Karayiplerin yıldız ülkelerinden: BARBADOS

Layout 1OCAK 2015

Güney Kara­yip­ler böl­ge­sin­de uza­nan ve Kara­yip Antil Ada­la­rı” zin­ci­ri­nin bir par­ça­sı olan Bar­ba­dos, Güney Ame­ri­ka kıta­sı­na biti­şik, Venezuella’nın 434 km kuzey doğusundadır.

Yak­la­şık 430 kilo­met­re kare­lik kara­sal bir ala­na sahip olan Barbados’un bile­şi­mi kireç taşı mer­ca­nı ağırlıktadır.

Ali­ze rüz­gâr­la­rı­nın devam­lı­lı­ğı ile sıcak­lı­ğın ılı­man oldu­ğu tro­pi­kal bir ikli­me sahip olan Barbados’un nüfu­su yak­la­şık 300 bindir. 

Par­la­men­ter demok­ra­si ve ana­ya­sal monar­şi ile yöne­ti­len Barbados’un Gay­ri Safi Mil­li Hası­la­sı 5.5 mil­yar ABD dola­rı, mil­li geli­ri ise kişi başı 13 bin dolardır.

Barbados’un ilk sakin­le­ri, Ame­ri­kan göçebeleriydi. 

Barbados’un deniz sevi­ye­sin­den yük­sek­li­ği yak­la­şık 340 metredir.

barba-02

30 Kasım 1966‘da, 1625’ten beri kolo­ni­si oldu­ğu İng­ilt­ere Bir­le­şik Krallığı’na kar­şı bağım­sız­lı­ğı­nı ilan eden Barbados’un para biri­mi Bar­ba­dos Doları”dır.

Nüfu­su­nun yak­la­şık dört­te biri baş­kent Bridgetown’da yaşamaktadır.

barba-03

İstanbul’a 13 saat, Kana­da Toronto’ya 4 saat uçuş mesa­fe­sin­de olan Barbados’un sahil­le­ri, yeşil doku­su mut­la­ka görül­me­li. Bar­ba­dos Türk vatan­daş­la­rın­dan vize istememektedir.

İlgili Haberler

Leave a Comment