş­ti. Fiz­yo­te­ra­pis­ti­nin ısra­rı üze­ri­ne has­ta­ne­ye baş­vur­du. Yapı­lan tet­kik­ler­de akci­ğer embo­li­si tes­pit edil­di. Has­ta­ne­ye daha geç baş­vur­muş olsay­dı, bu durum ölüm­le bile sonuç­la­na­bi­lir­di. Zaman kay­bet­me­den, anti­ko­agu­lan teda­vi baş­lan­dı. Ancak bu teda­vi sıra­sın­da cilt altı enjek­si­yon­lar­dan birin­de hema­tom oldu ve sonun­da git­tik­çe büyü­me gös­te­ren bu hema­tom cer­ra­hi ola­rak boşal­tıl­mak zorun­da kal­dı. Elbet­te, bu yaşa­dık­la­rı Sere­na Williams’ın ken­di­si ve kari­ye­ri için teh­dit edi­ci özel­lik­ler taşı­mak­ta idi.

Derin ven trom­bo­zu, halen bir teh­dit unsu­ru ola­rak öne­mi­ni koru­mak­ta. Has­ta­ne yatış­la­rı için­de iyat­ro­je­nik neden­ler ara­sın­da ilk sıra­lar­da yer alı­yor. Uygun koru­yu­cu yön­tem­ler­le önle­ne­bi­lecek bu tab­lo, akci­ğer embo­li­si­ne yol aça­rak ölü­me neden ola­bil­mek­te. Son yıl­lar­da yapı­lan, Türkiye’den de araş­tır­ma­cı­la­rın dahil oldu­ğu Endor­se Çalış­ma­sı, DVT pro­fi­lak­si­sin­de pek çok ülke­de iste­nen düze­ye ula­şı­la­ma­dı­ğı­nı gös­ter­mek­te. DVT pro­fi­lak­si­si uygu­la­ma oran­la­rı %50 civa­rın­da dolaş­mak­ta. Bu nok­ta­da cer­rah­lar ‑övün­mek gibi olma­sın ama- dahi­li­ye­ci­le­re göre daha duyar­lı görü­nü­yor­lar. Cer­ra­hi, DVT açı­sın­dan daha net bir risk fak­tö­rü gibi görün­dü­ğün­den olma­lı, cer­ra­hi kli­nik­le­rin­de koru­ma oran­la­rı, dahi­li­ye kli­nik­le­ri­ne göre anlam­lı ola­rak daha yüksek.

Derin ven trom­bo­zu, akci­ğer embo­li­si ile bera­ber görül­dü­ğün­de Venöz Trom­bo­em­bo­li” (VTE) ola­rak tanım­lan­mak­ta. VTE teda­vi­sin­de­ki ilk hedef­ler has­ta­da varo­lan trom­bo­zun iler­le­me­si­ni ve büyü­me­si­ni, akci­ğer embo­li­si­ni önle­mek­tir. Uzun dönem­de ise has­ta­la­rın kar­şı kar­şı­ya kal­dık­la­rı risk Postt­rom­bo­tik Send­rom (PTS) dedi­ği­miz tab­lo­dur. PTS baş­lı­ca iki neden­den ola­bi­lir. Ven duva­rın­da yer alan ve kanın tek yön­lü akı­şı­nı sağ­la­yan kapak­çık­lar, trom­boz nede­ni ile hasar­lan­mış ola­bi­lir veya trom­boz ven tıka­nık­lı­ğı­na neden ola­bi­lir. Bu durum­lar­dan biri veya iki­si aynı anda ger­çek­le­şe­bi­lir. Her koşul­da orta­ya çıkan tab­lo venöz klo­di­kas­yo­na, bacak­lar­da özel­lik­le ayak bilek­le­ri­nin medi­al tara­fın­da daha faz­la olmak üze­re cilt­te atro­fi­ye ve sonun­da ülser­le­re neden ola­bi­lir. Ülser­le­rin orta­ya çık­ma­sı has­ta­nın hayat kali­te­si­ni bozan bir durum­dur. Ülser­ler genel­lik­le çok ağrı­lı­dır, sık­lık­la akın­tı­lı ve koku yapan yara­lar­dır. Bu neden­le sos­yal yaşan­tı için de bir teh­dit­tir. Çoğun­luk­la has­ta­lar arka­daş çev­re­le­rin­den kop­mak zorun­da kala­bi­lir­ler. PTS geliş­me ris­ki­nin yıl­lar iler­le­dik­çe %40 civa­rı­na ula­şa­ca­ğı­nı düşün­dü­ğü­müz­de, önle­mek için en uygun teda­vi seçi­mi­nin ne kadar önem­li oldu­ğu konu­sun­da tar­tış­ma yoktur.

Derin ven trom­bo­zu teda­vi­sin­de son yir­mi yıl için­de önem­li iler­le­me­le­rin ve deği­şik­lik­le­rin oldu­ğu­nun altı­nı çiz­mek gere­kir. Asis­tan­lı­ğı­mın baş­lan­gı­cın­da, derin ven trom­bo­zu geçi­ren has­ta­la­ra mut­lak yatak isti­ra­ha­ti veri­lir, tuva­le­te bile kalk­ma­ma­la­rı iste­nir­di. Şim­di ise tam aksi­ne has­ta­la­rın varis çorap­la­rı­nı giyip müm­kün oldu­ğu kadar hare­ket­li olma­la­rı­nı tav­si­ye edi­yo­ruz. Çok şid­det­li ağrı­la­rı olan­la­rın veya baca­ğı çok şişen­le­rin bel­ki ilk bir iki gün isti­ra­ha­ti öne­ri­le­bi­lir. Fark­lı çalış­ma­lar, teda­vi­le­ri sıra­sın­da hare­ket­li olan has­ta­lar­da PTS oran­la­rı­nın daha düşük oldu­ğu­nu gös­ter­mek­te. İlaç teda­vi­sin­de ise düşük mole­kül ağır­lık­lı hepa­rin­ler ön pla­na geç­ti. Böb­rek yeter­siz­li­ği gibi bazı özel durum­lar dışın­da, DMAH’lar teda­vi­de ön pla­na çık­tı. War­fa­rin de ucuz oldu­ğun­dan halen uzun dönem teda­vi­ler­de ter­cih edi­len bir ilaç. Son yıl­lar­da, ağız­dan alı­nan ve INR taki­bi gerek­tir­me­yen ilaç­lar, pazar­da yeri­ni ara­ma­ya baş­la­dı. Kul­lan­ma­ya baş­la­dı­ğı­mız bu ilaç­la­rın artı­la­rı ile eksi­le­ri ile yer­le­ri­ni koru­ya­cak­la­rı net. İlaç teda­vi­sin­de, venöz trom­bo­em­bo­li­de ase­til sali­si­lat­la­rın ter­cih edil­me­di­ği­nin altı­nı çiz­mek gerek. Ve git­tik­çe popü­ler hale gel­me­ye baş­la­yan trom­bo­li­tik teda­vi­ler: Trom­bo­li­tik teda­vi erken dönem­de trom­bü­sü uzak­laş­tır­dı­ğı için, valv­le­rin hasa­rı­nı engel­le­ye­bi­le­ce­ği iddi­ası ile ter­cih edi­lir konu­ma gel­me­ye çalı­şı­yor. Bu yön­de bul­gu­la­rı olan bazı araş­tır­ma­lar var. Ancak her olgu­ya trom­bo­li­tik teda­vi­nin öne­ril­me­si doğ­ru değil. Zira, trom­bo­li­tik teda­vi­nin önem­li bir komp­li­kas­yo­nu kana­ma. Bu kana­ma, haya­tı teh­dit eden bir hal de ala­bi­li­yor. Risk, trom­bo­li­tik teda­vi bir kate­ter ara­cı­lı­lı­ğı ile trom­bü­sün içi­ne direkt ola­rak uygu­lan­dı­ğın­da daha düşük ama sıfır değil. Bu neden­le olgu seçi­min­de dik­kat­li dav­ran­mak önem­li. Son kıla­vuz­lar, ili­ofe­mo­ral ven trom­boz­la­rın­da, has­ta­da kana­ma ris­ki düşük­se, has­ta­nın yaşam bek­len­ti­si bir yıl­dan uzun­sa ve trom­bo­zun öykü­sü 14 günün altın­da ise trom­bo­li­tik teda­vi­nin uygu­lan­ma­sı­nı öner­mek­te. Pek çok durum­da oldu­ğu gibi, bura­da da has­ta­lı­ğın değil has­ta­nın birey­sel değer­len­dir­me­si sonu­cu­na göre karar veril­me­si en uygun yak­la­şım ola­rak görül­mek­te. Lokal trom­bo­li­tik teda­vi­ler­de son yak­la­şım­lar ara­sı­na, tit­re­şim­li tel içe­ren ve meka­nik ola­rak trom­bü­sü par­ça­la­yan veya ult­ra­so­nog­ra­fi gibi tek­nik ile trom­bü­se trom­bo­li­tik ila­cın eriş­me­si­ni kolay­laş­tı­ran meka­niz­ma­lar eklen­di. Sonuç­la­rı hep bera­ber bek­le­yip göreceğiz.

Avustralya’dan Londra’ya bir uçak seya­ha­ti yap­tık­tan son­ra otel oda­sın­da ölü bulu­nan ve otop­si­sin­de pul­mo­ner embo­li sap­ta­nan kişi­nin haber­le­re konu olma­sı ile bera­ber, uzun uçuş­lar da sor­gu­lan­ma­ya baş­la­mış­tı. Uçak yol­cu­luk­la­rı son­ra­sı DVT ora­nı aslın­da olduk­ça düşük Ancak siz bu satır­la­rı okur­ken kaba­ca 500.000 kişi­nin uçak seya­ha­ti yap­tı­ğı ön görül­mek­te. Bu neden­le, hiç de risk altın­da oldu­ğu azım­sa­na­cak bir rakam yok. Her­ke­sin değil ama 4 saat­ten daha uzun seya­hat yap­ma­sı gere­ken kişi­le­rin veya risk taşı­yan kişi­le­rin gerek­li ted­bir­le­ri alma­sı gerek­ti­ği­ni akıl­da tut­mak gerek. Her ne neden­le geliş­miş olur­sa olsun VTE, kısa dönem­de haya­tı uzun dönem­de hayat kali­te­si­ni teh­dit eden bir tab­lo. Far­kın­da­lı­ğın art­tı­rıl­ma­sı işi de biz hekim­le­re düşüyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment